Zadzwoń

801 67 00 00

lub (22) 295 44 44

Umów się z Doradcą

Chat Online Znajdź Oddział
 
Regulamin Promocji dla Klientów Expander Advisors Sp. z o.o. “4,1% z Bonus VIP
 

Regulamin Promocji dla Klientów Expander Advisors Sp. z o.o. “4,1% z Bonus VIP"

§1.
Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:
1.    Expander – Expander Advisors Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210.
2.    Aviva TUnŻ – zakład ubezpieczeń, z którym Expander zawarł umowę, której przedmiotem jest pośredniczenie w sprzedaży Produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych.
3.    Bank – PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096937, kapitał zakładowy wynosi 316.881.665,10 złotych i jest opłacony w kwocie 301.881.656,43 złotych, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298
4.    Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Expander;
5.    Lokata – trzymiesięczna lokata terminowa prowadzona przez Bank na rzecz Uczestnika, której warunki  określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6.    Produkt „Bonus VIP” – Produkt ubezpieczeniowo - inwestycyjny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o składce jednorazowej, będący w ofercie Aviva TUnŻ oferowany przez  Expander Advisors Sp. z o.o.
7.    Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Lokata 4,1% z Bonus VIP”;
8.    Promocja – promocja „Lokata 4,1% z Bonus VIP”, której warunki opisane są w Regulaminie;
9.    Uczestnik – Klient Expander, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji;
10.    Wniosek – składana przez Klienta wobec Expander deklaracja chęci zawarcia umowy z Aviva TUnŻ  o Produkt ubezpieczeniowo – inwestycyjny w  dowolnie wybranym wariancie.
11.    Zamknięcie transakcji – opłacenie przez Klienta składki wymaganej na podstawie zawartej umowy o Produkt „Bonus VIP”.

§2.
Postanowienia ogólne
1.    Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Lokata 4,1% z Bonus VIP”.
2.    Organizatorem Promocji jest Expander [Organizator].
3.    Promocja jest przeznaczona dla Klientów Organizatora.
4.    Czas Promocji: od 02.09.2016 roku do 31.10.2016 roku. Organizatorowi przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia Czasu Promocji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień §7 ust.3. W przypadku wydłużenia lub skrócenia Promocji zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www.expander.pl.
5.    Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.
Promocja
1.    Przedmiotem Promocji „Lokata 4,1% z Bonus VIP” jest  umożliwienie Uczestnikom Promocji zawarcia za pośrednictwem  Organizatora umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń o Lokatę.
2.    Szczegółowe  warunki Lokaty  określa załącznik nr 2. Szczegóły dotyczące warunków Lokaty dostępne są w każdym czasie u doradcy Organizatora.
3.    Uczestnik Promocji,  będzie mógł zawrzeć umowę o Lokatę jeżeli:
1)    W okresie Promocji złoży wniosek o Produkt „Bonus VIP” i opłaci składkę jednorazową w wysokości wymaganej umową o Produkt „Bonus VIP” , która może stanowić minimum 50% łącznej kwoty inwestycji Produktu „Bonus VIP” i Lokaty, przy czym łączna kwota inwestycji Produktu „Bonus VIP” i Lokaty nie może być niższa niż 20.000 zł, a wartość środków pieniężnych zdeponowanych na Lokacie nie może być wyższa niż 50% tej łącznej kwoty inwestycji,
2)    spełni warunki uczestnictwa  określone w § 4.
4.    Lokata w ramach Promocji przysługuje pod warunkiem, że w Czasie Promocji nastąpi Zamknięcie transakcji.
5.    W przypadku odstąpienia albo rozwiązania przez Uczestnika Promocji umowy o Produkt „Bonus VIP” w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji traci prawo do zawarcia umowy Lokaty.


§4.
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1.    Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2.    Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje poprzez podpisanie „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Jeden Uczestnik Promocji może dokonać jednego zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji, w szczególności z Regulaminem i je akceptuje.
3.    Uczestnikiem Promocji jest Klient Organizatora, który spełni łącznie następujące warunki:
1)    złoży w Czasie Promocji za pośrednictwem Organizatora działającego jako agent pośredniczący w imieniu Aviva TUnŻ Wniosek o zawarcie z Aviva TUnŻ umowy o Produkt „Bonus VIP”.  
2)    minimum 50% łącznej kwoty inwestycji zostanie wpłacona na Produkt  „Bonus VIP”,
3)    opłaci składkę jednorazową z tytułu Produktu „Bonus VIP” w wysokości i terminie 5 dni roboczych, jednak nie później niż do 31.10.2016
4)    dostarczy dowód opłacenia Wniosku w terminie nie późniejszym niż 5 dni od opłacenia składki, lecz nie później niż do 31.10.2016
5)    wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosowanych formularzy, w pełnym zakresie,
6)    podpisze „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§5.
Reklamacje i skargi
1.    Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
2.    Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
3.    O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.
5.    Brak rozpatrzenia reklamacji nie oznacza jej uznania.

§6.
Ochrona danych osobowych
1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2.    Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
3.    Uczestnik Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wskazane w § 3 pkt. 4 Regulaminu.

§7.
Postanowienia końcowe
1.    Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
2.    Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www.expander.pl.
3.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji. Zmiany Regulaminu lub warunków Promocji oraz wcześniejsze zakończenie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub warunków Promocji  oraz zakończeniem Promocji.
4.     Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.expander.pl.

 

Załącznik nr 1 do Promocji 4,1% z Bonus VIP

Załącznik nr 2 do Promocji 4,1 % z Bonus VIP