Zadzwoń

801 67 00 00

lub (22) 295 44 44

Umów się z Doradcą

Chat Online Znajdź Oddział
 
Regulamin Promocji dla Klientów Expander Advisors Sp. z o.o. “Lokaty Plus Bank dla Klientów Expander
 

Regulamin Promocji dla Klientów Expander Advisors Sp. z o.o. “Lokaty Plus Bank dla Klientów Expander"


Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 
§1.
 

1.    Bank   –   PLUS   BANK   S.A.   z   siedzibą   w   Warszawie   przy   al.   Stanów   Zjednoczonych   61A,   wpisana do    Rejestru    Przedsiębiorców    Krajowego    Rejestru    Sądowego    prowadzonego    przez    Sąd    Rejonowy dla    m.    st.    Warszawy    w    Warszawie,    XIII    Wydział    Gospodarczy    Krajowego    Rejestru    Sądowego pod    nr    KRS    0000096937,    kapitał    zakładowy   wynosi    316.881.665,10   złotych    w    całości    opłacony, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298,
2.    Doradca Finansowy – pracownik Expander posiadający pełnomocnictwo do sprzedaży Lokat,
3.    Expander/ Organizator – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 69, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287188, kapitał zakładowy wynosi 43.992.400 zł w całości opłacony, NIP 521-345-12-55, REGON 14106221,
4.    Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), posiadająca  obywatelstwo  polskie  i  miejsce  stałego  lub  czasowego  zameldowania  na  terenie  Rzeczypospolitej
Polskiej,  nie  będąca  podatnikiem  USA  w  rozumieniu  ustawodawstwa  FATCA,  która  skorzystała  z  usług promowanych przez Expander w okresie trwania Promocji, o którym mowa w  § 2  ust.4 Regulaminu, zgodnie z informacjami ogłaszanymi przez Expander,
5.    Lokata –  lokata internetowa, której parametry określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
6.    Lokata  internetowa  –  terminowa lokata  oszczędnościowa, otwierana  i  prowadzona  przez  Bank    na  zasadach określonych   w   Regulaminie   otwierania   i   prowadzenia  terminowych   lokat   oszczędnościowych  otwieranych na podstawie wniosku internetowego dostępnego za pośrednictwem EXPANDER ADVISORS Spółka z o.o.,
7.    Promocja – promocja Lokaty dla Klientów Expander, której warunki opisane są w Regulaminie,
8.    Regulamin    –    regulamin    Promocji    Lokaty    w    PLUS    BANK    S.A.    dla    Klientów    Expander
Advisors Sp. z o.o.,
9.    Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji,
10.   Wniosek – formularz udostępniany przez Bank, wypełniany przez Doradcę Finansowego w Oddziale Expander, na podstawie  danych  uzyskanych  od  Klienta,  wysyłany  do  Banku  w  dniu  przyjęcia  od  Klienta  wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia Uczestnika Promocji” celem otwarcia przez Bank rachunku Lokaty.

§2.

1.    Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja.
2.    Organizatorem Promocji na zlecenie Banku jest Expander.
3.    Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów Expandera.
4.    Promocja prowadzona jest w okresie od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r. w oddziałach Expander, których lista stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu („Oddział Expander”).

 PROMOCJA    

§3.

1.    Promocja polega na podwyższeniu, oferowanego przez Bank oprocentowania środków na Lokacie internetowej, do wysokości wskazanej w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
2.    Podstawowe parametry Lokaty (tj. na zasadach Promocji) przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
a także dostępne są u Doradcy Finansowego w Oddziale Expander.
3.    Z Promocji może skorzystać Klient, który:
a)    w okresie trwania Promocji złoży Wniosek za pośrednictwem Expander oraz b)   spełni warunki określone w § 4 Regulaminu.


WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI

§4.

1.    Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie przez Klienta łącznie poniższych warunków:
1)   złożenie w  Oddziale Expander, nie  później  niż  do  ostatniego dnia  obowiązywania Promocji,  wypełnionego i podpisanego przez Klienta, w sposób opisany poniżej w ust. 2 niniejszego paragrafu „Oświadczenia Uczestnika Promocji”, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu, sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Klient, a drugi Bank,
2)   zawarcie z Bankiem umowy o Lokatę zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu.
2.    W oświadczeniu, o którym mowa powyżej w ust. 1 Klient zobowiązany jest:
1)  podać następujące prawdziwe dane:
 
a)    imię i nazwisko,
b)   adres e-mail,
c)    serię i numer dowodu osobistego, d)   numer PESEL,
2)  zaakceptować Regulamin Promocji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji  Promocji  przez   Bank  poprzez   własnoręczne  podpisanie  „Oświadczenia  Uczestnika  Promocji” wraz z podaniem daty oraz miejsca jego sporządzenia.
3.    Umowa z Bankiem o Lokatę zostaje zawarta po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1)  wymianie oświadczeń woli, tj. oświadczenia Klienta zawartego we Wniosku oraz oświadczenia Banku zawartego w    potwierdzeniu     otwarcia     Lokaty,     przesyłanego     przez     Bank     na     podany     przez     Klienta we  Wniosku  adres  e-mail,  nie  później  niż  w  ciągu  trzech  (3)  dni  roboczych  po  wpływie  środków na rachunek Lokaty,
2)  dokonaniu przez Klienta, nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po godzinie 12.00 i nie później niż w
ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia złożenia w Oddziale Expander Wniosku oraz „Oświadczenia Uczestnika Promocji”, wpłaty środków, z rachunku wskazanego we Wniosku, na wskazany przez Bank rachunek Lokaty, w wysokości zadeklarowanej przez Klienta we Wniosku, mieszczącej się w przedziale kwotowym określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
3)  dokonaniu przez Bank pozytywnej weryfikacji Klienta zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku.
4.    Szczegółowe zasady funkcjonowania Lokaty, zawarte są w „Regulaminie otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych na podstawie wniosku internetowego dostępnego za pośrednictwem Expander Advisors Spółka z o.o.” i przesyłane są przez Bank wraz z „Informacją o numerze rachunku lokaty internetowej” na adres e-mail wskazany we Wniosku.
5.    Klient może dokonać zerwania Lokaty składając w oddziale Banku właściwą dyspozycję w formie pisemnej.
6.    Zerwanie przez Klienta Lokaty przed okresem deponowania określonym w umowie z Bankiem o Lokatę powoduje
całkowitą utratę naliczonych odsetek.

 REKLAMACJE I SKARGI    

§5.

1.    Reklamacje    i    skargi    dotyczące    Promocji    powinny    być    zgłaszane    osobiście    w    Oddziale    Expander lub   w   formie   pisemnej   na   adres   Expander   lub   Banku   przez   cały   okres   obowiązywania   Promocji oraz nie później niż do 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji.
2.    Reklamacje i skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
3.    Reklamacja     i     skarga     powinny     zawierać     imię     i     nazwisko     Uczestnika,     numer     PESEL,     adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
4.    Reklamacje      i      skargi      będą      rozpatrywane      przez      Bank      w      terminie      30      dni      od      daty ich  otrzymania.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  możliwość  przedłużenia  terminu  rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie udzielenia ostatecznej odpowiedzi.   Bank rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik zostanie powiadomiony listem wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji lub skargi.

 DANE OSOBOWE    

§6.

1.    Administratorem danych  osobowych  Uczestników Promocji  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  sierpnia    1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) jest Bank.
2.    Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą przez Bank w celu realizacji i przeprowadzenia Promocji,
w szczególności dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji.
3.    Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania
ich przetwarzania.
4.    Bank na potrzeby realizacji i przeprowadzenia Promocji powierzył Expander   przetwarzanie danych osobowych
Uczestników Promocji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7.

Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie i oddziałach Expander oraz na stronie www.expander.pl.


Załącznik nr 1 do Promocji Lokaty Plus Bank dla Klientów Expander
Załącznik nr 2 do Promocji Lokaty Plus Bank dla Klientów Expander     

Załącznik nr 3 do Promocji Lokaty Plus Bank dla Klientów Expander