Zadzwoń

801 67 00 00

lub (22) 295 44 44

Umów się z Doradcą

Chat Online Znajdź Oddział
 
Regulamin Promocji dla Klientów Expander Advisors Sp. z o.o. “Voucher ubezpieczeniowy
 

Regulamin Promocji dla Klientów Expander Advisors Sp. z o.o. “Voucher ubezpieczeniowy"

 

§1.

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.    Aviva TUO - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009857. NIP 526-020-99-98, wysokość kapitału zakładowego 59.360.000,00 złotych, opłaconego w całości.

2.    Aviva TUŻ - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561. NIP 526-020-99-75, wysokość kapitału zakładowego 82 500 000 złotych, opłaconego w wysokości 74.287.500,00 złotych.

3.    Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie, ul.  Prosta 69, 00-838  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000287188, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210, o kapitale zakładowym w wysokości

43.162.500,00 zł;

4.    Klient – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Expander;

5.    Kredyt – przyznane przez bank na rzecz Klienta środki finansowe w walucie polskiej (PLN), których spłata jest zabezpieczona hipoteką, przeznaczone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą;

6.    Kredyt netto – Kredyt pomniejszony o kwotę kredytowanych Opłat okołokredytowych;

7.    Nagroda – voucher uprawniający do otrzymania zniżki na zakup Produktu za pośrednictwem Expander ; 

8.    Opłaty okołokredytowe – wymagane przez Bank opłaty związane z udzieleniem Kredytu doliczane do kwoty Kredytu;

9.        Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji;

10.    Produkt – jedna ze wskazanych umów ubezpieczenia :

a.    ubezpieczenie OC/AC „W drodze” oferowane przez AVIVA TUO;

b.    ubezpieczenie nieruchomości „W domu”’, „Mój Apartament”, „Moja Rezydencja”  oferowane przez AVIVA TUO;

c.    ubezpieczenie na życie i zdrowie „Nowa Perspektywa” oferowane przez AVIVA TUŻ.

11.    Promocja – promocja ,,Bezpieczny kredyt hipoteczny”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;

12.    Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa

w Promocji;

13.    Wniosek – składana przez Klienta lub wspólnie przez Klientów wobec Expander deklaracja chęci zawarcia umowy o Kredyt z bankiem;

14.    Uruchomienie Kredytu – wypłata, co najmniej jednej transzy Kredytu przez Bank,

    §2.

Postanowienia ogólne

1.    Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji ,,hipoteczny voucher ubezpieczeniowy”.

2.    Organizatorem Promocji jest  Expander.

3.    Promocja jest przeznaczona dla Klientów Organizatora.

4.    Czas trwania Promocji: od dnia 1.09.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.

5.    Organizatorowi przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji bez podania przyczyny na takich samych lub zmienionych warunkach. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji  oraz zmiany warunków Promocji, zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www.expander.pl.

6.    Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1.    Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawierający umowę o Kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

2.    Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Expander, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).

3.    Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje poprzez podpisanie „Oświadczenia Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

4.    Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

1)    zgłosi swoje uczestnictwo w Promocji poprzez wypełnienie i podpisanie w oddziale Expander formularza „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,

2)    w Oświadczeniu Uczestnika Promocji wyrazi zgodę na:

i.    przetwarzanie przez Expander danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji oraz w celu marketingu usług własnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

ii.    przesyłanie przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do Uczestnika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

iii.    wykorzystywanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014 poz. 243);

3)    przekaże Expander dane niezbędne do wypełnienia przez niego deklaracji podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) na formularzu „Dane Uczestnika Promocji” stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu,

4)    w czasie trwania Promocji złoży za pośrednictwem Expander Wniosek o zawarcie z bankiem umowy o Kredyt na kwotę co najmniej 50.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

5)    Uruchomienie Kredytu nastąpi w czasie Promocji lub w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zakończenia,

5.    Warunek, o którym mowa w §3 ust. 4 pkt 4 Regulaminu uważa się również za spełniony, gdy Klient wspólnie z innym Klientem złoży w czasie Promocji za pośrednictwem Organizatora Wniosek o zawarcie z bankiem umowy o Kredyt na kwotę co najmniej 50.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem §4 ust. 4 Regulaminu.

6.    Jeden Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji, w szczególności z Regulaminem, i je akceptuje.

§4.

Nagroda

1.    Nagrodę w Promocji stanowi voucher uprawniający do otrzymania zniżki na zakup za pośrednictwem Organizatora jednego Produktu.

2.    Wartość nominalna zniżki wynosi 0,1%  kwoty Kredytu netto. Wartość nominalna zniżki ulega zaokrągleniu do pełnego złotego.

3.    Liczba Nagród jest nieograniczona. Jedna Nagroda uprawnia do wykorzystania zniżki na zakup  jednego produktu wymienionego w ust. 1 powyżej.

4.    W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 5, prawo do Nagrody przysługuje wyłącznie jednemu z Uczestników.

5.    Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania Nagrody w terminie:

1)    12 miesięcy od daty wystawienia – w przypadku produktów określonych w §1 ust. 10 pkt a i b Regulaminu;

2)    6 miesięcy od daty wystawienia – w przypadku produktów określonych w §1 ust. 10 pkt c Regulaminu.

6.    Wykorzystanie Nagrody polega na spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

1)    zawarcie przez Uczestnika za pośrednictwem Organizatora umowy o Produkt,

2)    opłacenie pierwszej składki wymaganej w umowie o Produkt,

3)    wezwanie Organizatora do wypłaty zniżki związanej z Produktem poprzez okazanie Nagrody doradcy finansowemu,

7.    Organizator zwraca Uczestnikowi całość lub część składki ubezpieczeniowej, zgodnie z ust. 8 poniżej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu „Dane Uczestnika Promocji”, w terminie 30 dni roboczych od dnia wezwania.

8.    Wartość środków zwracanych w wyniku wykorzystania Nagrody oblicza się w następujący sposób:

1)    w przypadku gdy wartość nominalna Nagrody jest wyższa niż wysokość składki ubezpieczeniowej – zwrotowi podlega wartość składki ubezpieczeniowej w całości;

2)    w pozostałych przypadkach zwrotowi podlega wartość Nagrody.

9.    Koszty związane z opodatkowaniem nagrody ponosi Uczestnik. Wartość nagrody stanowi przychód, który Uczestnik obowiązany jest doliczyć do innych osiągniętych w danym roku przychodów. Uczestnik otrzyma od Organizatora wypełniony formularz PIT-8C, którego drugi egzemplarz Organizator prześle do właściwego dla Uczestnika Urzędu Skarbowego.

10.    Uczestnik Promocji zobowiązany jest przekazać Organizatorowi niezbędne dane do wypełnienia przez niego deklaracji podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

11.    W przypadku:

1)    odstąpienia albo rozwiązania przez Uczestnika umowy Kredytu, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 4 Regulaminu w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, lub

2)    wypowiedzenia umowy Kredytu, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 4 Regulaminu przez bank w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, lub

3)    przedstawienia poświadczającego nieprawdę oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz  § 3 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu,

4)    rozwiązania przez Uczestnika od umowy o Produkt w terminie 30 dni od jej zawarcia,

Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy już ją otrzymał, zobowiązany jest do zwrotu wartości Nagrody poprzez wpłatę jej równowartości na rachunek bankowy Expander w terminie 14 dni od przekazania przez Expander informacji o konieczności zwrotu wraz z podaniem należnej kwoty. Nr rachunku bankowego Expander w Raiffeisen Bank Polska SA: PL65 1750 0009 0000 0000 0939 8128.

7.    Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Nagrody lub pozyskania dostępu do Nagrody przez osoby postronne po wydaniu jej Uczestnikowi Promocji.

8.    Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania innej nagrody lub ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

9.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanej wartości Nagrody.

10.    Organizator ma prawo zmiany Nagrody na inną niż wskazana w Regulaminie o porównywalnej wartości i porównywalnych parametrach technicznych.

§ 5.

Odbiór Nagrody

1.    Organizator wystawia Nagrodę w terminie 10 dni od dnia Uruchomienie Kredytu Uczestnika nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji.

2.    Uczestnik Promocji jest uprawniony do odbioru Nagrody w oddziale Organizatora wskazanym w Oświadczeniu Uczestnika Promocji w terminie 14 dni od zawiadomienia o wystawieniu Nagrody.

3.    Po upływie terminu do odbioru Nagrody, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

4.    Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora związane z Nagrodą ograniczają się do zapewnienia możliwości odbioru i zrealizowania Nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§6

Reklamacje i skargi

1.    Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.

2.    Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.

3.    O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

5.    Brak rozpatrzenia reklamacji nie oznacza jej uznania.

§7.

Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1-3 Regulaminu jest Expander.

2.    Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3.    Uczestnik Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wskazane w § 3 ust. 4 pkt 1-3 Regulaminu.

§8.

Postanowienia końcowe

1.    Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.

2.    Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www: www.expander.pl.

3.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Organizatora.


Załącznik nr 1 do Promocji Voucher ubezpieczeniowy

Załącznik nr 2 do Promocji Voucher ubezpieczeniowy