Emisja publiczna obligacji KRUK S.A.

Zapisy na emisję publiczną Obligacji KRUK S.A. w dniach 24.01 – 05.02 2019r.

Expander Advisors – agent firmy inwestycyjnej Ipopema Securities S.A., uczestnika konsorcjum dystrybucyjnego Obligacji serii AG2 emitowanych przez Kruk S.A.

Oprocentowanie zmienne: 5,22%*

Prospekt Emisyjny wraz z komunikatami aktualizacyjnymi oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji znajdują się na stronie Emitenta: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/Obligacje/emisje-Obligacji

 

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania Obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 10 stycznia 2019 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania Obligacji serii AG2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 1 lutego 2019, powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AG2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, zostanie ustalona na podstawie aktualnie obowiązującej stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów, a tym samym oprocentowanie Obligacji serii AG2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami, zawierającymi informacje o spółce KRUK S.A. – Emitencie oraz o emisji publicznej Obligacji serii AG2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji, zatwierdzony w dniu 16 kwietnia 2018 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Aneksy do Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AG2, opublikowane w dniu 16 stycznia 2019 r. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.kruksa.pl. Zapisy na Obligacje serii AG2 będą przyjmowane przez członka konsorcjum – IPOPEMA Securities S.A. Pełna lista POK opublikowana została w Warunkach Emisji Obligacji.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym  w Obligacje, wiąże się z ryzkiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach V Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie w punkcie „Czynniki ryzyka”.

Niniejszy materiał i wszelkie zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Japonii, Kanadzie ani wśród rezydentów tych państw.

Niniejszy materiał nie stanowi informacji o papierach wartościowych ani warunkach ich nabycia lub objęcia, stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. V Publiczny Program Emisji Obligacji jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Prospekt Emisyjny Podstawowy ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Emitenta. Prospekt i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przedstawione powyżej informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.