Produkt strukturyzowany

Precyzyjna Strategia IV

Data zakończenia subskrypcji
2015/12/18

Precyzyjna Strategia IV

to 4-letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników Funduszu ETHNA AKTIV A.

Parametry produktu:

  • 4-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się funduszu ETHNA AKTIV A.
  • Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy.
  • 75% partycypacji we wzroście funduszu.
  • Produkt zawierany jest do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

97,12 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

100,00 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

0,00 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/5731638/Precyzyjna-Strategia-IV

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Precyzyjna Strategia IV kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Funduszu ETHNA-AKTIV A . PREMIA może wynosić 0%.