papiery wartościowe nie stwierdzające prawa do kapitału

papiery wartościowe nie stwierdzające prawa do kapitału (ang securities representing no right to equity) – zwane również dłużnymi papierami wartościowymi. To papiery wartościowe, co do których właściciela nie dysponuje prawem współwłasności majątkowej w stosunku do majątku emitenta. Owe papiery reprezentują tylko i wyłącznie pieniężne zobowiązanie emitenta wobec ich posiadaczy na kwoty płatne w wyznaczonym dokładnie terminie i w określonej sumie. Okres emisji papierów determinuje z reguły ich formę prawną. To oznacza, że krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe przybierają postać weksli lub bonów, a średnio- (od roku do 5 lat) i długoterminowe przybierają formę skryptów dłużnych, hipotecznych listów zastawnych i obligacji.