prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego

prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego – dokument, którego przygotowanie jest obowiązkiem funduszu inwestycyjnego. Zawiera statut funduszu oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego. Są tam zapisane prawa uczestników funduszu, warunki zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, cele polityki inwestycyjnej a także podstawowe dane w ujęciu historycznym.