termin zapadalności

termin zapadalności – termin, w którym Papier Wartościowy jest wykupywany przez Emitenta. Pojęcia tego używa się także dla określenia daty, w której dłużnik, zgodnie z zawartą umową, zobowiązany jest do spełnienia świadczenia względem wierzyciela.