Jak otrzymać kredyt inwestycyjny dla firmy?

Każdy pieniądz, który wpływa do portfela firmy to doskonałe paliwo napędzające rozwój przedsiębiorstwa. Rozważając więc jak rozwinąć firmę – słusznym będzie przyjrzenie się możliwości pozyskania owego „paliwa”. Niniejszy artykuł podpowie jedną z możliwości, uchodzącą za najbardziej popularną oraz najszybciej dostępną – kredyt inwestycyjny. Środki pozyskane z banku są bowiem niezwykle tanim sposobem zasilenia silnika rozwojowego firmy. Ten pieniądz bowiem ma najniższą cenę.

Kredyt inwestycyjny – co to jest?

Kredyt inwestycyjny to produkt bankowy, przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć będących w trakcie realizacji lub dopiero planowanych na poczet przyszłego rozwoju firmy. Przedsięwzięcia te mogą mieć na celu odtworzenie, modernizację lub powiększenie wartości majątku trwałego. Może to być również zakup wartości niematerialnych i prawnych lub nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Analizę tę wykonuje właściwa komórka analityczna banku, biorąc pod uwagę między innymi takie kwestie jak posiadane przez firmę środki własne na poczet realizowanej inwestycji, wyniki finansowe jakie uzyskuje firma wnioskująca lub wyniki finansowe, które firma wnioskująca planuje uzyskać dzięki udzieleniu kredytu. Zwracana jest również uwaga na historię posiadanych zobowiązań zarówno firmowych jak i prywatnych (zwłaszcza w jednoosobowych działalnościach gdzie właściciel to firma a firma to de facto – właściciel).

Kwota kredytu inwestycyjnego może zostać przelana od razu i w całości do kredytobiorcy, jak również może zostać podzielona na transze lub mieć formę linii kredytowej. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na okres od kilku do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat, a spłaty mogą przybierać formy ratalne lub – w przypadku limitu – mieć zdefiniowane wymagane kwoty spłaty limitu. W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu. Przy czym ostatnia z metod spłaty stosowana jest najrzadziej i dla bardzo szczególnych inwestycji.

Czy inwestycją możemy nazwać tylko budowę inwestycji ależ nie. Kredyt inwestycyjny ma wiele możliwości zastosowania ale jednocześnie musi być spójny z rodzajem prowadzonej działalności.

Finansowaniu może podlegać wartość brutto lub netto – jest to uzależnione od tego czy dana transakcja podlega rozliczeniu VAT.

Co może być celem finansowania?

– zakup maszyn/urządzeń/środków transportu. Kiedy? Załóżmy, że mamy firmę produkcyjną, np. piekarnie – co będzie celem finansowania np. linia produkcyjna dlaczego nie leasing, a to dlatego, że właściciel otrzymał dotację unijną i musi być właścicielem maszyny/urządzenia stąd kroki kierujemy w stronę kredytu inwestycyjnego – czy maszyna może stanowić zabezpieczenie – ależ owszem. Innym przykładem może być np. finansowanie środka transportu ale nietuzinkowego więc leasingodawcy będą kręcić nosem a kredyt inwestycyjny celowy otrzymamy;
– remont środka trwałego – w przypadku tego celu możemy mieć problem z „wiekowym” lub niestandardowym środkiem trwałym dlatego też w takim przypadku Klient stara się o pożyczkę inwestycyjną bądź kredyt inwestycyjny – cel jest jasny – remont;
– zakup/budowa/rozbudowa/remont/modernizacja – cel tak szeroki, że Klient może zrobić tak dużo i tak rozlegle aby tylko podnieść wartość majątku trwałego poprzez rozbudowę biura; remont budynku; rozbudowa hali wszystko co spowoduje podniesienie wzrost przychodu a co za tym idzie zysku firmy;
– refinansowanie poniesionych nakładów – Inwestor chce uwolnić sobie część środków jakie zostały zainwestowane aby podnieść wartość swojej firmy;
– refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inny bank – chcemy mieć taniej lub dłuższy czas więc refinansowanie pomoże w tych dwóch sytuacjach osiągnąć sukces.

Niezbędne dokumenty – kredyt inwestycyjny

Co wystarczy mieć aby wnioskować o kredyt inwestycyjny: wkład własny, który jest uzależniony od rodzaju inwestycji; dopuszczalnym jest finansowanie inwestycji w wartości brutto.

Zabezpieczeniem może być hipoteka, zastaw rejestrowy, gwarancja BGK, poręczenie cywilno-prawne.

Jak spośród mnogości ofert wybrać tę najbardziej odpowiadającą zapotrzebowaniu firmy?

Warto zrobić przegląd rynku. Tu warto skorzystać z pomocy eksperta finansowego. Pośrednicy finansowi mając na co dzień do czynienia z wieloma bankami, mają dostęp do wiedzy o poszczególnych ofertach i ich niuansach, zasadach udzielania finansowania oraz mają bieżący przegląd możliwości oraz promocji. Zanim podejmie się decyzję o wnioskowaniu warto też zrobić przegląd własnej firmy – jej wyników finansowych, dyscypliny płatniczej – zwłaszcza w organach nadrzędnych (US i ZUS) oraz odpowiedzieć sobie na pytanie czy planowane przedsięwzięcie rzeczywiście wniesie do firmy rozwój, czy nie będzie jedynie jednorazowym zasileniem budżetu firmy.

Monika Mojzesowicz – Dyrektor Departamentu Produktów dla Firm
Ewelina Popiel – Product Manager Obszar: finansowanie Przedsiębiorców