Regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI „BILET za spotkanie”

§1. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Ekspert – przedstawiciel Expander dedykowany do obsługi Nowego Klienta w zakresie usług świadczonych przez Expander;
 2. Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 3. Multikino – Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284604, kapitał zakładowy 88 033 230,90 zł, NIP 5212893057, REGON 013122196;
 4. Cinema City – Cinema City Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02 – 768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018523, kapitał zakładowy 12 211 500 zł, NIP 5213097055, REGON 016208573;
 5. Nowy Klient  – osoba zainteresowana usługami świadczonymi przez Expander, która na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie zakupiła żadnego produktu za pośrednictwem Expander i na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie odbyła żadnego spotkania z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 6. Nagroda – elektroniczny kod uprawniający do wymiany na jeden bilet wstępu na jeden seans filmowy w objętych Promocją kinach sieci Multikino i Cinema City, których szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 7. Promocja – promocja „Bilet za spotkanie”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Bilet za spotkanie”;
 9. Uczestnik Promocji – Nowy Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa z Promocji;

§2. Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad Promocji „Bilet za spotkanie”.
 2. Organizatorem promocji jest Expander.
 3. Promocja jest przeznaczona dla Nowych Klientów Expander.
 4. Celem Promocji jest promowanie usług oferowanych przez Expander.
 5. Okres trwania Promocji rozpoczyna się z dniem 01.08.2018 r. i kończy się dnia 30.09.2018 r. W przypadku gdy pula Nagród ulegnie wyczerpaniu przed dniem zakończenia Promocji, za dzień zakończenia Promocji uznaje się dzień wyczerpania puli Nagród.
 6. Expander przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji bez podania przyczyny na takich samych lub zmienionych warunkach. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji oraz zmiany warunków Promocji, zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 7. Miejscem przeprowadzenia Promocji są  oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji, a także w  oddziałach Expander Advisors Sp. z o.o. określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach informacyjnych związanych z Promocją mają charakter marketingowy.

§3. Warunki uczestnictwa w Promocji

 

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni Nowi Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Expander, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).
 3. Uczestnikiem Promocji jest: 1)Nowy Klient, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:Wypełni formularz kontaktowy za pomocą porównywarki kredytów online udostępnionej przez Expander na stronie internetowej https://www.expander.pl/porownywarka/

2) Odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander ,

3) Zaakceptuje w formie pisemnej Protokół sporządzony ze Spotkania z Ekspertem (PSE) udostępniony przez Eksperta,

4) Wyrazi zgodę na:

 • informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu;
 • informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem elektronicznej drogi kontaktu.

 

4. Otrzymanie Nagrody, nie jest uwarunkowane zakupem produktu oferowanego przez Expander.

5. Uczestnik Promocji jednorazowo może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której na spotkanie z przedstawicielem Expander Uczestnik Promocji uda się z osobą towarzyszącą. W takiej sytuacji Uczestnik Promocji otrzyma dwie Nagrody. W przypadku pojawienia się Uczestnika Promocji z więcej niż jedną osobą towarzyszącą, Uczestnik Promocji otrzyma maksymalnie dwie Nagrody.

§4. Szczegółowy opis warunków skorzystania z Nagrody

 

 1. Przed przyznaniem Nagrody przedstawiciel Expander dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu.
 2. W przypadku spełnienia przez Uczestnika Promocji Warunków uczestnictwa w Promocji, określnych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu, Uczestnik otrzyma 1 Nagrodę w postaci kodu upoważniającego do otrzymania bezpłatnego biletu do kina na wybrany przez Uczestnika seans filmowy 2D, będący w aktualnej ofercie, w kinie należącym do sieci kin Multikino lub Cinema City, wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Nagroda jest ważna przez okres sześciu miesięcy od dnia jego przekazania Uczestnikowi.
 4. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji maksymalnie jeden raz w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 5 Regulaminu.
 5. Nagroda upoważniająca Uczestnika do otrzymania bezpłatnego biletu do kina, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej, zostanie Uczestnikowi przekazana za pomocą wiadomości sms lub email w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Promocji.
 6. Wymiana Nagrody na bilet następuje przy kasie kina objętego Regulaminem Promocji, w którym wyświetlany jest wybrany przez Uczestnika Promocji seans.
 7. Limit Nagród, które wszyscy Uczestnicy mogą łącznie otrzymać w ramach Promocji wynosi 1.000 sztuk.
 8. Nagroda otrzymana w ramach Promocji nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie biletowej kina.
 9. Nagroda nie obejmuje pokazów filmów odtwarzanych w technologii 3D, IMAX oraz pokazów specjalnych.
 10. Expander nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub przekazania w inny sposób Nagrody w postaci kodu uprawniającego do odbioru biletu w przypadku, gdy kod ten został przesłany na nieaktualny lub nieprawidłowy numer telefonu, nieaktualny lub nieprawidłowy adres email, jak również w przypadku utraty kodu przez Uczestnika. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową.

§5. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Expander, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zasad Promocji.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.
 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wycofania udzielonych zgód. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Uczestników dostępne są w Polityce Prywatności na stronie www.expander.pl oraz w oddziałach.

 

§6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z udziałem w Promocji mogą być zgłoszone przez Uczestników Promocji w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Nagrody w następującej formie:

a) w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;

b) na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;

c) na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika Expander;

d) w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdym oddziale Expander;

e) poprzez stronę internetową Expander na: reklamacje.pl/reklamacje;

f) za pośrednictwem Infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44;

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.

4. Expander zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub – na wyraźny wniosek Uczestnika Promocji – przesłana elektronicznie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym lub pocztą mailową, na adres wskazany w treści reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

 

 1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).
 3. Zmieniona treść Regulaminu i  warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian albo opublikowaniem nowej treści regulaminu.
 4. Wydanie Nagrody nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji.

REGULAMIN PROMOCJI BILET DO KINA – Polecenie

§1 Definicje

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 2. Klient – klient Expander, który na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji zakupił co najmniej jeden produkt za pośrednictwem Expander i/lub na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji odbył spotkanie z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 3. Multikino – Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284604, kapitał zakładowy 88 033 230,90 zł, NIP 5212893057, REGON 013122196;
 4. Cinema City – Cinema City Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02 – 768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018523, kapitał zakładowy 12 211 500 zł, NIP 5213097055, REGON 016208573;
 5. Nowy Klient – osoba zainteresowana usługami świadczonymi przez Expander, która na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie zakupiła żadnego produktu za pośrednictwem Expander i na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie odbyła żadnego spotkania z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 6. Nagroda – elektroniczny kod uprawniający do wymiany na jeden bilet wstępu na jeden seans filmowy w objętych Promocją kinach sieci Multikino i Cinema City, których szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 7. Polecający – Klient, który polecił usługi świadczone przez Expander Nowemu Klientowi;
 8. Polecony – Nowy Klient, któremu Klient polecił usługi świadczone przez Expander;
 9. Promocja – promocja „Bilet do kina”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Bilet do kina”;
 11. Uczestnik Promocji – Klient lub Nowy Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa z Promocji;

 §2 Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad Promocji „Bilet do kina”.
 2. Organizatorem promocji jest Expander.
 3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów i Nowych Klientów Expander.
 4. Celem Promocji jest promowanie usług oferowanych przez Expander.
 5. Okres trwania Promocji rozpoczyna się z dniem 01.08.2018 r. i kończy się dnia 31.12.2018 r. W przypadku gdy pula Nagród ulegnie wyczerpaniu przed dniem zakończenia Promocji, za dzień zakończenia Promocji uznaje się dzień wyczerpania puli Nagród.
 6. Expander przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji bez podania przyczyny na takich samych lub zmienionych warunkach. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji oraz zmiany warunków Promocji, zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 7. Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji, a także w oddziałach Expander Advisors Sp. z o.o. określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Promocją mają charakter marketingowy i informacyjny.

§3. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1.  Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni: Klienci i Nowi Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Expander, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).
 3. Uczestnikiem Promocji jest: 1. Nowy Klient, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
 • odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander ,
 • Zaakceptuje w formie pisemnej Protokół sporządzony ze Spotkania z Ekspertem (PSE),
 • Wyrazi zgodę na:
 1. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu;
 2. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem elektronicznej drogi kontaktu.

2. Polecający i Polecony, którzy w czasie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:

 • Polecający poleci Poleconemu usługi świadczone przez Expander,
 • Polecony odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander ,
 • Polecony poda imię i nazwisko Polecającego, którego obecność w systemie Expander zostanie zweryfikowana w trakcie spotkania przez przedstawiciela Expander,
 • Polecony zaakceptuje w formie pisemnej Protokół ze Spotkania z Ekspertem (PSE),
 • Polecony wyrazi zgodę na:
 1. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu;
 2. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem elektronicznej drogi kontaktu.

 

 1. Otrzymanie Nagrody, nie jest uwarunkowane zakupem produktu oferowanego przez Expander.
 2. Uczestnik Promocji jednorazowo może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której na spotkanie z przedstawicielem Expander Uczestnik Promocji uda się z osobą towarzyszącą. W takiej sytuacji Uczestnik Promocji otrzyma dwie Nagrody. W przypadku pojawienia się Uczestnika Promocji z więcej niż jedną osobą towarzyszącą, Uczestnik Promocji otrzyma jedynie dwie Nagrody.

§4 Szczegółowy opis warunków skorzystania z Nagrody

 

 1. Przed przyznaniem Nagrody przedstawiciel Expander dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu.
 2. W przypadku wypełnienia przez Uczestnika Promocji Warunków uczestnictwa w Promocji, określnych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu, Uczestnik otrzyma 1 Nagrodę w postaci kodu upoważniającego do otrzymania bezpłatnego biletu do kina na wybrany przez Uczestnika seans, będący w aktualnej ofercie film 2D w kinie należącym do sieci kin Multikino lub Cinema City, wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Nagroda jest ważna przez okres sześciu miesięcy od dnia jego przekazania Uczestnikowi.
 4. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy o ile spełni warunki uczestnictwa w Promocji określone w §3 Regulaminu w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 5 Regulaminu.
 5. Nagroda upoważniająca Uczestnika do otrzymania bezpłatnego biletu do kina, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej, zostanie Uczestnikowi przekazana w za pomocą wiadomości sms lub email w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Promocji.
 6. Wymiana Nagrody na bilet następuje przy kasie kina objętego Regulaminem Promocji, w którym wyświetlany jest wybrany przez Uczestnika Promocji seans.
 7. Nagroda otrzymana w ramach Promocji nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie biletowej kina.
 8. Nagroda nie obejmuje pokazów filmów odtwarzanych w technologii 3D, IMAX oraz pokazów specjalnych.
 9. Ekspander nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub przekazania w inny sposób Nagrody w postaci kodu uprawniającego do odbioru biletu w przypadku, gdy kod ten został przesłany na nieaktualny lub nieprawidłowy numer telefonu, nieaktualny lub nieprawidłowy adres email, jak również w przypadku utraty kodu przez Uczestnika.
 10. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Expander, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zasad Promocji.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.
 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wycofania udzielonych zgód. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Uczestników dostępne są w Polityce Prywatności na stronie expander.pl oraz w oddziałach.

 

§6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z udziałem w Promocji mogą być zgłoszone przez Uczestników Promocji w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Nagrody w następującej formie:
  1. w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
  2. na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;
  3. na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika Expander;
  4. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdym oddziale Expander;
  5. poprzez stronę internetową Expander na: reklamacje.pl/reklamacje;
  6. za pośrednictwem Infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44;
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 4. Expander zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w tym terminie – nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez nas reklamacji. Wyjaśnienia przyczyny opóźnienia zostaną przesłane odrębną korespondencją. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub – na wniosek Uczestnika Promocji – przesłana elektronicznie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

 

 1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).
 3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian albo opublikowaniem nowej treści regulaminu.
 4. Wydanie Nagrody nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji.

REGULAMIN PROMOCJI „OPROCENTOWANIE RACHUNKU”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Oprocentowanie Rachunku” określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Oprocentowanie Rachunku”.
 2. Organizatorem Promocji odpowiedzialnym za jej przeprowadzenie i prawidłowy przebieg jest IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000230737, o kapitale zakładowym w wysokości 2.993.783,60 PLN w całości opłaconym, NIP: 5272468122, REGON: 140086881.
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Grupy IPOPEMA oraz pracownicy agenta firmy inwestycyjnej świadczącego usługi agencyjne na rzecz IPOPEMA, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby związane tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez pracownika rozumie się również osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Promocji pojęcia należy rozumieć następująco:

 1. Aneks do Umowy – aneks do Umowy zawarty pomiędzy Klientem a IPOPEMA w Okresie przystąpienia do Promocji, dotyczący przystąpienia przez Klienta do Promocji;
 2. Grupa IPOPEMA – IPOPEMA oraz inne spółki prawa handlowego, w których IPOPEMA jest wspólnikiem lub posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący co najmniej 50%;
 3. IPOPEMA lub Organizator Promocji – IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 4. Klient – osoba fizyczna, która zawarła z IPOPEMA Umowę, posiadająca status polskiego rezydenta podatkowego;
 5. Okres obowiązywania Promocji – okres od dnia następującego po dniu podpisania Aneksu do Umowy do dnia 10 sierpnia 2018 r.;
 6. Okres przystąpienia do Promocji – okres od dnia 10 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.;
 7. Promocja – Promocja „Oprocentowanie Rachunku”, polegająca na objęciu promocyjnym oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku pieniężnym Uczestnika, w wysokości oprocentowania określonej w § 4 ust. 1 poniżej;
 8. Punkty obsługi klienta – punkty obsługi klienta IPOPEMA wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji, w których możliwe jest zawarcie Aneksu do Umowy;
 9. Rachunek pieniężny – rachunek pieniężny prowadzony przez IPOPEMA na rzecz Klienta na podstawie Umowy i postanowień Regulaminu;
 10. Regulamin – „Regulamin świadczenia usług maklerskich dla Klientów indywidualnych”;
 11. Regulamin Promocji – niniejszy regulamin;
 12. Saldo początkowe – saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta na dzień 9 maja 2018 r.;
 13. Strona internetowa IPOPEMA – strona internetowa IPOPEMA – www.ipopema.pl;
 14. Środki objęte Promocją – środki pieniężne zgromadzone na Rachunku pieniężnym Uczestnika, nie będące przedmiotem jakiejkolwiek blokady ani nie obciążone w jakikolwiek inny sposób, stanowiące nadwyżkę nad Saldem początkowym, według stanu na koniec każdego dnia przez Okres obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku danego Uczestnika Środki objęte Promocją nie mogą przekraczać dziennie kwoty 50 000 (słownie pięćdziesięciu tysięcy) złotych, zaś promocyjne oprocentowanie naliczane jest wyłącznie w sytuacji, gdy wysokość Środków objętych Promocją wynosi w danym dniu co najmniej 20 000 (słownie dwadzieścia tysięcy) złotych. W przypadku Rachunku pieniężnego prowadzonego przez IPOPEMA dla małżonków objętych ustawową wspólnością majątkową wartość salda, o którym mowa w zdaniu poprzednim liczy się łącznie dla obydwu małżonków;
 15. Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie przystąpienia do Promocji zawarł z Organizatorem Promocji Aneks do Umowy;
 16. Umowa – „Umowa świadczenia usług maklerskich przez IPOPEMA Securities S.A.”, zawarta pomiędzy Klientem a IPOPEMA na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3

Uczestnictwo w promocji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie przez Klienta w Punkcie obsługi klienta Aneksu do Umowy w Okresie przystąpienia do Promocji.
 2. Uczestnik podpisując Aneks do Umowy potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu Promocji i wyraża na nią zgodę.
 3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika promocyjnego oprocentowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 poniżej, jest posiadanie przez Uczestnika w dniu zakończenia Okresu obowiązywania Promocji aktywnego Rachunku pieniężnego.

§ 4

Zasady promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest promocyjne oprocentowanie Środków objętych Promocją znajdujących się na Rachunku pieniężnym Uczestnika, w wysokości 3,50% (słownie: trzy i pięćdziesiąt setnych procenta) w skali roku przez Okres obowiązywania Promocji.
 2. Oprocentowania promocyjne, o którym mowa w ust. 1 powyżej naliczane jest wyłącznie w stosunku Środków objętych Promocją. W zakresie pozostałych środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku pieniężnym Uczestnika znajdują zastosowanie ogólne zasady ich oprocentowania wynikające z Umowy lub Regulaminu.
 3. W przypadku Uczestnika, który podpisał Umowę po dniu 9 maja 2018 r. i który zawarł Aneks do Umowy w okresie Przystąpienia do Promocji przyjmuje się, iż jego Saldo początkowe wynosi 0 (słownie zero) złotych.
 4. Promocja może obejmować wyłącznie jeden Rachunek pieniężny danego Uczestnika w Okresie obowiązywania Promocji. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku Rachunków pieniężnych prowadzonych przez IPOPEMA dla małżonków objętych ustawową wspólnością majątkową.
 5. Oprocentowanie Rachunku pieniężnego Uczestnika zgodnie z Promocją podlega opodatkowaniu na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5

Zasady naliczania oprocentowania

 1. Oprocentowanie Środków objętych Promocją rozpoczyna się od dnia ich zaksięgowania na Rachunku pieniężnym przez Organizatora Promocji w wysokości powyżej Salda początkowego w Okresie obowiązywania Promocji, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie, wskutek której wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku pieniężnym Uczestnika w Okresie obowiązywania Promocji nie przekracza Salda początkowego lub z dniem ostatniego dnia Obowiązywania Promocji.
 2. Odsetki od Środków objętych Promocją są naliczane odrębnie za każdy dzień w Okresie obowiązywania Promocji według stanu Rachunku pieniężnego na koniec tego dnia i dopisywane zbiorczo do salda Rachunku pieniężnego w terminie 14 dni od ostatniego dnia Okresu obowiązania Promocji.
 3. W przypadku Uczestnika, który zawrze Umowę po dniu 9 maja 2018 r., oprocentowanie jest naliczane od pierwszego dnia w Okresie obowiązywania Promocji, w którym zostaną zaksięgowane środki pieniężne na Rachunku pieniężnym takiego Uczestnika po zawarciu przez niego Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Minimalna wysokość Środków objętych Promocją zgromadzonych na Rachunku pieniężnym, poniżej której te środki pozostające na tym rachunku w danym dniu nie są oprocentowane zgodnie z Promocją wynosi 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych powyżej wartości Salda Początkowego. W przypadku, gdy wysokość Środków objętych Promocją zgromadzonych na Rachunku pieniężnym wynosi co najmniej 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych nadwyżki nad Saldem początkowym, oprocentowana zgodnie z Promocją jest całość tych środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość Środków objętych Promocją wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych nadwyżki nad Saldem początkowym.

§ 6

Zmiany w Regulaminie Promocji

 1. IPOPEMA przysługuje prawo zmiany Regulaminu Promocji w następujących okolicznościach:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu Promocji;
  2. zmiany lub wydania nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  3. gdy zmiany dokonywane są na korzyść Uczestników, w szczególności zmiany polegające na zwiększeniu stawki oprocentowania, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej lub przedłużenia Okresu Przystąpienia do Promocji lub przedłużenia Okresu obowiązywania Promocji.
 2. Zmiana obowiązuje po upływie 7 dni od poinformowania Uczestników poprzez zamieszczenie komunikatu o tej zmianie na Stronie internetowej IPOPEMA oraz jego udostępnienie w Punkcie obsługi klienta, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy z prawnych przyczyn, niezależnych od IPOPEMA będzie konieczne wprowadzenie zmian w krótszym terminie.
 3. Przed terminem wejścia w życie zmian Regulaminu Promocji, moc wiążącą zachowują pierwotne postanowienia Regulaminu Promocji.

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje Uczestnika związane z Promocją są składane przez Uczestnika i rozpatrywane przez Organizatora Promocji na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje od dnia początkowego Okresu obowiązywania Promocji do jego dnia końcowego. Promocja może być odwołana wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa albo zmiany lub wydania nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powodujących konieczność odwołania Promocji z przyczyn niezależnych od IPOPEMA. Do okresu przed odwołaniem Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu Promocji, chyba że będzie to niezgodne z przepisami prawa lub orzeczeniami, zaleceniami lub rekomendacjami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 2. IPOPEMA w każdym momencie Okresu przystąpienia do Promocji przysługuje prawo jego skrócenia poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie internetowej IPOPEMA oraz Punktach obsługi klienta, z zastrzeżeniem iż takie skrócenie może wywoływać skutek najwcześniej od dnia ogłoszenia tego komunikatu. Skrócenie Okresu przystąpienia do Promocji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie odnosiło się do Aneksów zawartych przed dniem takiego skrócenia. Rachunki pieniężne Uczestników, którzy zawarli Aneks przed dniem skrócenia Okresu przystąpienia do Promocji, będą objęte Promocją przez cały Okres obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu Promocji.
 3. Regulamin Promocji dostępny jest w Punktach obsługi klienta oraz na Stronie internetowej IPOPEMA.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator Promocji. Przekazanie danych jest dobrowolne, a IPOPEMA będzie przetwarzała je w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty środków pieniężnych należnych Uczestnikom oraz wykonania obowiązków podatkowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych przekazanych IPOPEMA w związku z Promocją oraz ich poprawiania w dowolnym momencie.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji ma zastosowanie Regulamin.
 6. Organem nadzoru właściwym dla IPOPEMA jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 7. Regulamin Promocji oraz Aneks do Umowy są jedynymi dokumentami określający zasady organizacji i prowadzenia Promocji przez Organizatora Promocji oraz prawa i obowiązki Uczestników.
 8. Promocja nie jest grą ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Regulamin Promocji dla Klientów Expander Sp. z o.o.

,,Kod zniżkowy na ubezpieczenie w Concordia TWU – 6 Expandera”

 

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Ekspert –  pracownik lub współpracownik Expander dedykowany do obsługi Klienta w zakresie prowadzonej przez Expander działalności;
 2. Expander – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 3. Concordia – Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000083521, NIP 778-12-11-349, kapitał zakładowy 66.260.270,00 złotych,
 4. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander;
 5. Kredyt hipoteczny – umowa o kredyt bankowy z zabezpieczeniem hipotecznym;
 6. Oświadczenie Uczestnika Promocji – oświadczenie Uczestnika Promocji o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 7. Polisa – umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Concordia Plus oferowana przez Concordia za pośrednictwem Expander na okres jednego roku ze składką jednorazową. Szczegółowy zakres umowy ubezpieczenia, w tym także zakres ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Concordia, uregulowany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i w załącznikach do tego dokumentu;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera”;
 9. Promocja – promocja „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera”, której warunki opisane są w Regulaminie;
 10. Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji;
 11. Organizator – Expander.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera”.
 2. Organizatorem Promocji jest Expander.Promocja jest przeznaczona dla Klientów, którzy zawarli za pośrednictwem Expander umowę o kredyt hipoteczny w trakcie Czasu Promocji.
 3. Czas Promocji: od 16.07.2018 roku do 31.12.2018 roku. Organizatorowi przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia Czasu Promocji zgodnie z postanowieniami §7 ust. 3 Regulaminu. W przypadku wydłużenia lub skrócenia Promocji zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji na stronie www.expander.pl.
 4. Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Expander na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Promocja

 1. W ramach Promocji „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera” Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, otrzyma od Expander – kod zniżkowy uprawniający do pomniejszenia jednorazowej składki ubezpieczenia z tytułu Polisy w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) procent. W przypadku gdy wysokość Kredytu hipotecznego uruchomionego za pośrednictwem Expander przekroczy kwotę 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) złotych netto, Klient ma możliwość otrzymania dodatkowej zniżki w wysokości 200 (słownie: dwustu) złotych.
 2. Uczestnik będzie mógł otrzymać kod zniżkowy w przypadku, gdy spełni łącznie następujące warunki:

1) w okresie trwania Promocji zawrze umowę o Kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander,

2) spełni warunki uczestnictwa określone w § 4.

3. Kod zniżkowy przesyłany jest przez Expander do Eksperta po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 4. ust. 2 pkt 3.

4. Kod zniżkowy nie obejmuje umów dodatkowych zawieranych w związku z Polisą.

 

§4.Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

1) zawrze umowę o Kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander w okresie trwania Promocji, o którym mowa w  §2 ust. 4 ,

2) złoży za pośrednictwem Eksperta pisemne oświadczenie o wzięciu udziału w Promocji w jednym z oddziałów Expander w treści określonej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,

3) zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Expander w zakresie spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w tym w zakresie wysokości przyznanego za pośrednictwem Expander Kredytu hipotecznego.

3. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać nie więcej niż jeden kod zniżkowy, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, w związku z zawartą przez niego jedną umową o Kredyt hipoteczny.

4. Kod zniżkowy nie może być wymieniony na jakąkolwiek wartość pieniężną oraz nie podlega zwrotowi w części niewykorzystanej.

 

§5.Reklamacje i skargi

 1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Expander w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji lub adres mailowy oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji lub – na wyraźny wniosek wraz ze wskazaniem odpowiedniego adresu poczty elektronicznej – drogą mailową.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

§6.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Expander.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes w postaci przeprowadzanej Promocji.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Użytkownikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń w związku z organizowaną Promocją.
 9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl, oraz na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
 10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Expandera znajdującej się stronie internetowej www.expander.pl.
 • §8.Postanowienia końcowe
 1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Benefity lub nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.expander.pl.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu lub warunków Promocji lub wcześniejsze zakończenie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub warunków Promocji lub zakończeniem Promocji.
 4. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera” – treść „Oświadczenia Uczestnika Promocji”

 

„Niniejszym oświadczam, iż wyrażam chęć uczestnictwa w promocji Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera, której organizatorem jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania czynności związanych z Promocją. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesłanie mi drogą mailową odnośnika prowadzącego do regulaminu Promocji Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera znajdującego się na stronie Organizatora Promocji, na podany przeze mnie adres mailowy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Dobry start z ATAL”

§1.Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który zawarł umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictwem Organizatora;
 2. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 3 września 2018 roku do jej odwołania;
 3. Organizator – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 4. Oświadczenie dla celów podatkowych – oświadczenie Uczestnika Promocji, o treści zgodnej z brzmieniem Załącznika nr 2 do Regulaminu;
 5. Partner – ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Stawowej 27, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262397, kapitał zakładowy 193.573.050,00 zł (wpłacony w całości), NIP 548-248-72-78, REGON 240415672;
 6. Premia – świadczenie pieniężne należne Uczestnikowi Promocji na mocy niniejszego Regulaminu;
 7. Promocja – niniejsza promocja „Dobry start z ATAL”, której warunki opisane są w Regulaminie;
 8. Uczestnik – Klient, który łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu Promocji;
 9. Umowa deweloperska – umowa, na podstawie której Partner zobowiązuje się do wybudowania budynku na nieruchomości Partnera, ustanowienia po zakończeniu budowy, odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na Klienta, a Klient zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Partnera na poczet ceny nabycia tego prawa;
 10. Umowa przedwstępna sprzedaży – umowę, na podstawie której Partner zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności wybudowanego przez Partnera samodzielnego lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na rzecz Klienta, a Klient zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Partnera na poczet ceny nabycia tego prawa;
 11. Uruchomienie kredytu – wypłata przez kredytodawcę będącego stroną umowy o kredyt hipoteczny co najmniej pierwszej transzy kredytu;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji;
 13. Wniosek o przystąpienie do Promocji – oświadczenie Klienta o chęci wzięcia udziału w Promocji, o treści zgodnej z brzmieniem Załącznika nr 1 do Regulaminu.

§ 2.Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
  1. za pośrednictwem i przy udziale Partnera wypełni dedykowany formularz internetowy, w którym przekaże swoje dane kontaktowe do Organizatora,
  2. wypełni poprawnie i czytelnie przy udziale przedstawiciela Organizatora, wymienionego w załączniku nr 3 do Regulaminu, formularz Wniosku o przystąpienie do Promocji według wzoru wskazanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w tym wyrazi zgodę na informowanie przez Organizatora o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej i elektronicznej drogi kontaktu. W przypadku, gdy Wniosek o przystąpienie do Promocji zostanie wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie, Organizator może uznać, że niniejszy warunek został przez Uczestnika spełniony od dnia poprawienia lub uzupełnienia Wniosku o przystąpienie do Promocji – przy czym Organizator powinien niezwłocznie poinformować Uczestnika o tym fakcie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
  3. w Okresie Promocji zawrze za pośrednictwem Organizatora wyłącznie u dedykowanych do współpracy z Partnerem Ekspertów Finansowych, których lista stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, umowę o kredyt hipoteczny. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek jest wypłata przez kredytodawcę będącego stroną umowy kredytu co najmniej pierwszej transzy kredytu, z zastrzeżeniem, że wniosek do kredytodawcy o zawarcie umowy kredytu nie może zostać złożony przed datą rozpoczęcia Promocji,
  4. w Okresie Promocji podpisze z Partnerem umowę deweloperską lub umowę przedwstępna sprzedaży będącej w ofercie Partnera. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek, jest podpisanie przez Uczestnika oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej sprzedaży będącej w ofercie Partnera. Oświadczenie znajduje się we Wniosku o przystąpienie do Promocji.
 3. Promocja nie obejmuje tych Klientów, którzy spełnili którykolwiek z warunków opisanych w ust. 2 powyżej przed rozpoczęciem Okresu Promocji.
 4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby, które na podstawie umowy cywilnoprawnej współpracują z Organizatorem, ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz powinowaci do drugiego stopnia włącznie.

§ 3.Premia

 1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika Promocji wszystkich warunków określonych niniejszym Regulaminem, Uczestnik nabywa prawo do Premii.
 2. Premią jest świadczenie pieniężne w wysokości stanowiącej równowartość 0,8% (słownie: osiem dziesiątych procenta) kwoty udzielonego za pośrednictwem Organizatora kredytu hipotecznego brutto, wyrażonej w PLN i określonej w zawartej umowie o kredyt hipoteczny.
 3. Organizator wypłaci Premię na wskazany przez Uczestnika Promocji numer rachunku bankowego, a od momentu uruchomienia przez Organizatora płatności mobilnej BLIK – za jej pomocą na podstawie udostępnionego poprzez wiadomość SMS kodu umożliwiającego wypłatę Premii bezpośrednio z bankomatu, w terminie do 60 dni liczonych od dnia uwzględnienia Uczestnika w raporcie sprzedażowym kredytodawcy będącego stroną umowy o kredyt hipoteczny w związku z Uruchomieniem kredytu.
 4. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać nie więcej niż jedną Premię, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi równowartości Premii w przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o kredyt hipoteczny przed upływem 12 (słownie: dwunastu) miesięcy licząc od dnia jej zawarcia.
 6. Odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umów, o których mowa powyżej w ust. 1, jest równoznaczne z rezygnacją z Premii i obowiązkiem jej zwrotu przez Uczestnika na rzecz Organizatora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
  1. Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Premię nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia zaistnienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa powyżej w § 3. ust. 6 lub 7. Zwrot Premii następuje na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 65 1750 0009 0000 0000 0939 8128
 7. Uczestnik Promocji obowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem Premii od Organizatora. Uczestnik Promocji otrzyma w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymał Premię na wskazany w Oświadczeniu dla celów podatkowych nr rachunku bankowego, informację PIT-8C, w której będzie zawarta informacja o kwocie Premii. Informację PIT-8C Organizator przygotuje na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika Promocji Oświadczenia dla celów podatkowych.
 8. Zgodnie z informacją PIT-8C Uczestnik Promocji rozliczy podatek od otrzymanej Premii w zeznaniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym go progiem podatkowym. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania innego bonusu ani nagrody.

§ 4.Reklamacje i skargi

 1. Reklamacje mogą być składane:
  1. 1) w formie pisemnej – na adres: Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 roku poz. 1529) lub osobiście w formie pisemnej do protokołu w jednostce Organizatora obsługującej jego klientów,
  2. w formie ustnej – telefonicznie dzwoniąc pod numer 801 67 00 00 lub 22 295 44 44 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Organizatora obsługującej jego klientów,
  3. w formie elektronicznej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres: reklamacje@expander.pl lub poprzez stronę internetową www.expander.pl/reklamacje.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi osobę, która ją zgłosiła – w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175)). Odpowiedź tą Organizator może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek zgłaszającego reklamację.
 3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Organizator wyjaśni, w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej reklamację, przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Expander jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b (nr KRS: 0000287188, NIP: 5213451255).
 6. 6. Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

§5.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Promocji prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Promocji ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń w związku z organizowaną Promocją.
 9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl oraz na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
 10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej www.expander.pl.

§ 6.Postanowienia końcowe

 1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Premie i nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.expander.pl.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem). Warunkiem uznania, że Uczestnik Promocji nabył prawa, o których mowa w zdaniu powyżej należy rozumieć spełnienie przez Uczestnika Promocji łącznie wszystkich przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 2 przed dniem zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołania Promocji.
 4. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian. Niniejsze nie dotyczy zmiany Załącznika nr 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Promocji „Dobry start z ATAL”
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Dobry start z ATAL” – Oświadczenie dla celów podatkowych
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji „Dobry start z ATAL” – lista dedykowanych do współpracy z Partnerem Ekspertów Finansowych Organizatora

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, NIP 521-34-51-255 („Administrator danych”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych osobowych: Gracjan Szczombrowski.
 3. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  1. wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania ich sprostowania,
  4. usunięcia;
  5. ograniczenia przetwarzania;
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt – telefoniczny (+48 22) 295 44 44, e-mailowy iod@expander.pl lub rezygnacja@expander.pl, – pisemny na adres Expander Advisors sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189Warszawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
  5. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  6. wypełniania innych obowiązków prawnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie umów pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  3. w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, BiK, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Polityka cookies

 1. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.
 2. Informujemy, że w serwisie mogą być wykorzystane następujące rodzaje plików Cookies:
  1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 5. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w serwisie, nie mają charakteru poufnego oraz że Expander Advisors Sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez spółki Grupy Aviva i podmioty współpracujące ze spółkami Grupy Aviva oraz przez współpracujących z Expander Advisors Sp. z o.o. reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 7. Expander Advisors Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie.
 8. Expander Advisors Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny. Expander Advisors Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w serwisie, ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.
 9. Wszelkie prawa do zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Expander Advisors Sp. z o.o. oraz do Klientów lub Partnerów Expander Advisors Sp. z o.o.

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU

I. Uwagi ogólne:

 1. Expander.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255 zwaną w dalszej części regulaminu „Expander”.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Expander.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis Expander.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Expander Advisors Sp z o.o. i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Expander.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 4. Expander zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Expander.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystanie z Exander.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Expander, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Expander

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Expander.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Expander podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 2. Expander nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje zawarte w Expander.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Informacje przedstawione w Expander.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . Expander zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Expander.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Expander.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez Expander nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony Expander.pl pod nazwą „Forum” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Expaderze.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Forum”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Expander – spółki prowadzącej serwis Expander.pl
 10. Expander dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Expander.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Expander ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.expander.pl w dowolnym czasie. Expander dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.expander.pl. Expander zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Expander.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Expander nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.expander.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 12. Niniejsza strona internetowa www.expander.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

IV. Partnerzy Expander

 1. Expander publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Expander.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. Expander nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Expander nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Expander.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. Expander nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Expander.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Expander nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. Expander nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

 1. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Expander nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 2. Expander dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Expander nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Expander nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Expander nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Expander.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu Expander.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Expander i w ramach przeznaczenia określonego przez Expander. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Expander Advisors Sp. z o.o. pod adresem webmaster@expander.pl
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Expander.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Expander.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Expander na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do Expander.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Expander – Niezależny Ekspert Finansowy. W sprawie publikacji linku do Expander.pl w innej formie prosimy o kontakt webmaster@expander.pl .

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Expander usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Expander identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Expander, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Expander.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Expander za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.expander.pl .Expander rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Expander wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Expander zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Expander.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Expander i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: marketing@expander.pl