Regulaminy

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 12%

„PROJEKT DEWELOPER”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
[Określenie Organizatora]

 1. Organizatorem akcji rabatowej 12% „Projekt Deweloper” zwanej dalej „Akcją rabatową”, jest spółka Sklepy KOMFORT SA, z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 14zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000267428, NIP 851-29-91-593 , Regon 320268249, w dalszej części zwana „Organizatorem”.

 

§2
[Zakres akcji rabatowej]

 1. Akcja rabatowa obejmuje zakupy we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Komfort w Polsce.
 2. Akcja rabatowa obowiązuje do 30.06.2020r.

§3
[Zasady akcji rabatowej]

 1. Każdy klient, który do dnia 30.06.2020r., złoży zamówienie, wpłaci zaliczkę lub dokona zakupu (potwierdzonego wystawieniem faktury vat lub paragonu fiskalnego) wjednym ze stacjonarnych sklepów KOMFORT, z wykorzystaniem kuponu rabatowego (12%) uzyskuje prawo do skorzystania z akcji rabatowej według zasad określonych w niniejszymregulaminie.
 2. W ramach akcji rabatowej klient posiadający kupon z rabatem 12% upoważniony jest do jednorazowych zakupów objętych rabatem w wysokości 12% na cały asortyment wjednym ze stacjonarnych sklepów KOMFORT.

§4
[Ograniczenie akcji rabatowej]

 1. Akcja rabatowa, której dotyczy niniejszy regulamin, obowiązuje wyłącznie do 30.06.2020r.
 2. W akcji rabatowej na cały asortyment biorą udział produkty będące w asortymencie sklepu, które:
  1. nie zostały wcześniej przecenione
  2. nie     zostały        zamieszczone             w     aktualnej         gazetce        lub     innych        materiałach reklamowych
  3. nie zostały oznaczone „NAJLEPSZA CENA”
 3. Produkty nie uczestniczące w promocji mają widoczną przekreśloną cenę na etykiecie cenowej i są wyłączone z akcji rabatowej (12%) na cały asortyment.
 4. Jeżeli czas realizacji zamówienia (dostawy) zamówionych produktów przekracza okres trwania akcji rabatowej, uczestnik nie traci prawa do skorzystania z akcji rabatowej – warunkiem jest złożenie zamówienia w okresie oznaczonym w pkt. 1 § 4 regulaminu.
 5. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy zakupu usług.

§5
[Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie]

W akcji rabatowej może wziąć udział osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący klientem sklepu KOMFORT.

§6
[Gwarancja na produkty]

Wszystkie produkty nabyte w ramach akcji rabatowej posiadają takie same prawa regulowane przez polskie prawo i ofertę producentów, jak pozostałe produkty będące w oferciehandlowej sieci Komfort.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6
[Zmiany w regulaminie]

Organizator Sklepy Komfort S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

§8
[Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu]

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.  W wypadkuwątpliwości co do stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Regulamin konkursu „Ja na swoim dzięki Expander”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Ja na swoim dzięki Expander” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, kod pocztowy 00-189, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „Expander”).
1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
1.5. Konkurs komunikowany jest w środkach masowego przekazu, tj. na profilu Organizatora w portalu Facebook na stronie https://www.facebook.com/ExpanderPolska/
1.6. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu społecznościowego Facebook, którzy ukończyli 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy wzięli kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander (podpisali umowę kredytową) w okresie od 05.07.2019 r. do 15.11.2019 r.
1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
1.8. Przystąpienie do Konkursu rozumiane jako wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
1.9. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
1.10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.2. Konkurs jest prowadzony na profilu Expander na platformie społecznościowej Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ExpanderPolska/
2.3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od 05.07.2019 r. (od momentu jego ogłoszenia) do dnia 15.11.2019 r., przy czym Konkurs, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa od 05.07.2019 r. do 10.04.2020 r. Konkurs podzielony jest na 4 etapy trwające odpowiednio:
a) Etap 1 – 05.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
b) Etap 2 – 01.08.2019 r. – 31.08.2019 r.
c) Etap 3 – 01.09.2019 r. – 30.09.2019 r.
d) Etap 4 – 01.10.2019 r. – 15.11.2019 r.
2.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod postem konkursowym w terminie 7 dni roboczych od zakończenia danego etapu Konkursu.
2.5. Jury w każdym etapie Konkursu wybierze 10 najciekawszych odpowiedzi na Zadanie konkursowe, które wyróżnią się spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, z zastrzeżeniem punktu 1.6 Regulaminu, należy wykonać zadanie konkursowe (dalej „Zadanie konkursowe”) polegające na:
a) polubieniu profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ExpanderPolska/,
b) umieszczeniu przez Uczestnika na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook zdjęcia, które najlepiej obrazuje hasło
„Ja na swoim dzięki Expander” oraz ciekawego opisu,
c) oznaczeniu zamieszczonego w poście zdjęcia @Expander
d) oraz ustawieniu posta jako publiczny.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu takich Zadań konkursowych, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
3.3. Wszelkie modyfikacje opublikowanego Zadania konkursowego mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba że Organizator wyraził na nie zgodę.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Autorska wersja Zadania konkursowego powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika.
4.2. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 2.4, z zastrzeżeniem punktu 3, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia danego etapu Konkursu i powiadomieni o wygranej w terminie 2 dni roboczych pod postem konkursowym oraz
w wiadomości prywatnej.
4.3. Organizator poprzez wiadomość prywatną wysłaną poprzez portal Facebook skontaktuje się z Laureatami. Wiadomość zawierać będzie prośbę o podanie numeru ID klienta Expander oraz adresu email, niezbędnych do wysyłki nagrody. Odpowiednie dane laureat winien przekazać w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej pod rygorem utraty prawa do nagrody. Ponadto Organizator opublikuje na profilu Expander na platformie społecznościowej Facebook listę Laureatów zawierającą imię i pierwszą literę nazwiska lub nazwę, pod którą Uczestnik założył profil w portalu Facebook pod postem konkursowym.
4.4. Wygrane nagrody będą własnością Laureatów i zostaną dostarczone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania danych kontaktowych od Laureata.
4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.
4.6. Organizator przewiduje w Konkursie 40 nagród w postaci dwóch jednorazowych kodów, uprawniających do wymiany na dwa bilety wstępu na seans filmowy w kinach sieci Multikino i Cinema City. Jeden kod uprawnia do wymiany wyłącznie na jeden bilet na seans 2D
i nie obejmuje seansów 3D, maratonów i pokazów specjalnych. Kod ważny jest jeden miesiąc od momentu otrzymania go przez Uczestnika. Wartość jednostkowa dwóch kodów to 36 PLN.
4.7. Do każdej nagrody dołączona jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.). Organizator potrąci tę kwotę przy wydawaniu nagrody.
4.8. Uczestnik może w ramach Konkursu wygrać tylko jedną nagrodę.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być kierowane na piśmie pod adres Organizatora: Expander Advisors Sp. o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacje – Konkurs Expander „Ja na swoim dzięki Expander”. Reklamacje można składać od dnia rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty wydania nagród w poszczególnych etapach. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż wyżej wskazana będą uwzględniane jako doręczone po wyznaczonym terminie.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
5.4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres jw.
5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zadania konkursowego zawartego w Zgłoszeniu („Zadanie”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
6.2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem Utwory nie naruszają
w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych Utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
6.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego
w pkt. 6.1 i 6.2 powyżej, i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Zleceniodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
6.4. W zakresie, w jakim Odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału
w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z odpowiedzi na Zadanie konkursowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym na profilu Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów oraz dla celów korzystania, o którym mowa w pkt. 6.5 poniżej.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji na profilu Expander na platformie społecznościowej Facebook najlepszych
i nagrodzonych odpowiedzi na Zadanie konkursowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Nagroda otrzymana przez Laureata stanowi całkowite wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji oraz upoważnień.
6.6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonania przysługujących mu autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o formie udostępnienia Odpowiedzi publiczności, skracania, fragmentaryzacji, ekstrakcji poszczególnych elementów oraz oznaczania Odpowiedzi imieniem i nazwiskiem Uczestnika, z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych powyżej.

7. PRZYTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika treści Regulaminu w całości. Regulamin umieszczony jest na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#1562138953701-0746aa04-c467.
7.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
a. jego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”),
b. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres administratora danych,
c. Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@expander.pl,
d. dane osobowe podawane przez Uczestnika w ramach Konkursu będą przetwarzane:
 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym umożliwienia udziału w Konkursie, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, wyłonienia Laureatów, weryfikacji spełnienia przez Laureata wymogów Regulaminu oraz wydania nagrody (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w wypadku zwycięstwa w Konkursie – dla celów związanych z informowaniem o Konkursie i jego wynikach poprzez publikacje imion i nazwisk lub nazw pod którą Laureat założył profil w portalu Facebook (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora poprzez wykonanie uprawnień przyznanych organizatorowi zgodnie z regulaminem Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 dla celów rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem nagrody w Konkursie, także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem
od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e. odbiorcami podawanych przez Uczestnika danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu,
f. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu,
g. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres
e-mail iod@expander.pl lub listownie na adres administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe”,
h. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
i. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Konkursie,
j. dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w Konkursie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

8. PRAWA ORGANIZATORA
8.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są
z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.
8.2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.
8.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.4. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika postanowień Regulaminu i warunków udziału w Konkursie, w tym
w szczególności może żądać od Uczestnika dostarczenia dokumentów i dowodów, które potwierdzą spełnienie warunków uczestnictwa
w Konkursie, także po wyłonieniu Laureatów, w terminie określonym przez Organizatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
9.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
9.4. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@expander.pl.
9.5. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny
i nie podlega zaskarżeniu.
9.6. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
9.7. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez sąd powszechny.

REGULAMIN PROMOCJI  – „PAKIET KORZYŚCI”

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictwem Organizatora;
 2. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 28 maja 2020 roku do jej odwołania;
 3. Organizator – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 4. Oświadczenie dla celów podatkowych – oświadczenie Uczestnika Promocji, o treści zgodnej z brzmieniem Załącznika nr 2 do Regulaminu;
 5. Partner – BDJ KARANDYS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: ul.: Ząbkowska 41C, 05-270 Marki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 240474, NIP 1251353417, REGON 140225779
 6. Premia – świadczenie pieniężne należne Uczestnikowi Promocji na mocy niniejszego Regulaminu;
 7. Promocja – niniejsza promocja, której warunki opisane są w Regulaminie;
 8. Uczestnik – Klient, który łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu Promocji;
 9. Uruchomienie kredytu – wypłata przez kredytodawcę będącego stroną umowy o kredyt hipoteczny co najmniej pierwszej transzy kredytu;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji;
 11. Wniosek o przystąpienie do Promocji – oświadczenie Klienta o chęci wzięcia udziału w Promocji, o treści zgodnej z brzmieniem Załącznika nr 1 do Regulaminu.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
 3. za pośrednictwem i przy udziale Partnera wypełni dedykowany formularz internetowy, w którym przekaże swoje dane kontaktowe do Organizatora,
 4. wypełni poprawnie i czytelnie przy udziale przedstawiciela Organizatora, wymienionego w załączniku nr 3 do Regulaminu, formularz Wniosku o przystąpienie do Promocji według wzoru wskazanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku, gdy Wniosek o przystąpienie do Promocji zostanie wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie, Organizator może uznać, że niniejszy warunek został przez Uczestnika spełniony od dnia poprawienia lub uzupełnienia Wniosku o przystąpienie do Promocji – przy czym Organizator powinien niezwłocznie poinformować Uczestnika o tym fakcie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
 5. w Okresie Promocji zawrze za pośrednictwem Organizatora wyłącznie u dedykowanych do współpracy z Partnerem Ekspertów Finansowych, których lista stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, umowę o kredyt hipoteczny. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek jest wypłata przez kredytodawcę będącego stroną umowy kredytu co najmniej pierwszej transzy kredytu, z zastrzeżeniem, że wniosek do kredytodawcy o zawarcie umowy kredytu nie może zostać złożony przed datą rozpoczęcia Promocji,
 6. Promocja nie obejmuje tych Klientów, którzy spełnili którykolwiek z warunków opisanych w ust. 2 powyżej przed rozpoczęciem Okresu Promocji.
 7. W przypadku, w którym stroną umowy o kredyt hipoteczny jest więcej niż jedna osoba fizyczna, Uczestnikiem Promocji może być tylko jedna, wybrana przez kredytobiorców spośród siebie osoba, której po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie, zostanie wypłacona Premia.
 8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby, które na podstawie umowy cywilnoprawnej współpracują z Organizatorem, ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz powinowaci do drugiego stopnia włącznie.

§3. Premia

 1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika Promocji wszystkich warunków określonych niniejszym Regulaminem, Uczestnik nabywa prawo do Premii.
 2. Premią jest świadczenie pieniężne w wysokości stanowiącej równowartość 0,40% (słownie: cztery dziesiąte procenta) kwoty udzielonego za pośrednictwem Organizatora kredytu hipotecznego brutto, wyrażonej w PLN i określonej w zawartej umowie o kredyt hipoteczny.
 3. Organizator wypłaci Premię na wskazany przez Uczestnika Promocji numer rachunku bankowego, w terminie do 90 dni liczonych od dnia Uruchomieniem kredytu, nie wcześniej jednak niż po upływie przewidzianego ustawą terminu dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny.
 4. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać nie więcej niż jedną Premię, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy o kredyt hipoteczny w terminie w niej przewidzianym lub wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, , Uczestnik traci prawo do nabycia Premii.
 6. Uczestnik Promocji obowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem Premii od Organizatora. Uczestnik Promocji otrzyma w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymał Premię na wskazany w Oświadczeniu dla celów podatkowych nr rachunku bankowego, informację PIT-11, w której będzie zawarta informacja o kwocie Premii. Informację PIT-11 Organizator przygotuje na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika Promocji Oświadczenia dla celów podatkowych.
 7. Zgodnie z informacją PIT-11 Uczestnik Promocji rozliczy podatek od otrzymanej Premii w zeznaniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym go progiem podatkowym. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania innego bonusu ani nagrody.

§4. Reklamacje i skargi

 1. Reklamacje mogą być składane:
  1. w formie pisemnej – na adres: Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 roku poz. 1529) lub osobiście w formie pisemnej do protokołu w jednostce Organizatora obsługującej jego klientów,
  2. w formie ustnej – telefonicznie dzwoniąc pod numer 801 67 00 00 lub 22 295 44 44 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Organizatora obsługującej jego klientów,
  3. w formie elektronicznej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres: reklamacje@expander.pl lub poprzez stronę internetową expander.pl/reklamacje.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi osobę, która ją zgłosiła – w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175)). Odpowiedź tą Organizator może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek zgłaszającego reklamację.
 3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 4. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Expander jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B (nr KRS: 0000287188, NIP: 5213451255).
 5. Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów/Uczestników Promocji jest Organizator (dalej również jako: „Administrator danych”).
 2. Dane osobowe podawane przez Klientów/Uczestników będą przetwarzane:
 • dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym umożliwienia udziału w Promocji oraz weryfikacji poprawności zgłoszenia udziału w Promocji, weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu oraz wydania Premii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dla celów rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Promocji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od Premii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Administratora danych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Klientów/Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Promocji oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji.
 4. Klient/Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt e-mailowy na adres iod@expander.pl lub listownie na adres Administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe”.
 5. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio przez Administratora danych.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Klient/Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Klienta/Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do udziału w Promocji; Klient/Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Promocji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Premie i nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie expander.pl.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem). Warunkiem uznania, że Uczestnik Promocji nabył prawa, o których mowa w zdaniu powyżej należy rozumieć spełnienie przez Uczestnika Promocji łącznie wszystkich przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 2 przed dniem zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołania Promocji.
 4. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie expander.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian. Niniejsze nie dotyczy zmiany Załącznika nr 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

      I.        INFORMACJE OGÓLNE:

1.     Właścicielem Wyszukiwarki Nieruchomości jest spółka pod firmą Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000287188, NIP: 5213451255, REGON: 141062210,  wysokość kapitału zakładowego: 43.992.400 PLN.

2.     Regulamin określa zasady korzystania z Wyszukiwarki Nieruchomości w  ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umożliwiającej bezpłatne porównanie Nieruchomości dostępnych w ofercie Expander.

3.     Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.expander.pl w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

4.     Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie przesłany na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej w formacie PDF, umożliwiającym pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści, w tym wydrukowanie.

5.     Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z usług świadczonych na jego podstawie, wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.     Jakiekolwiek użycie Wyszukiwarki Nieruchomości w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem jest zabronione, w szczególności wyłączona jest możliwość użycia wszelkich informacji i materiałów na niej umieszczonych w celach komercyjnych.

     II.        DEFINICJE:

1.     DEWELOPER – deweloper w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego łączy z Expander umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

2.     EKSPERT DS. NIERUCHOMOŚCI / EKSPERT – osoba fizyczna współpracująca z Expander i dedykowana do obsługi Użytkownika;

3.     EXPANDER – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

4.     FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz obejmujący imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail umożliwiający korzystanie z Wyszukiwarki Nieruchomości;

5.     NIERUCHOMOŚĆ – stanowiący odrębną własność – samodzielny lokal mieszkalny, niemieszkalny lub usługowy, dom jednorodzinny, miejsce postojowe, garaż, pomieszczenie przynależne, znajdujące się w ofercie Expander;

6.     REGULAMIN – niniejszy Regulamin Korzystania z Wyszukiwarki Nieruchomości;

7.     REKLAMACJA – wystąpienie Użytkownika opisujące zdarzenie, w wyniku którego doszło do nieprawidłowości w świadczonych usług w ramach Wyszukiwarki;

8.     UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

9.     USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne;

10.  USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

11.  UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z Wyszukiwarki jako użytkownik zalogowany;

12.  WYSZUKIWARKA – Wyszukiwarka Nieruchomości udostępniona pod adresem https://www.nieruchomosci.expander.pl/ umożliwiająca Użytkownikowi bezpłatne porównanie oferty Nieruchomości.

   III.        ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1.     Rejestracja Użytkownika równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

2.     Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Expander usług w ramach Wyszukiwarki.

3.     Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest automatyczne i następuje poprzez usunięcie konta w Wyszukiwarce przez Użytkownika. Usunięcie konta w Wyszukiwarce możliwe jest w każdym czasie.

4.     Expander przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie poprzez usunięcie konta Użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku złamania przez Użytkownika Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres dłuższy niż cztery tygodnie.

5.     Wyniki wyszukiwania w ramach Wyszukiwarki należy traktować jako informację o rezultatach automatycznej operacji przeprowadzonej w oparciu o algorytm skonstruowany z zastosowaniem elementów subiektywnych.

6.     Zawarcie Umowy upoważnia Expander do przekazania danych Użytkownika do Dewelopera w zakresie niezbędnym do realizacji pełnej funkcjonalności Wyszukiwarki.

   IV.        LOGOWANIE DO WYSZUKIWARKI:

1.     Użytkownik korzystający z Wyszukiwarki może założyć konto i zyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Wyszukiwarki.

2.     Użytkownik może założyć w Wyszukiwarce tylko jedno konto.

3.     W celu założenia konta należy wypełnić udostępniony Formularz kontaktowy oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu. Założenie konta możliwe jest po poprawnej weryfikacji przez Expander numeru telefonu.

4.     Po wypełnieniu Formularza kontaktowego, na wskazany przez Użytkownika numer telefonu zostanie wysłany kod aktywacyjny. Kod aktywacyjny należy wprowadzić do Formularza kontaktowego. W ten sposób następuje weryfikacja wskazanego numeru telefonu przez Expander.

5.     Następnie na wskazany przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym adres e-mail przesłane zostaje powiadomienie, w którym Użytkownik może zmienić hasło dostępu do tworzonego przez siebie konta.

6.     Po poprawnej weryfikacji numeru telefonu rejestracja dobiega końca.

7.     Z poziomu swojego konta Użytkownik może korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje Wyszukiwarka, w tym uzyskiwać informacje w zakresie cen poszczególnych lokali w inwestycji, nazwy inwestycji, adresu inwestycji i pozostałych parametrów, w tym rzutów lokali.

8.     Użytkownik poprzez założenie konta wyraża chęć kontaktu z Expander w celu uzyskania informacji o danej Nieruchomości oraz pozostałej ofercie dostępnej w Wyszukiwarce. Z chwilą kliknięcia przycisku „Wyślij”, do Expander zostanie wysłane zgłoszenie o zainteresowaniu Użytkownika daną Nieruchomością.

9.     Każdemu Użytkownikowi przypisywany jest Ekspert ds. Nieruchomości. Ekspert posiada wgląd we wszystkie oferty oraz parametry używane przez Użytkownika.

    V.        WYMAGANIA TECHNICZNE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SIECI INTERNET:

1.     W celu skorzystania z Wyszukiwarki Użytkownik powinien spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:

A.    dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych,

B.    mieć dostęp do sieci Internet,

C.    posiadać telefon umożliwiający odbiór wiadomości SMS z kodem aktywacyjnym,

D.    posiadać adres e-mail,

E.    posiadać dostęp do witryn za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW.

2.     W wykonaniu obowiązków wynikających z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Expander informuje, iż korzystanie z sieci Internet, w tym w ramach Wyszukiwarki wiąże się z zagrożeniami, do których należy zaliczyć w szczególności: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz SPAM (niezamówione informacje handlowe).

3.     Expander informuje, że nie istnieją zabezpieczenia systemów informatycznych całkowicie odpornych na bezprawną ingerencję osób trzecich. Pomimo należytego zabezpieczenia przez Expander danych podanych przez Użytkowników, korzystanie z Wyszukiwarki wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych. W konsekwencji może dojść do bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby – w tym w celu wysłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach oprogramowania szkodliwego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszenia prywatności.

4.     Użytkownik korzystający z usług sieci Internet, w tym poprzez korzystanie z Wyszukiwarki powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Używając domowej sieci bezprzewodowej (WIFI) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci.

   VI.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ EXPANDER:

1.     Expander nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Wyszukiwarki w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w tym za nieprawidłowe wypełnienie formularzy, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały udostępnione bez ich wiedzy i zgody.

2.     Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Expander wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Expander może uniemożliwić dostęp do tych danych. Expander nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

3.     W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Expander ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4.     Expander informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny. Expander nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych.

  VII.        REKLAMACJE:

1.     Reklamacje związane z usługami świadczonymi w ramach Wyszukiwarki mogą zostać złożone przez Użytkownika:

A.    w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa;

B.    na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;

C.    w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w oddziale Expander;

D.    poprzez stronę internetową Expander tj. www.expander.pl/reklamacje;

E.    za pośrednictwem infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44.

2.     W celu możliwie najbardziej sprawnego rozpatrzenia zgłaszanej przez Klienta Reklamacji Expander zachęca do skorzystania z rozwiązania, o którym mowa w pkt. B, a więc skierowania Reklamacji poprzez adres mailowy: reklamacje@expander.pl.

3.     Termin udzielenia odpowiedzi na Reklamację wynosi 30 dni.

4.     Odpowiedź zostanie udzielona Użytkownikowi w formie pisemnej lub na trwałym nośniku, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.     Termin rozpatrzenia Reklamacji uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim jego dniu pismo zawierające odpowiedź zostanie wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

6.     Expander informuje, że w przypadku uznania danej Reklamacji za niezasadną, nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia sprawy przez Expander – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Expander jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Stroną pozwaną powinna być spółka pod firmą Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B (nr KRS: 0000287188, NIP: 5213451255).

VIII.        PRAWA AUTORSKIE:

1.     Zarówno układ treści zawarty w Wyszukiwarce jak i poszczególne jej części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.

2.     Zawartość Wyszukiwarki może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko do celów osobistych. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Expander i w ramach przeznaczenia określonego przez Expander. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Expander Advisors Sp. z o.o. pod adresem webmaster@expander.pl.

3.     Korzystanie z materiałów opublikowanych w ramach Wyszukiwarki w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4.     Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują w Wyszukiwarce podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5.     W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Expander na zasadach ogólnych.

   IX.        POLITYKA COOKIES

1.     Expander w ramach świadczenia usług za pomocą Wyszukiwarki wykorzystuje pliki cookies.

2.     Polityka korzystania z plików cookies dostępna jest pod adresem: https://www.expander.pl/polityka-prywatnosci/.

3.     Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Wyszukiwarki chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.

4.     Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez spółki Grupy Aviva i podmioty współpracujące ze spółkami Grupy Aviva oraz przez współpracujących z Expander reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

    X.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Podanie danych poprzez Formularz kontaktowy jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla korzystania z funkcjonalności Wyszukiwarki na zasadach opisanych w Regulaminie.

2.     Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Wyszukiwarce jest Expander.

 1. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Przysługuje Państwu prawo:
  1. wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania ich sprostowania;
  4. usunięcia;
  5. ograniczenia przetwarzania;
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Expander, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

5.     W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

6.     W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt  e-mailowy iod@expander.pl lub rezygnacja@expander.pl; pisemny na adres Expander Advisors sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa.

7.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z Wyszukiwarki, w tym do prezentacji ofert Nieruchomości.

8.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.expander.pl/polityka-prywatnosci.

9.     Expander może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10.  W celu wykonania usługi, dane Użytkownika będą udostępniane Deweloperom, których oferta została przedstawiona użytkownikowi przez Wyszukiwarkę.

   XI.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU:

1.     Regulamin może być w każdym czasie zmieniony.

2.     Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wywołuje skutek po upływie 7 dni od dnia poinformowania Użytkowników, o ile wcześniej nie dojdzie do rozwiązania Umowy.

3.     Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na treść praw nabytych przez Użytkownika.

4.     Expander może zakończyć, zawiesić lub zmienić funkcjonalność Wyszukiwarki w każdym czasie.

5.     Wyszukiwarka Nieruchomości jest częścią serwisu internetowego www.expander.pl, dlatego w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma również Regulamin Serwisu Expander dostępny pod adresem: https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulamin-serwisu.

Regulamin Serwisu

I. Uwagi ogólne:

 1. Expander.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255 zwaną w dalszej części regulaminu „Expander”.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Expander.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis Expander.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Expander Advisors Sp z o.o.
  i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Expander.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 4. Expander zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Expander.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystanie z Exander.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Expander, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Expander

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Expander.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Expander podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 2. Expander nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje zawarte w Expander.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Informacje przedstawione w Expander.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . Expander zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Expander.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Expander.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez Expander nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony Expander.pl pod nazwą „Forum” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Expaderze.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Forum”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Expander – spółki prowadzącej serwis Expander.pl
 10. Expander dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Expander.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Expander ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.expander.pl
  w dowolnym czasie. Expander dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.expander.pl. Expander zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Expander.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Expander nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.expander.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 12. Niniejsza strona internetowa www.expander.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

IV. Partnerzy Expander

 1. Expander publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać
  z logo Expander.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. Expander nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Expander nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Expander.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. Expander nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Expander.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Expander nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. Expander nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

 1. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Expander nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 2. Expander dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Expander nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Expander nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Expander nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Expander.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu Expander.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Expander i w ramach przeznaczenia określonego przez Expander. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Expander Advisors Sp. z o.o. pod adresem webmaster@expander.pl .
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Expander.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Expander.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Expander na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do Expander.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Expander – Niezależny Ekspert Finansowy. W sprawie publikacji linku do Expander.pl w innej formie prosimy o kontakt webmaster@expander.pl .

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez EXPANDER przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i pomocy finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od EXPANDER informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Inflanckiej 4B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, NIP 521-34-51-255.
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez EXPANDER działalności w zakresie pośrednictwa oraz pomocy finansowego oraz w celu marketingu usług własnych EXPANDER, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez EXPANDER usług pośrednictwa oraz pomocy finansowego.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
 5. w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 7. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez EXPANDER usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, , lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
  1. telefoniczny, za pośrednictwem infolinii pod numerem (+48 22) 295 44 44,
  2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej rezygnacja@expander.pl,
  3. kontakt z ekspertem finansowym w oddziale,
  4. w formie pisemnej na adres siedziby Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-838 Warszawa,
 8. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.expander.pl.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Expander usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Expander identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Expander, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Expander.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Expander za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.expander.pl .Expander rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Expander wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Expander zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Expander.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku
  z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Expander i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: marketing@expander.pl

Prospekty informacyjne

Prospekty informacyjne

Zapoznaj się ze skrótami prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, które Expander posiada w swojej ofercie:

Informacja o podmiocie

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Franklin Templeton Investment Funds