Regulaminy

Regulamin Promocji dla Klientów Expander Advisors Sp. z o.o.
,,Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny”

 

§1.
Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:
1. Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210.
2. Aviva Investors – Aviva Investors Poland TFI SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011017, kapitał zakładowy wynosi 12 250 000 złotych i jest opłacony w całości, NIP: 897-15-53-438, REGON 931152953, z którym Expander zawarł umowę której przedmiotem jest pośredniczenie w sprzedaży produktów inwestycyjnych
3. Bank – PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096937, kapitał zakładowy wynosi 316.881.665,10 złotych i jest opłacony w całości, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298, z którym Expander zawarł umowę której przedmiotem jest pośredniczenie w sprzedaży produktów bankowych, w szczególności Lokaty
4. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Expander;
5. Lokata – trzymiesięczna lokata terminowa prowadzona przez Bank na rzecz Uczestnika, której warunki określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny” – produkt oparty o trzy fundusze inwestycyjne z oferty Aviva Investors
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny”;
8. Promocja – promocja „Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny”, której warunki opisane są w Regulaminie;
9. Uczestnik – Klient Expander, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji;
10. Wniosek – składana przez Klienta wobec Expander deklaracja chęci zawarcia umowy z o Produkt Aktywny Plan Inwestycyjny wybranym wariancie.
11. Zamknięcie transakcji – opłacenie przez Klienta składki wymaganej na podstawie zawartej z Aviva Investors umowy o Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny”.

§2.
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny”.
2. Organizatorem Promocji jest Expander [Organizator].
3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów Organizatora.
4. Czas Promocji: od 24.08.2017 roku do 30.09.2017 roku. Organizatorowi przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia Czasu Promocji zgodnie z postanowieniami §7 ust.3. W przypadku wydłużenia lub skrócenia Promocji zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www.expander.pl.
5. Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.
Promocja
1. W ramach Promocji „Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny” Uczestnik Promocji, który spełni warunki, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, może zawrzeć za pośrednictwem Organizatora, działającego jako agent Banku, umowę z Bankiem na Lokatę.
2. Podstawowe parametry Lokaty określa załącznik nr 2 do Regulaminu. Podstawowe parametry Produktu Aktywny Plan Inwestycyjny określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. Szczegóły dotyczące warunków Lokaty i Produktu Aktywny Plan Inwestycyjny dostępne są w każdym czasie u doradcy Organizatora.
3. Uczestnik Promocji, będzie mógł zawrzeć umowę o Lokatę jeżeli:
1) w okresie Promocji złoży za pośrednictwem Organizatora wniosek o Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny” i opłaci składkę jednorazową w wysokości określonej w umowie o Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny”, która może stanowić minimum 60% łącznej kwoty inwestycji Produktu „Aktywny Plan Inwestycyjny” i Lokaty, przy czym łączna kwota inwestycji Produktu „Aktywny Plan Inwestycyjny” i Lokaty nie może być niższa niż 35.000,00 zł, a wartość środków pieniężnych zdeponowanych na Lokacie nie może być wyższa niż 40% tej łącznej kwoty inwestycji,
2) spełni warunki uczestnictwa określone w § 4.
4. Lokata w ramach Promocji przysługuje pod warunkiem, że Zamknięcie transakcji nastąpi w Czasie Promocji.
5. W przypadku odstąpienia albo rozwiązania przez Uczestnika Promocji umowy o Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny” w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji traci prawo do zawarcia umowy Lokaty.

§4.
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje poprzez podpisanie „Oświadczenia Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Jeden Uczestnik Promocji może dokonać jednego zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji, w szczególności z Regulaminem i je akceptuje.
3. Uczestnikiem Promocji jest Klient Organizatora, który spełni łącznie następujące warunki:
1) złoży w Czasie Promocji za pośrednictwem Organizatora działającego jako agent pośredniczący w imieniu Aviva Investors, Wniosek o zawarcie z Aviva Investors umowy o Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny”, minimum 60% łącznej kwoty inwestycji zostanie wpłacona na Produkt „Aktywny Plan Inwestycyjny”. Szczegóły dotyczące Produktu „Aktywny Plan Inwestycyjny” dostępne są w każdym czasie u doradcy Organizatora.
2) opłaci składkę jednorazową z tytułu Produktu „Aktywny Plan Inwestycyjny” w wymaganej wysokości, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na Produkt Aktywny Plan Inwestycyjny, jednak nie później niż do dnia 30.09 2017 r.,
3) dostarczy dowód opłacenia Wniosku w ciągu 5 dni od opłacenia składki, nie później niż do 30.09 2017 r.,
4) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania przez Expander usług pośrednictwa finansowego zawarta w pierwszym oświadczeniu w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu,
6) podpisze „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§5.
Reklamacje i skargi
1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.
5. Brak rozpatrzenia reklamacji nie oznacza jej uznania.

§6.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§7.
Postanowienia końcowe
1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www.expander.pl.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu lub warunków Promocji lub wcześniejsze zakończenie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub warunków Promocji lub zakończeniem Promocji (warunki umowy o Lokatę i umowy Produktu Aktywny Plan Inwestycyjny zawartych przed zmianą lub zakończeniem Promocji nie ulegną zmianie).
4. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

Załączniki do Promocji ” Lokata 4% z Aktywny Plan Inwestycyjny”

 

Regulamin Oferty „Lokata na Dobry Start – Expander”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Oferty „Lokata na Dobry Start – Expander” (dalej: „Oferta”).
2. Oferta została przygotowana przez Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000025313, NIP: 521-008-25-38, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 563 096 032,05 PLN, zwana dalej: „Bankiem” lub „Euro Bank”.
3. Partnerem Oferty jest Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000287188, NIP: 521-345-12-55, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 43 992 400,00 zł, zwana dalej: „Partnerem”.
4. Regulamin Oferty (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki klientów korzystających z Oferty.
5. Z Oferty nie mogą korzystać pracownicy Banku, pracownicy i współpracownicy Partnera.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Formularz – formularz zgłoszeniowy, udostępniony za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej w placówce Partnera,
Konto osobiste/Konto – rachunek bieżący w pakiecie Active założony przez Uczestnika w ramach Oferty, prowadzony zgodnie z Regulaminem Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.,
Lokata – lokata terminowa o podwyższonym oprocentowaniu otwierana i prowadzona na rzecz Klienta przez Bank,
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki skorzystania z Oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem,
serwis eurobank online – serwis udostępniany przez Bank umożliwiający świadczenie usług bankowych za pośrednictwem Internetu, w którym możliwe będzie założenie Lokaty,
Umowa – umowa zintegrowana o prowadzenie konta dla osób fizycznych w pakiecie Active.
Wniosek – wniosek o zawarcie Umowy składany za pośrednictwem strony internetowej Banku w formie elektronicznej poprzez przelew z innego banku lub w formie pisemnej za pośrednictwem kuriera,

§3. Warunki skorzystania z Oferty

1. Oferta jest skierowana do Klientów, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
a) w okresie 12 miesięcy przed dniem skorzystania z Oferty nie byli posiadaczem, współposiadaczem lub pełnomocnikiem do konta dla osób fizycznych prowadzonego przez Bank i nie byli stroną obowiązującej umowy o usługi bankowości elektronicznej w Banku,
b) dokonają rejestracji, tj. prawidłowo i w sposób kompletny wypełnią Formularz, podając w nim następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email i udzielą zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) zawrą z Bankiem Umowę na zasadach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
2. Umowa może zostać zawarta wyłącznie za pośrednictwem Wniosku, do którego Klient zostanie przekierowany po wypełnieniu Formularza.

§4. Opis Oferty

1. W ramach Oferty Klient, który spełni warunki opisane w § 3, uprawniony jest do:
a) zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta założonego w ramach Oferty, przez okres jednego roku od dnia zawarcia Umowy z Bankiem,
b) założenia jednej Lokaty 3-miesięcznej o podwyższonym oprocentowaniu i parametrach opisanych w ustępach 2-9 poniżej.
2. Lokata udostępniona w ramach Oferty to lokata 3-miesięczna o podwyższonym oprocentowaniu, tj. oprocentowaniu stałym, wyższym niż oprocentowanie standardowych 3-miesiecznych lokat terminowych o oprocentowaniu stałym otwieranych w serwisie eurobank online.
3. Wysokość oprocentowania otwieranej Lokaty określona jest w Tabeli Oprocentowania Konta obowiązującej na dzień zakładania Lokaty.
4. Minimalna kwota Lokaty wynosi 10 000, 01 zł, maksymalna 25 000,00 zł. Istnieje techniczna możliwość założenia lokaty z innego przedziału kwotowego (od 200,00 zł do 10 000,00 zł oraz powyżej 25 000,00 zł), ale lokaty takie nie są objęte Ofertą.
5. Bank udostępni lokatę w serwisie eurobank online i w aplikacji mobilnej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Otwarcie lokaty możliwe jest w terminie 30 dni liczonych od dnia udostępnienia.
6. Po upływie pierwszego okresu 3-miesięcznego Lokata ulegnie odnowieniu na kolejny 3-miesięczny okres w ten sposób, że kapitał Lokaty utworzy nowy depozyt, a odsetki zostaną przekazane na Konto.
7. Lokaty odnowione na kolejne 3-miesięczne okresy będą oprocentowane według stawki oprocentowania dla standardowych 3-miesięcznych lokat terminowych o oprocentowaniu stałym otwieranych w serwisie eurobank online określonej w Tabeli Oprocentowania Konta obowiązującej na dzień odnowienia Lokaty.
8. Klientowi przysługuje prawo do zerwania Lokaty poprzez złożenie dyspozycji zerwania Lokaty w Placówce Banku, w serwisie eurobank online lub w aplikacji mobilnej.
9. Zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę wszystkich odsetek.

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Promocji. Reklamacje można składać osobiście lub przez pełnomocnika:
1) w formie pisemnej lub ustnie do protokołu :
a) w dowolnej Placówce lub Centrali Banku (ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław) lub
b) korespondencyjnie na adres: Euro Bank S.A., ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław lub
c) telefonicznie pod numerem 555 000 555;
2) w formie elektronicznej:
a) poprzez e-mail na adres: info@eurobank.pl lub eurobank@eurobank.pl lub
b) wysyłając faks na numer: 71 79 55 501 lub
c) za pośrednictwem serwisu eurobank online (dostęp poprzez stronę www.eurobank.pl).
2. Odpowiednie adresy, w tym siedziby Banku, poczty elektronicznej oraz numery telefonów i faksu dostępne są również w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
3. Bank informuje, że zgłoszenie reklamacji przez Uczestnika niezwłocznie po powzięciu przez niego zastrzeżeń oraz podanie aktualnego adresu korespondencyjnego ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Bank. Na żądanie Uczestnika Bank potwierdza, pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem, fakt złożenia przez niego reklamacji.
4. Bank zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Banku. Jeżeli termin 14 dni roboczych nie jest wystarczający do udzielenia odpowiedzi i zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, Bank informuje Uczestnika o przedłużeniu terminu i udziela odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku, z zastrzeżeniem ust.5.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych, Bank informuje Uczestnika o prowadzonym postępowaniu, wyjaśnia przyczynę opóźnienia i wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Uczestnika w postaci papierowej, za pośrednictwem serwisu eurobank online lub poprzez e-mail, przy czym informowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się wyłącznie na wniosek Uczestnika. Do zachowania przez Bank terminów, o których mowa w ust. 4 i 5, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.
7. W przypadku wnoszenia reklamacji, Uczestnik ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi na działalność Banku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (dalej: Arbitraż), a także do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Sąd Polubowny).
8. Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na adres siedziby Arbitrażu lub zostać złożony osobiście bądź przez pełnomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest orzeczeniem sądu polubownego w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat działalności Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu dostępne są w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego znajdującym się na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem www.zbp.pl.
9. Wniosek do Sądu Polubownego musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na adres siedziby Sądu Polubownego lub zostać złożony osobiście bądź przez pełnomocnika w sekretariacie Sądu Polubownego. Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub sądowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu (Uczestnika i Bank). Uczestnik może uzyskać zgodę Banku osobiście lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Polubownego. Zgoda obu stron sporu wyrażona jest w formie pisemnej w postaci Umowy mediacji lub Umowy – zapis na Sąd Polubowny. Szczegółowe informacje na temat działalności Sądu Polubownego, procedury korzystania z mediacji lub polubownego rozstrzygania sporów, procedury obowiązującej w postępowaniu sądowym dostępne są w Regulaminie Sądu Polubownego. Regulamin Sądu Polubownego oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl.
10. Wniosek do Rzecznika Finansowego o rozstrzygnięcie sporu w pozasądowym postępowaniu powinien zostać złożony lub przesłany na adres Biura Rzecznika Finansowego. Udział Banku w postępowaniu jest obowiązkowy. Szczegółowe informacje na temat działalności Rzecznika Finansowego oraz procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem www.rf.gov.pl.
11. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 6. Ochrona danych osobowych Uczestników

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Bank.
2. Dane osobowe Klientów korzystających z Oferty podane w ramach Formularza będą przetwarzane przez Bank dla celów obsługi Oferty zgodnie z Regulaminem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Oferty, a osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz ich poprawiania.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy „Regulaminu Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.”, „Regulaminu świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej” oraz Tabeli Opłat i Prowizji i Tabeli Oprocentowania.
2. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Oferty lub jej zakończenia. Informacja o zmianie lub zakończeniu Oferty będzie dostępna na stronie www.eurobank.pl , w placówkach Banku oraz u Partnera. Zmiana lub zakończenie Oferty nie będzie dotyczyć Klientów, którzy skorzystali z Oferty przed dniem jej zmiany lub przed dniem jej zakończenia.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.1, dostępne są na stronie internetowej Banku www.eurobank.pl oraz w Placówkach Euro Bank S.A.
Regulamin obowiązuje od 03.07.2017 r.

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210.
 2. Aviva – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009857, NIP 5260209998, REGON 01058701000000, kapitał zakładowy wynosi 59 360 000,00 złotych, z którą Expander zawarł umowę, której przedmiotem jest pośredniczenie w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.
 3. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Expander;
 4. Rabat – zniżka w wysokości 30% od zadeklarowanej wysokości składki Ubezpieczenia.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Voucher 30% zniżki na ubezpieczenie „Twój Dom”.
 6. Ubezpieczenie – ubezpieczenia mieszkań i domów „Twój Dom” oferowane przez Aviva, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej „OWU”) jako ubezpieczenie:
  1. mieszkań i domów (Sekcja A – Sekcja H w OWU) oraz
  2. sekcja domów letniskowych (Sekcja I – Sekcja J) – wyłącznie w przypadku zawarcia równocześnie Ubezpieczenia mieszkań i domów, o którym mowa powyżej.
 7. Voucher – wydany w formie papierowej dokument upoważniający do uzyskania Rabatu, którego zasady wykorzystania określa niniejszy Regulamin.

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasady korzystania z akcji „Voucher -30% na Ubezpieczenie – Twój Dom”.
 2. Wydawcą Voucher jest Expander.
 3. Voucher dedykowany jest Klientom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Rabat wynikający z Voucherach nie kumuluje się z jakimikolwiek innymi rabatami i promocjami.
 5. Voucher w formie papierowej zostanie udostępniony w wybranych oddziałach Expander.
 6. Voucher będzie mógł zostać wykorzystany przez Klientów we wszystkich oddziałach Expander znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista oddziałów Expander dostępna jest na stronie internetowej http://develop.expander.netkata.io/kontakt/#mapa_oddzialow_expander .
 7. Voucher traci ważność z dniem 1 styczna 2018 roku. Expander przysługuje prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu, w którym Voucher zachowuje ważność bez konieczności poinformowania o tym posiadacza Vouchera.
 8. Voucher upoważnia do uzyskania Rabatu.
 9. W czasie trwania promocji Klient może wykorzystać tylko jeden Voucher rabatowy w jednym, wybranym przez siebie oddziale Expander.
 10. Voucher obejmuje wyłącznie ofertę Ubezpieczenia.

§3. Zasady korzystania z Vouchera

 

 1. Z Vouchera korzystać mogą wyłącznie pełnoletni Klienci uprawnieni do zawarcia umowy Ubezpieczenia.
 2. Klient po okazaniu w oddziale Expander Vouchera, otrzyma uprawnienie do naliczenia Rabatu.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Odsprzedaż Vouchera jest zabroniona.
 5. Expander nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, w przypadku jego utraty lub uszkodzenia przez Klienta.
 6. Posiadaczowi Vouchera nie przysługują roszczenia w stosunku do Expander z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 7. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Voucherem mają jedynie charakter informacyjny.

§4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z funkcjonowaniem Vouchera mogą być zgłoszone przez Klientów w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Vouchera w następującej formie:
  1. w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
  2. na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;
  3. na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika Expander;
  4. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdym oddziale Expander;
  5. poprzez stronę internetową Expander na: reklamacje.pl/reklamacje;
  6. za pośrednictwem Infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44;
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 4. Expander zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w tym terminie – nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez nas reklamacji. Wyjaśnienia przyczyny opóźnienia zostaną przesłane odrębną korespondencją. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub – na wniosek klienta – przesłana elektronicznie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Wykorzystanie Vouchera jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
 2. Expander zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Vouchera oraz zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego zawiadomienia posiadacza Vouchera.
 3. Zmieniona treść Regulaminu i Vouchera wchodzi w życie po 7 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.
 4. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://develop.expander.netkata.io/noty-prawne/#regulaminy_promocji .

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Aviva TUO – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009857. NIP 526-020-99-98, wysokość kapitału zakładowego 59.360.000,00 złotych, opłaconego w całości.

2. Aviva TUŻ – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561. NIP 526-020-99-75, wysokość kapitału zakładowego 82 500 000 złotych, opłaconego w wysokości 74.287.500,00 złotych.

3. Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000287188, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210, o kapitale zakładowym w wysokości

43.162.500,00 zł;

4. Klient – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Expander;

5. Kredyt – przyznane przez bank na rzecz Klienta środki finansowe w walucie polskiej (PLN), których spłata jest zabezpieczona hipoteką, przeznaczone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą;

6. Kredyt netto – Kredyt pomniejszony o kwotę kredytowanych Opłat okołokredytowych;

7. Nagroda – voucher uprawniający do otrzymania zniżki na zakup Produktu za pośrednictwem Expander ;

8. Opłaty okołokredytowe – wymagane przez Bank opłaty związane z udzieleniem Kredytu doliczane do kwoty Kredytu;

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji;

10. Produkt – jedna ze wskazanych umów ubezpieczenia :

a. ubezpieczenie OC/AC „W drodze” oferowane przez AVIVA TUO;

b. ubezpieczenie nieruchomości „W domu”’, „Mój Apartament”, „Moja Rezydencja” oferowane przez AVIVA TUO;

c. ubezpieczenie na życie i zdrowie „Nowa Perspektywa” oferowane przez AVIVA TUŻ.

11. Promocja – promocja ,,Bezpieczny kredyt hipoteczny”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;

12. Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa

w Promocji;

13. Wniosek – składana przez Klienta lub wspólnie przez Klientów wobec Expander deklaracja chęci zawarcia umowy o Kredyt z bankiem;

14. Uruchomienie Kredytu – wypłata, co najmniej jednej transzy Kredytu przez Bank,

§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji ,,hipoteczny voucher ubezpieczeniowy”.

2. Organizatorem Promocji jest Expander.

3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów Organizatora.

4. Czas trwania Promocji: od dnia 1.09.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.

5. Organizatorowi przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji bez podania przyczyny na takich samych lub zmienionych warunkach. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji oraz zmiany warunków Promocji, zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www.expander.pl.

6. Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawierający umowę o Kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Expander, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje poprzez podpisanie „Oświadczenia Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

4. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

1) zgłosi swoje uczestnictwo w Promocji poprzez wypełnienie i podpisanie w oddziale Expander formularza „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,

2) w Oświadczeniu Uczestnika Promocji wyrazi zgodę na:

i. przetwarzanie przez Expander danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji oraz w celu marketingu usług własnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

ii. przesyłanie przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do Uczestnika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

iii. wykorzystywanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014 poz. 243);

3) przekaże Expander dane niezbędne do wypełnienia przez niego deklaracji podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) na formularzu „Dane Uczestnika Promocji” stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu,

4) w czasie trwania Promocji złoży za pośrednictwem Expander Wniosek o zawarcie z bankiem umowy o Kredyt na kwotę co najmniej 50.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

5) Uruchomienie Kredytu nastąpi w czasie Promocji lub w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zakończenia,

5. Warunek, o którym mowa w §3 ust. 4 pkt 4 Regulaminu uważa się również za spełniony, gdy Klient wspólnie z innym Klientem złoży w czasie Promocji za pośrednictwem Organizatora Wniosek o zawarcie z bankiem umowy o Kredyt na kwotę co najmniej 50.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem §4 ust. 4 Regulaminu.

6. Jeden Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji, w szczególności z Regulaminem, i je akceptuje.

§4. Nagroda

1. Nagrodę w Promocji stanowi voucher uprawniający do otrzymania zniżki na zakup za pośrednictwem Organizatora jednego Produktu.

2. Wartość nominalna zniżki wynosi 0,1% kwoty Kredytu netto. Wartość nominalna zniżki ulega zaokrągleniu do pełnego złotego.

3. Liczba Nagród jest nieograniczona. Jedna Nagroda uprawnia do wykorzystania zniżki na zakup jednego produktu wymienionego w ust. 1 powyżej.

4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 5, prawo do Nagrody przysługuje wyłącznie jednemu z Uczestników.

5. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania Nagrody w terminie:

1) 12 miesięcy od daty wystawienia – w przypadku produktów określonych w §1 ust. 10 pkt a i b Regulaminu;

2) 6 miesięcy od daty wystawienia – w przypadku produktów określonych w §1 ust. 10 pkt c Regulaminu.

6. Wykorzystanie Nagrody polega na spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

1) zawarcie przez Uczestnika za pośrednictwem Organizatora umowy o Produkt,

2) opłacenie pierwszej składki wymaganej w umowie o Produkt,

3) wezwanie Organizatora do wypłaty zniżki związanej z Produktem poprzez okazanie Nagrody eksperci finansowemu,

7. Organizator zwraca Uczestnikowi całość lub część składki ubezpieczeniowej, zgodnie z ust. 8 poniżej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu „Dane Uczestnika Promocji”, w terminie 30 dni roboczych od dnia wezwania.

8. Wartość środków zwracanych w wyniku wykorzystania Nagrody oblicza się w następujący sposób:

1) w przypadku gdy wartość nominalna Nagrody jest wyższa niż wysokość składki ubezpieczeniowej – zwrotowi podlega wartość składki ubezpieczeniowej w całości;

2) w pozostałych przypadkach zwrotowi podlega wartość Nagrody.

9. Koszty związane z opodatkowaniem nagrody ponosi Uczestnik. Wartość nagrody stanowi przychód, który Uczestnik obowiązany jest doliczyć do innych osiągniętych w danym roku przychodów. Uczestnik otrzyma od Organizatora wypełniony formularz PIT-8C, którego drugi egzemplarz Organizator prześle do właściwego dla Uczestnika Urzędu Skarbowego.

10. Uczestnik Promocji zobowiązany jest przekazać Organizatorowi niezbędne dane do wypełnienia przez niego deklaracji podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

11. W przypadku:

1) odstąpienia albo rozwiązania przez Uczestnika umowy Kredytu, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 4 Regulaminu w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, lub

2) wypowiedzenia umowy Kredytu, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 4 Regulaminu przez bank w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, lub

3) przedstawienia poświadczającego nieprawdę oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu,

4) rozwiązania przez Uczestnika od umowy o Produkt w terminie 30 dni od jej zawarcia,

Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy już ją otrzymał, zobowiązany jest do zwrotu wartości Nagrody poprzez wpłatę jej równowartości na rachunek bankowy Expander w terminie 14 dni od przekazania przez Expander informacji o konieczności zwrotu wraz z podaniem należnej kwoty. Nr rachunku bankowego Expander w Raiffeisen Bank Polska SA: PL65 1750 0009 0000 0000 0939 8128.

7. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Nagrody lub pozyskania dostępu do Nagrody przez osoby postronne po wydaniu jej Uczestnikowi Promocji.

8. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania innej nagrody lub ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanej wartości Nagrody.

10. Organizator ma prawo zmiany Nagrody na inną niż wskazana w Regulaminie o porównywalnej wartości i porównywalnych parametrach technicznych.

§ 5. Odbiór Nagrody

1. Organizator wystawia Nagrodę w terminie 10 dni od dnia Uruchomienie Kredytu Uczestnika nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji.

2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odbioru Nagrody w oddziale Organizatora wskazanym w Oświadczeniu Uczestnika Promocji w terminie 14 dni od zawiadomienia o wystawieniu Nagrody.

3. Po upływie terminu do odbioru Nagrody, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora związane z Nagrodą ograniczają się do zapewnienia możliwości odbioru i zrealizowania Nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§6. Reklamacje i skargi

1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

5. Brak rozpatrzenia reklamacji nie oznacza jej uznania.

§7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1-3 Regulaminu jest Expander.

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3. Uczestnik Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wskazane w § 3 ust. 4 pkt 1-3 Regulaminu.

§8. Postanowienia końcowe

1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.

2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www: www.expander.pl.

3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Organizatora.

Załącznik nr 1 do Promocji Voucher ubezpieczeniowy

Załącznik nr 2 do Promocji Voucher ubezpieczeniowy

Regulamin Serwisu

I. Uwagi ogólne:

 1. Expander.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255 zwaną w dalszej części regulaminu „Expander”.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Expander.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis Expander.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Expander Advisors Sp z o.o.
  i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Expander.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 4. Expander zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Expander.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystanie z Exander.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Expander, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Expander

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Expander.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Expander podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 2. Expander nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje zawarte w Expander.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Informacje przedstawione w Expander.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . Expander zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Expander.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Expander.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez Expander nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony Expander.pl pod nazwą „Forum” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Expaderze.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Forum”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Expander – spółki prowadzącej serwis Expander.pl
 10. Expander dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Expander.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Expander ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.expander.pl
  w dowolnym czasie. Expander dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.expander.pl. Expander zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Expander.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Expander nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.expander.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 12. Niniejsza strona internetowa www.expander.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

IV. Partnerzy Expander

 1. Expander publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać
  z logo Expander.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. Expander nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Expander nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Expander.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. Expander nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Expander.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Expander nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. Expander nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

 1. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Expander nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 2. Expander dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Expander nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Expander nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Expander nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Expander.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu Expander.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Expander i w ramach przeznaczenia określonego przez Expander. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Expander Advisors Sp. z o.o. pod adresem webmaster@expander.pl .
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Expander.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Expander.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Expander na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do Expander.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Expander – Niezależny Ekspert Finansowy. W sprawie publikacji linku do Expander.pl w innej formie prosimy o kontakt webmaster@expander.pl .

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez EXPANDER przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i pomocy finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od EXPANDER informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, NIP 521-34-51-255.
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez EXPANDER działalności w zakresie pośrednictwa oraz pomocy finansowego oraz w celu marketingu usług własnych EXPANDER, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez EXPANDER usług pośrednictwa oraz pomocy finansowego.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
 5. w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 7. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez EXPANDER usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, , lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
  1. telefoniczny, za pośrednictwem infolinii pod numerem (+48 22) 295 44 44,
  2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej rezygnacja@expander.pl,
  3. kontakt z ekspertem finansowym w oddziale,
  4. w formie pisemnej na adres siedziby Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,
 8. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.expander.pl.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Expander usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Expander identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Expander, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Expander.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Expander za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.expander.pl .Expander rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Expander wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Expander zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Expander.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku
  z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Expander i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: marketing@expander.pl

Prospekty informacyjne

Prospekty informacyjne

Zapoznaj się ze skrótami prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, które Expander posiada w swojej ofercie:

Informacja o podmiocie

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Franklin Templeton Investment Funds