Regulaminy

Regulamin Promocji dla Klientów Expander Sp. z o.o.

,,Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera”

 

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Ekspert – pracownik lub współpracownik Expander dedykowany do obsługi Klienta w zakresie prowadzonej przez Expander działalności;
 2. Expander – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4 B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 3. Concordia Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000083521, NIP 778-12-11-349, kapitał zakładowy 66.260.270,00 złotych,
 4. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander;
 5. Kredyt hipoteczny – umowa o kredyt bankowy z zabezpieczeniem hipotecznym;
 6. Oświadczenie Uczestnika Promocji – oświadczenie Uczestnika Promocji o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 7. Polisa – umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Concordia Plus oferowana przez Concordia za pośrednictwem Expander na okres jednego roku ze składką jednorazową. Szczegółowy zakres umowy ubezpieczenia, w tym także zakres ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Concordia, uregulowany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i w załącznikach do tego dokumentu;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera”;
 9. Promocja – promocja „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera”, której warunki opisane są w Regulaminie;
 10. Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji;
 11. Organizator – Expander.

2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera”.
 2. Organizatorem Promocji jest Expander.
 3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów, którzy zawarli za pośrednictwem Expander umowę o kredyt hipoteczny w trakcie Czasu Promocji.
 4. Czas Promocji: od 16.07.2018 roku do 31.12.2018 roku. Organizatorowi przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia Czasu Promocji zgodnie z postanowieniami §7 ust. 3 Regulaminu. W przypadku wydłużenia lub skrócenia Promocji zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji na stronie expander.pl.
 5. Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Expander na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Promocja

 1. W ramach Promocji „Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera” Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, otrzyma od Expander – kod zniżkowy uprawniający do pomniejszenia jednorazowej składki ubezpieczenia z tytułu Polisy w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) procent. W przypadku gdy wysokość Kredytu hipotecznego uruchomionego za pośrednictwem Expander przekroczy kwotę 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) złotych netto, Klient ma możliwość otrzymania dodatkowej zniżki w wysokości 200 (słownie: dwustu) złotych.
 2. Uczestnik będzie mógł otrzymać kod zniżkowy w przypadku, gdy spełni łącznie następujące warunki:
  • w okresie trwania Promocji zawrze umowę o Kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander,

2)   spełni warunki uczestnictwa określone w § 4.

 1. Kod zniżkowy przesyłany jest przez Expander do Eksperta po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 4. ust. 2 pkt 3.
 2. Kod zniżkowy nie obejmuje umów dodatkowych zawieranych w związku z Polisą.

 

4. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

 

 1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
  • zawrze umowę o Kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander w okresie trwania Promocji, o którym mowa w 2 ust. 4 ,
  • złoży za pośrednictwem Eksperta pisemne oświadczenie o wzięciu udziału w Promocji w jednym z oddziałów Expander w treści określonej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
  • zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Expander w zakresie spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w tym w zakresie wysokości przyznanego za pośrednictwem Expander Kredytu hipotecznego.
 3. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać nie więcej niż jeden kod zniżkowy, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, w związku z zawartą przez niego jedną umową o Kredyt hipoteczny.
 4. Kod zniżkowy nie może być wymieniony na jakąkolwiek wartość pieniężną oraz nie podlega zwrotowi w części niewykorzystanej.

5. Reklamacje i skargi

 1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Expander w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji lub adres mailowy oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji lub – na wyraźny wniosek wraz ze wskazaniem odpowiedniego adresu poczty elektronicznej – drogą mailową.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Expander.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes w postaci przeprowadzanej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Użytkownikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń w związku z organizowaną Promocją.
 9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl, oraz na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
 10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Expandera znajdującej się stronie internetowej expander.pl.

7. Postanowienia końcowe

 1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Benefity lub nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie expander.pl.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu lub warunków Promocji lub wcześniejsze zakończenie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub warunków Promocji lub zakończeniem Promocji.
 4. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie expander.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

„Niniejszym oświadczam, iż wyrażam chęć uczestnictwa w promocji Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera, której organizatorem jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania czynności związanych z Promocją. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesłanie mi drogą mailową odnośnika prowadzącego do regulaminu Promocji Kod zniżkowy na ubezpieczenie – 6 Expandera znajdującego się na stronie Organizatora Promocji, na podany przeze mnie adres mailowy.”

REGULAMIN PROMOCJI „BILET DO KINA”

 

1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 • Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4 B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 • Klient – klient Expander, który na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji zakupił co najmniej jeden produkt za pośrednictwem Expander i na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji odbył spotkanie z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 • Multikino – Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284604, kapitał zakładowy 88 033 230,90 zł, NIP 5212893057, REGON 013122196;
 • Cinema City – Cinema City Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02 – 768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018523, kapitał zakładowy 12 211 500 zł, NIP 5213097055, REGON 016208573;
 • Nowy Klient – osoba zainteresowana usługami świadczonymi przez Expander, która na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie zakupiła żadnego produktu za pośrednictwem Expander i na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie odbyła żadnego spotkania z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 • Nagroda – elektroniczny kod uprawniający do wymiany na jeden bilet wstępu na jeden seans filmowy w objętych Promocją kinach sieci Multikino i Cinema City, których szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • Polecający – Klient, który polecił usługi świadczone przez Expander Nowemu Klientowi;
 • Polecony – Nowy Klient, któremu Klient polecił usługi świadczone przez Expander;
 • Promocja – promocja „Bilet do kina”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Bilet do kina”;
 • Uczestnik Promocji – Klient lub Nowy Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa z Promocji;

 

2 Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad Promocji „Bilet do kina”.
 2. Organizatorem promocji jest Expander.
 3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów i Nowych Klientów Expander.
 4. Celem Promocji jest promowanie usług oferowanych przez Expander.
 5. Okres trwania Promocji rozpoczyna się z dniem 01.08.2018 r. i kończy się dnia 31.12.2018 r. W przypadku gdy pula Nagród ulegnie wyczerpaniu przed dniem zakończenia Promocji, za dzień zakończenia Promocji uznaje się dzień wyczerpania puli Nagród.
 6. Expander przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji bez podania przyczyny na takich samych lub zmienionych warunkach. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji oraz zmiany warunków Promocji, zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 7. Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji, a także w oddziałach Expander Advisors Sp. z o.o. określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Promocją mają charakter marketingowy i informacyjny.

 

3. Warunki uczestnictwa w Promocji

 

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni: Klienci i Nowi Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Expander, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).
 3. Uczestnikiem Promocji jest:
 4. Nowy Klient, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
 • odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander ,
 • Zaakceptuje w formie pisemnej Protokół sporządzony ze Spotkania z Ekspertem (PSE),
 • Wyrazi zgodę na:
 1. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu;
 2. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem elektronicznej drogi kontaktu.

 

 1. Polecający i Polecony, którzy w czasie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
 • Polecający poleci Poleconemu usługi świadczone przez Expander,
 • Polecony odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander ,
 • Polecony poda imię i nazwisko Polecającego, którego obecność w systemie Expander zostanie zweryfikowana w trakcie spotkania przez przedstawiciela Expander,
 • Polecony zaakceptuje w formie pisemnej Protokół ze Spotkania z Ekspertem (PSE),
 • Polecony wyrazi zgodę na:
 1. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu;
 2. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem elektronicznej drogi kontaktu.

 

 1. Otrzymanie Nagrody, nie jest uwarunkowane zakupem produktu oferowanego przez Expander.
 2. Uczestnik Promocji jednorazowo może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której na spotkanie z przedstawicielem Expander Uczestnik Promocji uda się z osobą towarzyszącą. W takiej sytuacji Uczestnik Promocji otrzyma dwie Nagrody. W przypadku pojawienia się Uczestnika Promocji z więcej niż jedną osobą towarzyszącą, Uczestnik Promocji otrzyma jedynie dwie Nagrody.

 

4 Szczegółowy opis warunków skorzystania z Nagrody

 

 1. Przed przyznaniem Nagrody przedstawiciel Expander dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu.
 2. W przypadku wypełnienia przez Uczestnika Promocji Warunków uczestnictwa w Promocji, określnych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu, Uczestnik otrzyma 1 Nagrodę w postaci kodu upoważniającego do otrzymania bezpłatnego biletu do kina na wybrany przez Uczestnika seans, będący w aktualnej ofercie film 2D w kinie należącym do sieci kin Multikino lub Cinema City, wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Nagroda jest ważna przez okres sześciu miesięcy od dnia jego przekazania Uczestnikowi.
 4. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy o ile spełni warunki uczestnictwa w Promocji określone w §3 Regulaminu w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 5 Regulaminu.
 5. Nagroda upoważniająca Uczestnika do otrzymania bezpłatnego biletu do kina, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej, zostanie Uczestnikowi przekazana w za pomocą wiadomości sms lub email w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Promocji.
 6. Wymiana Nagrody na bilet następuje przy kasie kina objętego Regulaminem Promocji, w którym wyświetlany jest wybrany przez Uczestnika Promocji seans.
 7. Nagroda otrzymana w ramach Promocji nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie biletowej kina.
 8. Nagroda nie obejmuje pokazów filmów odtwarzanych w technologii 3D, IMAX oraz pokazów specjalnych.
 9. Ekspander nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub przekazania w inny sposób Nagrody w postaci kodu uprawniającego do odbioru biletu w przypadku, gdy kod ten został przesłany na nieaktualny lub nieprawidłowy numer telefonu, nieaktualny lub nieprawidłowy adres email, jak również w przypadku utraty kodu przez Uczestnika.
 10. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową.

 

5 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Expander, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zasad Promocji.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.
 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wycofania udzielonych zgód. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Uczestników dostępne są w Polityce Prywatności na stronie expander.pl oraz w oddziałach.

 

 

6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z udziałem w Promocji mogą być zgłoszone przez Uczestników Promocji w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Nagrody w następującej formie:
  1. w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Inflancka 4 B, 00-189 Warszawa;
  2. na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;
  3. na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika Expander;
  4. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdym oddziale Expander;
  5. poprzez stronę internetową Expander na: reklamacje.pl/reklamacje;
  6. za pośrednictwem Infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44;
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 4. Expander zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w tym terminie – nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez nas reklamacji. Wyjaśnienia przyczyny opóźnienia zostaną przesłane odrębną korespondencją. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub – na wniosek Uczestnika Promocji – przesłana elektronicznie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

 

5. Postanowienia końcowe

 

 1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).
 3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian albo opublikowaniem nowej treści regulaminu.
 4. Wydanie Nagrody nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji.

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 12%

„PROJEKT DEWELOPER”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
[Określenie Organizatora]

 1. Organizatorem akcji rabatowej 12% „Projekt Deweloper” zwanej dalej “Akcją rabatową”, jest spółka Sklepy KOMFORT SA, z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 14zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000267428, NIP 851-29-91-593 , Regon 320268249, w dalszej części zwana “Organizatorem”.

 

§2
[Zakres akcji rabatowej]

 1. Akcja rabatowa obejmuje zakupy we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Komfort w Polsce.
 2. Akcja rabatowa obowiązuje do 30.06.2020r.

§3
[Zasady akcji rabatowej]

 1. Każdy klient, który do dnia 30.06.2020r., złoży zamówienie, wpłaci zaliczkę lub dokona zakupu (potwierdzonego wystawieniem faktury vat lub paragonu fiskalnego) wjednym ze stacjonarnych sklepów KOMFORT, z wykorzystaniem kuponu rabatowego (12%) uzyskuje prawo do skorzystania z akcji rabatowej według zasad określonych w niniejszymregulaminie.
 2. W ramach akcji rabatowej klient posiadający kupon z rabatem 12% upoważniony jest do jednorazowych zakupów objętych rabatem w wysokości 12% na cały asortyment wjednym ze stacjonarnych sklepów KOMFORT.

§4
[Ograniczenie akcji rabatowej]

 1. Akcja rabatowa, której dotyczy niniejszy regulamin, obowiązuje wyłącznie do 30.06.2020r.
 2. W akcji rabatowej na cały asortyment biorą udział produkty będące w asortymencie sklepu, które:
  1. nie zostały wcześniej przecenione
  2. nie     zostały        zamieszczone             w     aktualnej         gazetce        lub     innych        materiałach reklamowych
  3. nie zostały oznaczone „NAJLEPSZA CENA”
 3. Produkty nie uczestniczące w promocji mają widoczną przekreśloną cenę na etykiecie cenowej i są wyłączone z akcji rabatowej (12%) na cały asortyment.
 4. Jeżeli czas realizacji zamówienia (dostawy) zamówionych produktów przekracza okres trwania akcji rabatowej, uczestnik nie traci prawa do skorzystania z akcji rabatowej – warunkiem jest złożenie zamówienia w okresie oznaczonym w pkt. 1 § 4 regulaminu.
 5. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy zakupu usług.

§5
[Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie]

W akcji rabatowej może wziąć udział osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący klientem sklepu KOMFORT.

§6
[Gwarancja na produkty]

Wszystkie produkty nabyte w ramach akcji rabatowej posiadają takie same prawa regulowane przez polskie prawo i ofertę producentów, jak pozostałe produkty będące w oferciehandlowej sieci Komfort.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6
[Zmiany w regulaminie]

Organizator Sklepy Komfort S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

§8
[Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu]

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.  W wypadkuwątpliwości co do stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 Regulamin promocji  „Voucher -30% na Ubezpieczenie – Twój Dom”

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210.
 2. Aviva – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009857, NIP 5260209998, REGON 01058701000000, kapitał zakładowy wynosi 59 360 000,00 złotych, z którą Expander zawarł umowę, której przedmiotem jest pośredniczenie w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.
 3. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Expander;
 4. Rabat – zniżka w wysokości 30% od zadeklarowanej wysokości jednorazowej składki rocznej Ubezpieczenia.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Voucher 30% zniżki na ubezpieczenie „Twój Dom”.
 6. Ubezpieczenie – ubezpieczenia mieszkań i domów „Twój Dom” oferowane przez Aviva, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej „OWU”) jako ubezpieczenie:
  1. mieszkań i domów (Sekcja A – Sekcja H w OWU) oraz
  2. sekcja domów letniskowych (Sekcja I – Sekcja J) – wyłącznie w przypadku zawarcia równocześnie Ubezpieczenia mieszkań i domów, o którym mowa powyżej.
 7. Voucher – wydany w formie papierowej dokument upoważniający do uzyskania Rabatu, którego zasady wykorzystania określa niniejszy Regulamin.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasady korzystania z akcji „Voucher -30% na Ubezpieczenie – Twój Dom”.
 2. Wydawcą Voucher jest Expander.
 3. Voucher dedykowany jest Klientom Expander zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Rabat wynikający z Voucherach nie kumuluje się z jakimikolwiek innymi rabatami i promocjami.
 5. Voucher w formie papierowej zostanie udostępniony w wybranych oddziałach Expander.
 6. Voucher będzie mógł zostać wykorzystany przez Klientów we wszystkich oddziałach Expander znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista oddziałów Expander dostępna jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/kontakt/#mapa_oddzialow_expander .
 7. Voucher można wykorzystać do dnia 31 grudnia 2019 roku, chyba że wcześniej oferta Ubezpieczenia zostanie wycofana z dystrybucji przez Expander.
 8. W czasie trwania promocji Klient może wykorzystać tylko jeden Voucher rabatowy w jednym, wybranym przez siebie oddziale Expander.
 9. Voucher obejmuje wyłącznie ofertę Ubezpieczenia.

3. Zasady korzystania z Vouchera

 1. Z Vouchera korzystać mogą wyłącznie pełnoletni Klienci uprawnieni do zawarcia umowy Ubezpieczenia.
 2. Klient po okazaniu w oddziale Expander Vouchera, otrzyma uprawnienie do naliczenia Rabatu.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Odsprzedaż Vouchera jest zabroniona.
 5. Expander nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, w przypadku jego utraty (w tym również kradzieży) lub uszkodzenia przez Klienta.
 6. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Voucherem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z funkcjonowaniem Vouchera mogą być zgłoszone przez Klientów w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Vouchera w następującej formie:
  1. w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa;
  2. na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;
  3. na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika Expander;
  4. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdym oddziale Expander;
  5. poprzez stronę internetową Expander na: reklamacje.pl/reklamacje;
  6. za pośrednictwem Infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44;
 2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 3. Expander zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

 1. Wykorzystanie Vouchera jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
 2. Expander zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Vouchera oraz zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego zawiadomienia posiadacza Vouchera. Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na treść praw nabytych.
 3. Zmieniona treść Regulaminu i Vouchera wchodzi w życie po 7 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.
 4. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .

 

 

Regulamin Serwisu

I. Uwagi ogólne:

 1. Expander.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255 zwaną w dalszej części regulaminu „Expander”.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Expander.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis Expander.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Expander Advisors Sp z o.o.
  i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Expander.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 4. Expander zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Expander.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystanie z Exander.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Expander, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Expander

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Expander.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Expander podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 2. Expander nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje zawarte w Expander.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Informacje przedstawione w Expander.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . Expander zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Expander.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Expander.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez Expander nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony Expander.pl pod nazwą „Forum” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Expaderze.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Forum”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Expander – spółki prowadzącej serwis Expander.pl
 10. Expander dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Expander.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Expander ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.expander.pl
  w dowolnym czasie. Expander dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.expander.pl. Expander zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Expander.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Expander nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.expander.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 12. Niniejsza strona internetowa www.expander.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

IV. Partnerzy Expander

 1. Expander publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać
  z logo Expander.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. Expander nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Expander nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Expander.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. Expander nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Expander.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Expander nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. Expander nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

 1. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Expander nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 2. Expander dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Expander nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Expander nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Expander nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Expander.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu Expander.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Expander i w ramach przeznaczenia określonego przez Expander. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Expander Advisors Sp. z o.o. pod adresem webmaster@expander.pl .
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Expander.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Expander.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Expander na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do Expander.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Expander – Niezależny Ekspert Finansowy. W sprawie publikacji linku do Expander.pl w innej formie prosimy o kontakt webmaster@expander.pl .

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez EXPANDER przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i pomocy finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od EXPANDER informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Inflanckiej 4B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, NIP 521-34-51-255.
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez EXPANDER działalności w zakresie pośrednictwa oraz pomocy finansowego oraz w celu marketingu usług własnych EXPANDER, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez EXPANDER usług pośrednictwa oraz pomocy finansowego.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
 5. w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 7. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez EXPANDER usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, , lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
  1. telefoniczny, za pośrednictwem infolinii pod numerem (+48 22) 295 44 44,
  2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej rezygnacja@expander.pl,
  3. kontakt z ekspertem finansowym w oddziale,
  4. w formie pisemnej na adres siedziby Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-838 Warszawa,
 8. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.expander.pl.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Expander usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Expander identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Expander, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Expander.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Expander za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.expander.pl .Expander rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Expander wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Expander zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Expander.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku
  z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Expander i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: marketing@expander.pl

Prospekty informacyjne

Prospekty informacyjne

Zapoznaj się ze skrótami prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, które Expander posiada w swojej ofercie:

Informacja o podmiocie

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Franklin Templeton Investment Funds