Regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI „BILET DO KINA”

 

1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 • Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4 B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 • Klient – klient Expander, który na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji zakupił co najmniej jeden produkt za pośrednictwem Expander i na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji odbył spotkanie z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 • Multikino – Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284604, kapitał zakładowy 88 033 230,90 zł, NIP 5212893057, REGON 013122196;
 • Cinema City – Cinema City Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02 – 768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018523, kapitał zakładowy 12 211 500 zł, NIP 5213097055, REGON 016208573;
 • Nowy Klient – osoba zainteresowana usługami świadczonymi przez Expander, która na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie zakupiła żadnego produktu za pośrednictwem Expander i na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie odbyła żadnego spotkania z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 • Nagroda – elektroniczny kod uprawniający do wymiany na jeden bilet wstępu na jeden seans filmowy w objętych Promocją kinach sieci Multikino i Cinema City, których szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • Polecający – Klient, który polecił usługi świadczone przez Expander Nowemu Klientowi;
 • Polecony – Nowy Klient, któremu Klient polecił usługi świadczone przez Expander;
 • Promocja – promocja „Bilet do kina”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Bilet do kina”;
 • Uczestnik Promocji – Klient lub Nowy Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa z Promocji;

 

2 Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad Promocji „Bilet do kina”.
 2. Organizatorem promocji jest Expander.
 3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów i Nowych Klientów Expander.
 4. Celem Promocji jest promowanie usług oferowanych przez Expander.
 5. Okres trwania Promocji rozpoczyna się z dniem 01.08.2018 r. i kończy się dnia 31.12.2018 r. W przypadku gdy pula Nagród ulegnie wyczerpaniu przed dniem zakończenia Promocji, za dzień zakończenia Promocji uznaje się dzień wyczerpania puli Nagród.
 6. Expander przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji bez podania przyczyny na takich samych lub zmienionych warunkach. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji oraz zmiany warunków Promocji, zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 7. Miejscem przeprowadzenia Promocji są oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji, a także w oddziałach Expander Advisors Sp. z o.o. określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Promocją mają charakter marketingowy i informacyjny.

 

3. Warunki uczestnictwa w Promocji

 

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni: Klienci i Nowi Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Expander, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).
 3. Uczestnikiem Promocji jest:
 4. Nowy Klient, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
 • odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander ,
 • Zaakceptuje w formie pisemnej Protokół sporządzony ze Spotkania z Ekspertem (PSE),
 • Wyrazi zgodę na:
 1. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu;
 2. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem elektronicznej drogi kontaktu.

 

 1. Polecający i Polecony, którzy w czasie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
 • Polecający poleci Poleconemu usługi świadczone przez Expander,
 • Polecony odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander ,
 • Polecony poda imię i nazwisko Polecającego, którego obecność w systemie Expander zostanie zweryfikowana w trakcie spotkania przez przedstawiciela Expander,
 • Polecony zaakceptuje w formie pisemnej Protokół ze Spotkania z Ekspertem (PSE),
 • Polecony wyrazi zgodę na:
 1. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu;
 2. informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem elektronicznej drogi kontaktu.

 

 1. Otrzymanie Nagrody, nie jest uwarunkowane zakupem produktu oferowanego przez Expander.
 2. Uczestnik Promocji jednorazowo może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której na spotkanie z przedstawicielem Expander Uczestnik Promocji uda się z osobą towarzyszącą. W takiej sytuacji Uczestnik Promocji otrzyma dwie Nagrody. W przypadku pojawienia się Uczestnika Promocji z więcej niż jedną osobą towarzyszącą, Uczestnik Promocji otrzyma jedynie dwie Nagrody.

 

4 Szczegółowy opis warunków skorzystania z Nagrody

 

 1. Przed przyznaniem Nagrody przedstawiciel Expander dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu.
 2. W przypadku wypełnienia przez Uczestnika Promocji Warunków uczestnictwa w Promocji, określnych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu, Uczestnik otrzyma 1 Nagrodę w postaci kodu upoważniającego do otrzymania bezpłatnego biletu do kina na wybrany przez Uczestnika seans, będący w aktualnej ofercie film 2D w kinie należącym do sieci kin Multikino lub Cinema City, wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Nagroda jest ważna przez okres sześciu miesięcy od dnia jego przekazania Uczestnikowi.
 4. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy o ile spełni warunki uczestnictwa w Promocji określone w §3 Regulaminu w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 5 Regulaminu.
 5. Nagroda upoważniająca Uczestnika do otrzymania bezpłatnego biletu do kina, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej, zostanie Uczestnikowi przekazana w za pomocą wiadomości sms lub email w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Promocji.
 6. Wymiana Nagrody na bilet następuje przy kasie kina objętego Regulaminem Promocji, w którym wyświetlany jest wybrany przez Uczestnika Promocji seans.
 7. Nagroda otrzymana w ramach Promocji nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie biletowej kina.
 8. Nagroda nie obejmuje pokazów filmów odtwarzanych w technologii 3D, IMAX oraz pokazów specjalnych.
 9. Ekspander nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub przekazania w inny sposób Nagrody w postaci kodu uprawniającego do odbioru biletu w przypadku, gdy kod ten został przesłany na nieaktualny lub nieprawidłowy numer telefonu, nieaktualny lub nieprawidłowy adres email, jak również w przypadku utraty kodu przez Uczestnika.
 10. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową.

 

5 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Expander, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zasad Promocji.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.
 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wycofania udzielonych zgód. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Uczestników dostępne są w Polityce Prywatności na stronie expander.pl oraz w oddziałach.

 

 

6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z udziałem w Promocji mogą być zgłoszone przez Uczestników Promocji w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Nagrody w następującej formie:
  1. w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Inflancka 4 B, 00-189 Warszawa;
  2. na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;
  3. na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika Expander;
  4. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdym oddziale Expander;
  5. poprzez stronę internetową Expander na: reklamacje.pl/reklamacje;
  6. za pośrednictwem Infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44;
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 4. Expander zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w tym terminie – nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez nas reklamacji. Wyjaśnienia przyczyny opóźnienia zostaną przesłane odrębną korespondencją. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub – na wniosek Uczestnika Promocji – przesłana elektronicznie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

 

5. Postanowienia końcowe

 

 1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).
 3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian albo opublikowaniem nowej treści regulaminu.
 4. Wydanie Nagrody nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji.

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 12%

„PROJEKT DEWELOPER”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
[Określenie Organizatora]

 1. Organizatorem akcji rabatowej 12% „Projekt Deweloper” zwanej dalej “Akcją rabatową”, jest spółka Sklepy KOMFORT SA, z siedzibą w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 14zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000267428, NIP 851-29-91-593 , Regon 320268249, w dalszej części zwana “Organizatorem”.

 

§2
[Zakres akcji rabatowej]

 1. Akcja rabatowa obejmuje zakupy we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Komfort w Polsce.
 2. Akcja rabatowa obowiązuje do 30.06.2020r.

§3
[Zasady akcji rabatowej]

 1. Każdy klient, który do dnia 30.06.2020r., złoży zamówienie, wpłaci zaliczkę lub dokona zakupu (potwierdzonego wystawieniem faktury vat lub paragonu fiskalnego) wjednym ze stacjonarnych sklepów KOMFORT, z wykorzystaniem kuponu rabatowego (12%) uzyskuje prawo do skorzystania z akcji rabatowej według zasad określonych w niniejszymregulaminie.
 2. W ramach akcji rabatowej klient posiadający kupon z rabatem 12% upoważniony jest do jednorazowych zakupów objętych rabatem w wysokości 12% na cały asortyment wjednym ze stacjonarnych sklepów KOMFORT.

§4
[Ograniczenie akcji rabatowej]

 1. Akcja rabatowa, której dotyczy niniejszy regulamin, obowiązuje wyłącznie do 30.06.2020r.
 2. W akcji rabatowej na cały asortyment biorą udział produkty będące w asortymencie sklepu, które:
  1. nie zostały wcześniej przecenione
  2. nie     zostały        zamieszczone             w     aktualnej         gazetce        lub     innych        materiałach reklamowych
  3. nie zostały oznaczone „NAJLEPSZA CENA”
 3. Produkty nie uczestniczące w promocji mają widoczną przekreśloną cenę na etykiecie cenowej i są wyłączone z akcji rabatowej (12%) na cały asortyment.
 4. Jeżeli czas realizacji zamówienia (dostawy) zamówionych produktów przekracza okres trwania akcji rabatowej, uczestnik nie traci prawa do skorzystania z akcji rabatowej – warunkiem jest złożenie zamówienia w okresie oznaczonym w pkt. 1 § 4 regulaminu.
 5. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy zakupu usług.

§5
[Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie]

W akcji rabatowej może wziąć udział osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący klientem sklepu KOMFORT.

§6
[Gwarancja na produkty]

Wszystkie produkty nabyte w ramach akcji rabatowej posiadają takie same prawa regulowane przez polskie prawo i ofertę producentów, jak pozostałe produkty będące w oferciehandlowej sieci Komfort.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6
[Zmiany w regulaminie]

Organizator Sklepy Komfort S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

§8
[Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu]

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.  W wypadkuwątpliwości co do stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 Regulamin promocji  „Voucher -30% na Ubezpieczenie – Twój Dom”

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210.
 2. Aviva – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009857, NIP 5260209998, REGON 01058701000000, kapitał zakładowy wynosi 59 360 000,00 złotych, z którą Expander zawarł umowę, której przedmiotem jest pośredniczenie w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.
 3. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Expander;
 4. Rabat – zniżka w wysokości 30% od zadeklarowanej wysokości jednorazowej składki rocznej Ubezpieczenia.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Voucher 30% zniżki na ubezpieczenie „Twój Dom”.
 6. Ubezpieczenie – ubezpieczenia mieszkań i domów „Twój Dom” oferowane przez Aviva, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej „OWU”) jako ubezpieczenie:
  1. mieszkań i domów (Sekcja A – Sekcja H w OWU) oraz
  2. sekcja domów letniskowych (Sekcja I – Sekcja J) – wyłącznie w przypadku zawarcia równocześnie Ubezpieczenia mieszkań i domów, o którym mowa powyżej.
 7. Voucher – wydany w formie papierowej dokument upoważniający do uzyskania Rabatu, którego zasady wykorzystania określa niniejszy Regulamin.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasady korzystania z akcji „Voucher -30% na Ubezpieczenie – Twój Dom”.
 2. Wydawcą Voucher jest Expander.
 3. Voucher dedykowany jest Klientom Expander zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Rabat wynikający z Voucherach nie kumuluje się z jakimikolwiek innymi rabatami i promocjami.
 5. Voucher w formie papierowej zostanie udostępniony w wybranych oddziałach Expander.
 6. Voucher będzie mógł zostać wykorzystany przez Klientów we wszystkich oddziałach Expander znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista oddziałów Expander dostępna jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/kontakt/#mapa_oddzialow_expander .
 7. Voucher można wykorzystać do dnia 31 grudnia 2019 roku, chyba że wcześniej oferta Ubezpieczenia zostanie wycofana z dystrybucji przez Expander.
 8. W czasie trwania promocji Klient może wykorzystać tylko jeden Voucher rabatowy w jednym, wybranym przez siebie oddziale Expander.
 9. Voucher obejmuje wyłącznie ofertę Ubezpieczenia.

3. Zasady korzystania z Vouchera

 1. Z Vouchera korzystać mogą wyłącznie pełnoletni Klienci uprawnieni do zawarcia umowy Ubezpieczenia.
 2. Klient po okazaniu w oddziale Expander Vouchera, otrzyma uprawnienie do naliczenia Rabatu.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Odsprzedaż Vouchera jest zabroniona.
 5. Expander nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, w przypadku jego utraty (w tym również kradzieży) lub uszkodzenia przez Klienta.
 6. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Voucherem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z funkcjonowaniem Vouchera mogą być zgłoszone przez Klientów w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Vouchera w następującej formie:
  1. w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa;
  2. na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;
  3. na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika Expander;
  4. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdym oddziale Expander;
  5. poprzez stronę internetową Expander na: reklamacje.pl/reklamacje;
  6. za pośrednictwem Infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44;
 2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 3. Expander zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

 1. Wykorzystanie Vouchera jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
 2. Expander zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Vouchera oraz zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego zawiadomienia posiadacza Vouchera. Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na treść praw nabytych.
 3. Zmieniona treść Regulaminu i Vouchera wchodzi w życie po 7 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.
 4. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .

 

 

Regulamin konkursu

„Rok bez rat”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników konkursu pod nazwą „Rok bez rat” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, kod pocztowy 00-189, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Expander”).
 3. Konkurs organizowany jest we wskazanych w Załączniku do niniejszego regulaminu oddziałach Expander na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista oddziałów podlega aktualizacji, bez konieczności zmiany treści regulaminu.
 4. Konkurs, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji, trwa od 04.07.2019 r. do 28.02.2020 (dalej „Czas trwania Konkursu”), przy czym zgłoszenia do Konkursu (dalej „Czas rejestracji”) należy dokonać w dniach od 04.07.2019 r. do 15.11.2019 r. Ponadto Czas rejestracji podzielony jest na 2 etapy (dalej „Etapy Konkursu”) trwające odpowiednio:
  1. Etap I – 04.07.2019 r. – 15.09.2019 r.
  2. Etap II – 16.09.2019 r. – 15.11.2019 r,
 5. Podział na Etapy Konkursu oznacza, iż z osób zgłoszonych do Konkursu w terminach oznaczonych jako I Etap zgodnie z §3 Regulaminu zostanie wyłoniona trójka zwycięzców oraz z osób zgłoszonych zgodnie z §3 Regulaminu do Konkursu w terminach oznaczonych jako II Etap, zostanie wyłoniona trójka zwycięzców, zgodnie z §4 pkt 1 Regulaminu. Uczestnik I Etapu konkursu nie może wziąć udziału ponownie w II Etapie Konkursu.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
 7. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem rokbezrat.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursu”).
 8. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika treści Regulaminu w całości.
 9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 • 2. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i ubiegające się o kredyt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadające zdolność kredytową niezbędną do podpisania umowy o kredyt hipoteczny, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki Konkursu wskazane w §3 pkt 1 poniżej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora, Zleceniodawcy, pracownicy oddziałów, biorących udział w Konkursie oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

 

 • 3. Zasady Konkursu
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach od 04.07.2019 r. do 15.11.2019 r., z zastrzeżeniem postanowienia §1 pkt 4 a-b:
  1. podpisać umowę kredytową w czasie trwania danego Etapu Konkursu,
  2. wykupić w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem Expander ubezpieczenie na życie o miesięcznej, minimalnej składce 120 zł przynajmniej przez jednego kredytobiorcę, w przypadku, gdy dana umowa kredytowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę,
  3. wejść na Stronę Konkursu i dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej zwane „Zgłoszenie”) polegającego na:
   • zarejestrowaniu się do Konkursu poprzez wpisanie w formularzu zgłoszeniowym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru klienta (ID) w Expander otrzymanego od pracownika oddziału Expander (numer telefonu wykorzystywany do kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu stosownie do §6 ust. 1-3 niniejszego regulaminu zostanie ustalony w oparciu o numer klienta (ID) w Expander na podstawie danych przekazanych Expander na etapie ubiegania się o kredyt),
   • potwierdzeniu zapoznania się z postanowieniami Regulaminu znajdującego się na stronie Konkursu,
   • rozwiązaniu zadania konkursowego, polegającego na dokończeniu zdania, stosując w nim trzykrotnie słowo „BEZ”: „Expander daje rok BEZ rat, BEZ …, BEZ … i BEZ ….”(dalej zwane „Zadaniem konkursowym”), przy czym maksymalna długość Zadania Konkursowego to 300 znaków ze spacjami,
  4. Każdy z Uczestników po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego z ubezpieczeniem może przesłać/przekazać rozwiązanie zadania konkursowego tylko jeden raz. W przypadku przesłania kilku rozwiązań Zadania konkursowego przez jednego Uczestnika, w Konkursie weźmie udział pierwsze w kolejności przesłane rozwiązanie. W sytuacji, gdy Uczestnik podpisze więcej niż jedną umowę kredytową, ma prawo do przesłania odpowiednio większej liczby rozwiązań Zadania konkursowego.
  5. Każdy ze zwycięzców Konkursu winien opłacać składki za polisę wskazaną w pkt 1c. powyżej, przez minimum
   24 miesiące pod rygorem utraty prawa do nagrody i obowiązku jej zwrotu.
  6. Strona Konkursu umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń konkursowych zgodnie z opisem w pkt 1 powyżej jest dostępna w Czasie rejestracji, tj. od godz. 0:00:01 04.07.2019 r. do godz. 23:59:59 15.11.2019 r. (liczony jest czas rejestracji w systemie Organizatora zgodnie z polską strefą czasową) oraz po zakończeniu Czasu rejestracji aż do zakończenia Czasu trwania Konkursu zgodnie z terminem wskazanym w §1 pkt 4. Dokonanie Zgłoszenia skutkuje wyświetleniem na ekranie komunikatu, potwierdzającego udział w Konkursie, dodatkowo z adresu konkurs@expander.pl Uczestnik otrzyma wiadomość, potwierdzającą wzięcie udziału w Konkursie.
  7. Podczas tworzenia rozwiązania Zadania konkursowego Uczestnik może zgłosić pracę konkursową (odpowiedź na pytanie konkursowe) wyłącznie własnego autorstwa, ponadto zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku
   z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik w treści Zgłoszenia nie może zamieszczać:

   1. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
   2. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich, Organizatora lub Zleceniodawcy,
   3. treści obscenicznych lub pornograficznych,
   4. treści i symboli propagujących przemoc lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
   5. treści naruszających zasady netykiety,
   6. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem w celu podszywania się pod inną osobę.
  8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody, osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, a także
   w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
  9. Spośród Uczestników, którzy poprawnie zarejestrują się do Konkursu oraz rozwiążą Zadanie konkursowe, komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) w terminie do 14 dni od zakończenia danego Etapu Konkursu, wybierze
   i powiadomi o wygranej autorów 3 najbardziej kreatywnych Zgłoszeń konkursowych na podstawie poniższych kryteriów:

   1. oryginalność,
   2. pomysłowość i kreatywność,
   3. poczucie humoru.
  10. Rozwiązania Zadania Konkursowego z danego miesiąca, z zastrzeżeniem postanowienia z pkt 6 powyżej, zostaną uszeregowane od najbardziej do najmniej kreatywnego i najlepszym 3 zostaną przyporządkowane nagrody, zgodnie z zapisem postanowieniem §4 poniżej.

 

 • 4. Nagrody
 1. W Konkursie przewidziano łącznie 6 nagród, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość nagrody miesięcznej nie może przekroczyć 2000 PLN, maksymalna wysokość nagrody trzymiesięcznej nie może przekroczyć 6000 PLN,
  a maksymalna wysokość nagrody dwunastomiesięcznej nie może przekroczyć 24.000 PLN:

  1. łącznie 2 Nagrody I stopnia (po jednej w danym Etapie Konkursu) w postaci spłaty kredytu hipotecznego przez 12 miesięcy,
  2. łącznie 2 Nagrody II stopnia (po jednej w danym Etapie Konkursu) w postaci spłaty kredytu hipotecznego przez 3 miesiące,
  3. łącznie 2 Nagrody III stopnia (po jednej w danym Etapie Konkursu) w postaci spłaty kredytu hipotecznego przez 1 miesiąc.
 2. Całkowita maksymalna wartość puli nagród w Konkursie wynosi 64.000 PLN.
 3. Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego bądź pieniężnego w zamian za nagrodę.
 5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli:
  1. nie spełni jakiegokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
  2. nie będzie posiadać aktywnego numeru telefonu, co uniemożliwi kontakt i powiadomienie o wygranej,
  3. nie odbierze nagrody.
 6. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

 • 5. Komisja konkursowa
 1. Organizator Konkursu powołuje trzyosobową Komisję, która sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu.
 2. Do zadań Komisji należy:
  1. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  2. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  3. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się w dowolnym momencie z treścią Regulaminu Konkursu w sposób umożliwiający jego utrwalenie, w tym wydrukowanie, w szczególności Regulamin
  w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych na stronie rokbezrat.pl.

 

 • 6. Ogłoszenie wyników, odbiór nagród
 1. Zwycięzcy Konkursu powiadamiani są o wygranej telefonicznie w terminie do 3 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzców danego miesiąca. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych z każdym Zwycięzcą w odstępie nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 120 minut. W przypadku trzech nieudanych prób połączenia Organizator kontaktuje się z osobą, której Zgłoszenie konkursowe zostało wytypowane jako kolejne najciekawsze w ocenie Komisji. Procedura powtarzana jest do momentu skutecznego powiadomienia o wygranej trzech zwycięzców Nagród.
 2. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia przez pięć sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Zwycięzca Konkursu.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 powyżej, Organizator powiadamia o wygranej oraz informuje o terminie i sposobie dostarczenia nagrody. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrowanie rozmowy, w przeciwnym razie Nagroda nie przysługuje.
 4. Nagrody przesyłane są Zwycięzcom Konkursu będącymi konsumentami, osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, przelewem na rachunek Zwycięzcy Konkursu po potrąceniu należnego 10% podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.) w terminie do 14 dni od powiadomienia o wygranej, nie później niż do 18.12.2019r. Płatnikiem podatku jest Organizator.
 5. W przypadku Zwycięzców Konkursu prowadzących działalność gospodarczą nagrody przesyłane są w terminie
  do 14 dni od powiadomienia o wygranej, nie później niż do 18.12.2019 r. na rachunek firmowy w kwocie nominalnej, bez potrącania podatku dochodowego. Zwycięzca Konkursu będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1509) oraz Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865) otrzymana Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej
  i zapłata podatku dochodowego z tego tytułu ciąży na podmiocie reprezentowanym przez Zwycięzcę Konkursu.

 

 • 7. Zasady postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane na piśmie pod adres Organizatora: Expander Advisors
  o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, z dopiskiem „Rok bez rat – reklamacja”. Reklamacje można składać od dnia rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty wydania nagród tj. do dnia 18.01.2020 r. Reklamacje przesłane
  z datą stempla późniejszą niż 18.01.2020 r. będą uwzględniane jako doręczone po wyznaczonym terminie.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres jw.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@expander.pl.

 

 • 8. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
   a. administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) jest Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, o numerze NIP: 521-34-51-255 („Administrator danych”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych,
   b. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się pod adresem e-mail: iod@expander.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
   c. dane osobowe podawane przez Uczestnika w ramach Konkursu będą przetwarzane:
 • dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym umożliwienia udziału
  w Konkursie, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, a w wypadku zwycięstwa Uczestnika – informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę Konkursu wymogów Regulaminu oraz wydania nagrody (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dla celów rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • a jeśli Uczestnik zostanie Zwycięzcą Konkursu, także dla celu wykonania obowiązków związanych
  z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Administratora danych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  1. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
   z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych,
  2. dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowej,
  3. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu,
  4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt e-mailowy na adres iod@expander.pl lub listownie na adres Administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe”,
  5. dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio przez Administratora danych,
  6. dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do udziału
   w Konkursie; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Konkursie.

 

 • 9. Prawa autorskie
 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zadania konkursowego zawartego w Zgłoszeniu („Zadanie”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji, o której mowa poniżej, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania
  z przesłanych Zadań konkursowych dla celu przeprowadzenia Konkursu, na okres od chwili wysłania Zgłoszenia
  z Zadaniem do dnia zakończenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, bez ograniczeń terytorialnych, w tym w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
  do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Zwycięzcy Konkursu z chwilą zakończenia Etapu Konkursu, w którym wzięli udział, w ramach wynagrodzenia
  za które Strony zgodnie uznają Nagrodę, o której mowa w §4 Regulaminu, udzielają Organizatorowi wyłącznej licencji do korzystania z przesłanych Zadań konkursowych od dnia zakończenia Konkursu zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, w tym w zakresie utrwalania
  i zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych
  lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nadesłane Prace Konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
 6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie decydowania
  o pierwszym udostępnieniu Pracy Konkursowej publiczności, decydowania o jej integralności, oznaczania utworów imieniem i nazwiskiem twórców oraz do nadzoru autorskiego, z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych Regulaminem.

 

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

 

KOD ODDZIAŁU ADRES PLACÓWKI KOD POCZTOWY MIASTO
BIE01 ul. Piłsudskiego 12 43-300 Bielsko Biała
BYD01 ul. Gdańska 42 85-006 Bydgoszcz
GDA03 ul. Dmowskiego 13 80-243 Gdańsk
GDY01 ul. Starowiejska 41-43/13 81-363 Gdynia
KAT01 ul. Słowackiego 13 40-093 Katowice
KRA02 ul. Pawia 18A 31-154 Kraków
LOD02 ul. Piotrkowska 207 90-451 Łódź
POZ03 ul. Głogowska 83 60-739 Poznań
POZ04 Pl. Wolności 7 61-738 Poznań
WAW24 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa
SZC02 ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 40 70-426 Szczecin
WAW07 al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa
WRO03 ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław
SOS01 ul. Modrzejowska 38 41-200 Sosnowiec
LUB01 ul. Okopowa 15 20-022 Lublin
SLU02 ul. Wojska Polskiego 4 76-200 Słupsk
RYB02 ul. Gliwicka 3 44-200 Rybnik
RZE04 al. T.Rejtana 23 35-326 Rzeszów
WAW21 al. Jerozolimskie 56C 00-803 Warszawa
WRO06 ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław
OLS03 ul. Pieniężnego 15 10-003 Olsztyn
CZES02 ul. Śląska 12 42-217 Częstochowa
WAW20 ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa
TOR03 ul. Kościuszki 66 87-100 Toruń
BIA1 ul. Wiejska 71 lok. 6 15-351 Białystok
CIE01 ul. Smorawińskiego 1 06-400 Ciechanów
GIZ01_F ul. Kętrzyńskiego 6 11-500 Giżycko
GLI1 ul. Jana Pawła II 10 44-100 Gliwice
LEG2 ul. Środkowa 26a 59-220 Legnica
GNI1 ul. Zielony Rynek 7/4 62-200 Gniezno
GORZ1 ul. Krzywoustego 4A 66-400 Gorzów Wielkopolski
KIE1 pl. Moniuszki 11 25-334 Kielce
KOL1 Al. św. Jana Pawła II 26/1 78-100 Kołobrzeg
KON1 ul. Kleczewska 25 62-510 Konin
KOSZ1 ul. Zwycięstwa 73/1 75-006 Koszalin
KRA03_F ul. Kącik 4 30-549 Kraków
LEGION1 ul. Piłsudskiego 10B 05-120 Legionowo
LESZ2 ul. Bolesława Chrobrego 10 64-100 Leszno
OPO1 ul. Koraszewskiego 21 45-011 Opole
PIL1 ul. 14 lutego 13 64-920 Piła
PIO1 ul. Słowackiego 87/89 97-300 Piotrków Trybunalski
PRU1 Al. Armii Krajowej 36 05-800 Pruszków
SLUB1 ul. Wojska Polskiego 141 69-100 Słubice
TYCH1 ul. Grota Roweckiego 67A 43-100 Tychy
WAW14_F ul. Głębocka 15 03-287 Warszawa
WAW12_F ul. Kabacki Dukt 14/U3 02-798 Warszawa
WAW16_F ul. Powstańców Śląskich 126 lok.31 01-466 Warszawa
ZIE1 ul. Kupiecka 93/1 65-058 Zielona Góra
LUBI1 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 59-300 Lubin
KAL1 ul. Sukiennicza 5a 62-800 Kalisz
SZC03_F ul. Rydla 66 70-783 Szczecin
KED1 ul. Kozielska 67 47-224 Kędzierzyn Koźle
POZ05_FBL ul. Nowowiejskiego 11/114 61-731 Poznań
RAD2 ul. Żeromskiego 24 26-610 Radom
JAS1 ul. Podhalańska 29 44-335 Jastrzębie Zdrój
PIAS2 ul. Jana Pawła II 45 05-500 Piaseczno
SKIE01_F ul. Batorego 24 lok. 2 96-100 Skierniewice
PRUGDA01_F ul. Kossaka 1/1 83-000 Pruszcz Gdański
OSW1 ul. Zaborska 2A 32-600 Oświęcim
WAW18_FBL Al. Jerozolimskie 148 02-326 Warszawa
KEP1 ul. Wawrzyniaka 29 63-600 Kępno
WRO07_F ul. Toruńska 2B 51-164 Wrocław
ZAR2 ul. Podchorążych 1/5 68-200 Żary
WAL2 ul. Armii Krajowej 26C 58-302 Wałbrzych
STARO_GDA01_F ul. Basztowa 7 83-200 Starogard Gdański
WLO1_F ul. Królewiecka 22 87-800 Włocławek
SWI2 Rynek 15 58-100 Świdnica
WOL2_F ul. Mickiewicza 11 05-200 Wołomin
STAL1 ul. Okulickiego 16C lok. 09 37-467 Stalowa Wola
KWID1 ul. Chopina 24 lok. 2 82-500 Kwidzyn
PLO01_F ul. Królewiecka 3 lok. B 09-400 Płock
LOD04_F ul. Żeligowskiego 8/10 90-753 Łódź
TCZ1_F ul. Gdańska 8 83-110 Tczew
WRO08_F ul. Strachocińska 159 51-518 Wrocław
GDY03_F ul. Morska 27 81-001 Gdynia
DIR_GDA1 ul. Grunwaldzka 100 80-244 Gdańsk
DIR_GDY2 ul. 10 lutego 16 81-364 Gdynia
DIR_KAT1 ul. Słowackiego 13 40-093 Katowice
DIR_KRA1 ul. Basztowa 3 31-134 Kraków
DIR_LOD1 ul. Śmigłego Rydza 20 93-281 Łódź
DIR_POZ2 ul. Plac Andersa 5 61-894 Poznań
DIR_WAW2 ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
DIR_WRO1 ul. Piłsudskiego 13 lok.410 50-048 Wrocław
DIR_INOWROC1 ul. Królowej Jadwigi 20 88-100 Inowrocław
DIR_WAW4 ul. Wolska 165 01-258 Warszawa
DIR_POZ3 ul. Nowowiejskiego 10 lok.6 61-745 Poznań
DIR_WRZES1 ul. Warszawska 13 62-302 Września
DIR_TOR1 ul. Żwirki i Wigury 77 87-100 Toruń
DIR_RZE1  al. Rejtana 23   35-326 Rzeszów

Regulamin konkursu „Ja na swoim dzięki Expander”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Ja na swoim dzięki Expander” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, kod pocztowy 00-189, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „Expander”).
1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
1.5. Konkurs komunikowany jest w środkach masowego przekazu, tj. na profilu Organizatora w portalu Facebook na stronie https://www.facebook.com/ExpanderPolska/
1.6. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu społecznościowego Facebook, którzy ukończyli 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy wzięli kredyt hipoteczny za pośrednictwem Expander (podpisali umowę kredytową) w okresie od 05.07.2019 r. do 15.11.2019 r.
1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
1.8. Przystąpienie do Konkursu rozumiane jako wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
1.9. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
1.10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.2. Konkurs jest prowadzony na profilu Expander na platformie społecznościowej Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ExpanderPolska/
2.3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od 05.07.2019 r. (od momentu jego ogłoszenia) do dnia 15.11.2019 r., przy czym Konkurs, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa od 05.07.2019 r. do 10.04.2020 r. Konkurs podzielony jest na 4 etapy trwające odpowiednio:
a) Etap 1 – 05.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
b) Etap 2 – 01.08.2019 r. – 31.08.2019 r.
c) Etap 3 – 01.09.2019 r. – 30.09.2019 r.
d) Etap 4 – 01.10.2019 r. – 15.11.2019 r.
2.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod postem konkursowym w terminie 7 dni roboczych od zakończenia danego etapu Konkursu.
2.5. Jury w każdym etapie Konkursu wybierze 10 najciekawszych odpowiedzi na Zadanie konkursowe, które wyróżnią się spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, z zastrzeżeniem punktu 1.6 Regulaminu, należy wykonać zadanie konkursowe (dalej „Zadanie konkursowe”) polegające na:
a) polubieniu profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ExpanderPolska/,
b) umieszczeniu przez Uczestnika na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook zdjęcia, które najlepiej obrazuje hasło
„Ja na swoim dzięki Expander” oraz ciekawego opisu,
c) oznaczeniu zamieszczonego w poście zdjęcia @Expander
d) oraz ustawieniu posta jako publiczny.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu takich Zadań konkursowych, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
3.3. Wszelkie modyfikacje opublikowanego Zadania konkursowego mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba że Organizator wyraził na nie zgodę.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Autorska wersja Zadania konkursowego powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika.
4.2. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 2.4, z zastrzeżeniem punktu 3, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia danego etapu Konkursu i powiadomieni o wygranej w terminie 2 dni roboczych pod postem konkursowym oraz
w wiadomości prywatnej.
4.3. Organizator poprzez wiadomość prywatną wysłaną poprzez portal Facebook skontaktuje się z Laureatami. Wiadomość zawierać będzie prośbę o podanie numeru ID klienta Expander oraz adresu email, niezbędnych do wysyłki nagrody. Odpowiednie dane laureat winien przekazać w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej pod rygorem utraty prawa do nagrody. Ponadto Organizator opublikuje na profilu Expander na platformie społecznościowej Facebook listę Laureatów zawierającą imię i pierwszą literę nazwiska lub nazwę, pod którą Uczestnik założył profil w portalu Facebook pod postem konkursowym.
4.4. Wygrane nagrody będą własnością Laureatów i zostaną dostarczone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania danych kontaktowych od Laureata.
4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.
4.6. Organizator przewiduje w Konkursie 40 nagród w postaci dwóch jednorazowych kodów, uprawniających do wymiany na dwa bilety wstępu na seans filmowy w kinach sieci Multikino i Cinema City. Jeden kod uprawnia do wymiany wyłącznie na jeden bilet na seans 2D
i nie obejmuje seansów 3D, maratonów i pokazów specjalnych. Kod ważny jest jeden miesiąc od momentu otrzymania go przez Uczestnika. Wartość jednostkowa dwóch kodów to 36 PLN.
4.7. Do każdej nagrody dołączona jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.). Organizator potrąci tę kwotę przy wydawaniu nagrody.
4.8. Uczestnik może w ramach Konkursu wygrać tylko jedną nagrodę.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być kierowane na piśmie pod adres Organizatora: Expander Advisors Sp. o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacje – Konkurs Expander „Ja na swoim dzięki Expander”. Reklamacje można składać od dnia rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty wydania nagród w poszczególnych etapach. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż wyżej wskazana będą uwzględniane jako doręczone po wyznaczonym terminie.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
5.4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres jw.
5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zadania konkursowego zawartego w Zgłoszeniu („Zadanie”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
6.2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem Utwory nie naruszają
w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych Utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
6.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego
w pkt. 6.1 i 6.2 powyżej, i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Zleceniodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
6.4. W zakresie, w jakim Odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału
w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z odpowiedzi na Zadanie konkursowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym na profilu Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów oraz dla celów korzystania, o którym mowa w pkt. 6.5 poniżej.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji na profilu Expander na platformie społecznościowej Facebook najlepszych
i nagrodzonych odpowiedzi na Zadanie konkursowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Nagroda otrzymana przez Laureata stanowi całkowite wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji oraz upoważnień.
6.6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonania przysługujących mu autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o formie udostępnienia Odpowiedzi publiczności, skracania, fragmentaryzacji, ekstrakcji poszczególnych elementów oraz oznaczania Odpowiedzi imieniem i nazwiskiem Uczestnika, z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych powyżej.

7. PRZYTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika treści Regulaminu w całości. Regulamin umieszczony jest na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#1562138953701-0746aa04-c467.
7.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
a. jego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”),
b. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres administratora danych,
c. Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@expander.pl,
d. dane osobowe podawane przez Uczestnika w ramach Konkursu będą przetwarzane:
 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym umożliwienia udziału w Konkursie, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, wyłonienia Laureatów, weryfikacji spełnienia przez Laureata wymogów Regulaminu oraz wydania nagrody (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w wypadku zwycięstwa w Konkursie – dla celów związanych z informowaniem o Konkursie i jego wynikach poprzez publikacje imion i nazwisk lub nazw pod którą Laureat założył profil w portalu Facebook (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora poprzez wykonanie uprawnień przyznanych organizatorowi zgodnie z regulaminem Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 dla celów rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem nagrody w Konkursie, także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem
od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e. odbiorcami podawanych przez Uczestnika danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu,
f. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu,
g. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres
e-mail iod@expander.pl lub listownie na adres administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe”,
h. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
i. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Konkursie,
j. dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w Konkursie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

8. PRAWA ORGANIZATORA
8.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są
z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.
8.2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.
8.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.4. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika postanowień Regulaminu i warunków udziału w Konkursie, w tym
w szczególności może żądać od Uczestnika dostarczenia dokumentów i dowodów, które potwierdzą spełnienie warunków uczestnictwa
w Konkursie, także po wyłonieniu Laureatów, w terminie określonym przez Organizatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
9.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
9.4. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@expander.pl.
9.5. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny
i nie podlega zaskarżeniu.
9.6. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
9.7. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez sąd powszechny.

Regulamin Serwisu

I. Uwagi ogólne:

 1. Expander.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255 zwaną w dalszej części regulaminu „Expander”.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Expander.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis Expander.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Expander Advisors Sp z o.o.
  i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Expander.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 4. Expander zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Expander.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystanie z Exander.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Expander, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Expander

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Expander.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Expander podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 2. Expander nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje zawarte w Expander.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Informacje przedstawione w Expander.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . Expander zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Expander.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Expander.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez Expander nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony Expander.pl pod nazwą „Forum” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Expaderze.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Forum”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Expander – spółki prowadzącej serwis Expander.pl
 10. Expander dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Expander.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Expander ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.expander.pl
  w dowolnym czasie. Expander dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.expander.pl. Expander zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Expander.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Expander nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.expander.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 12. Niniejsza strona internetowa www.expander.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

IV. Partnerzy Expander

 1. Expander publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać
  z logo Expander.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. Expander nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Expander nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Expander.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. Expander nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Expander.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Expander nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. Expander nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

 1. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Expander nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 2. Expander dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Expander nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Expander nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Expander nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Expander.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu Expander.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Expander i w ramach przeznaczenia określonego przez Expander. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Expander Advisors Sp. z o.o. pod adresem webmaster@expander.pl .
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Expander.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Expander.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Expander na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do Expander.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Expander – Niezależny Ekspert Finansowy. W sprawie publikacji linku do Expander.pl w innej formie prosimy o kontakt webmaster@expander.pl .

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez EXPANDER przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i pomocy finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od EXPANDER informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Inflanckiej 4B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, NIP 521-34-51-255.
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez EXPANDER działalności w zakresie pośrednictwa oraz pomocy finansowego oraz w celu marketingu usług własnych EXPANDER, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez EXPANDER usług pośrednictwa oraz pomocy finansowego.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
 5. w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 7. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez EXPANDER usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, , lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
  1. telefoniczny, za pośrednictwem infolinii pod numerem (+48 22) 295 44 44,
  2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej rezygnacja@expander.pl,
  3. kontakt z ekspertem finansowym w oddziale,
  4. w formie pisemnej na adres siedziby Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Inflancka 4B, 00-838 Warszawa,
 8. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.expander.pl.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Expander usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Expander identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Expander, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Expander.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Expander za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.expander.pl .Expander rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Expander wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Expander zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Expander.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku
  z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Expander i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: marketing@expander.pl

Prospekty informacyjne

Prospekty informacyjne

Zapoznaj się ze skrótami prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, które Expander posiada w swojej ofercie:

Informacja o podmiocie

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Franklin Templeton Investment Funds