Regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI „BILET DO KINA”

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Expander – Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 2. Billboard –tablica reklamowa, zawierająca reklamę Promocji „Bilet do kina” oraz hasło, którego znajomość jest jednym z warunków udziału Promocji.
 3. Klient – klient Expander, który na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji zakupił co najmniej jeden produkt za pośrednictwem Expander lub na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji odbył spotkanie z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 4. Multikino – Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284604, kapitał zakładowy 88 033 230,90 zł, NIP 5212893057, REGON 013122196;
 5. Nowy Klient – osoba zainteresowana usługami świadczonymi przez Expander, która na przestrzeni 24 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie zakupiła żadnego produktu za pośrednictwem Expander lub na przestrzeni 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia Promocji nie odbyła żadnego spotkania z przedstawicielem Expander w jakimkolwiek oddziale Expander;
 6. Nagroda –elektroniczny kod uprawniający do wymiany na jeden bilet wstępu na jeden seans filmowy w objętych Promocją kinach sieci Multikino, których szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 7. Polecający – Klient, który polecił usługi świadczone przez Expander Nowemu Klientowi;
 8. Polecony – Nowy Klient, któremu Klient polecił usługi świadczone przez Expander;
 9. Promocja – promocja „Bilety do kina”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Bilet do kina”;
 11. Uczestnik Promocji – Klient lub Nowy Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa z Promocji;

§2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad Promocji „Bilet do kina”.
 2. Organizatorem promocji jest Expander.
 3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów i Nowych Klientów Expander.
 4. Celem Promocji jest promowanie usług oferowanych przez Expander.
 5. Okres trwania Promocji rozpoczyna się z dniem 01.04.2018 r. i kończy się dnia 04.05 2018 r. W przypadku gdy pula Nagród ulegnie wyczerpaniu przed dniem zakończenia Promocji, za dzień zakończenia Promocji uznaje się dzień wyczerpania puli Nagród.
 6. Expander przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji bez podania przyczyny na takich samych lub zmienionych warunkach. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu Promocji oraz zmiany warunków Promocji, zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 7. Miejscem przeprowadzenia Promocji są wybrane oddziały Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji .
 8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji, a także w wybranych oddziałach Expander Advisors Sp. z o.o. określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Promocją mają charakter marketingowy i informacyjny.

§3. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletni: Klienci i Nowi Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Expander, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).
 3. Uczestnikiem Promocji jest:
  1. Nowy Klient, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
   1. odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
   2. Podczas spotkania powoła się na reklamę Expander widniejącą na Billboardzie i poda wskazane na nim hasło,
   3. Zaakceptuje w formie pisemnej Protokół sporządzony ze Spotkania z Ekspertem,
   4. Wyrazi zgodę na:
    1. przetwarzanie przez Expander danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji oraz w celu marketingu usług własnych;
    2. przesyłanie przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do Uczestnika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
    3. wykorzystywanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014 poz. 243);
   5. Polecający i Polecony, którzy w czasie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
    1. Polecający poleci Poleconemu usługi świadczone przez Expander,
    2. Polecony odbędzie spotkanie z przedstawicielem Expander w jednym z oddziałów Expander określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
    3. Polecony poda imię i nazwisko Polecającego, którego obecność w systemie Expander zostanie zweryfikowana w trakcie spotkania przez przedstawiciela Expander,
    4. Polecony zaakceptuje w formie pisemnej Protokół ze Spotkania z Ekspertem,
    5. Polecony wyrazi zgodę na:
     1. przetwarzanie przez Expander danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji oraz w celu marketingu usług własnych;
     2. przesyłanie przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do Uczestnika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
     3. wykorzystywanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014 poz. 243).
    6. Otrzymanie Nagrody, nie jest uwarunkowane zakupem produktu oferowanego przez Expander.
    7. Uczestnik Promocji może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której na spotkanie z przedstawicielem Expander Uczestnik Promocji uda się z osobą towarzyszącą. W takiej sytuacji Uczestnik Promocji otrzyma dwie Nagrody. W przypadku pojawienia się Uczestnika Promocji z więcej niż jedną osobą towarzyszącą, Uczestnik Promocji otrzyma jedynie dwie Nagrody.

§4 Szczegółowy opis warunków skorzystania z Nagrody

 1. Przed przyznaniem Nagrody przedstawiciel Expander dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu.
 2. W przypadku wypełnienia przez Uczestnika Promocji Warunków uczestnictwa w Promocji, określnych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu, Uczestnik otrzyma 1 Nagrodę w postaci kodu upoważniającego do otrzymania bezpłatnego biletu do kina na wybrany przez Uczestnika seans, będący w aktualnej ofercie film 2D w kinie należącym do sieci kin Multikino, wskazanego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Nagroda jest ważna przez okres sześciu miesięcy od dnia jego przekazania Uczestnikowi.
 4. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji maksymalnie jeden raz w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 5 Regulaminu.
 5. Nagroda upoważniająca Uczestnika do otrzymania bezpłatnego biletu do kina, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej, zostanie Uczestnikowi przekazana w za pomocą wiadomości sms lub email w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w §3 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Promocji.
 6. Wymiana Nagrody na bilet następuje przy kasie kina objętego Regulaminem Promocji, w którym wyświetlany jest wybrany przez Uczestnika Promocji seans.
 7. Limit Nagród, które wszyscy Uczestnicy mogą łącznie otrzymać w ramach Promocji wynosi 1.000.
 8. Nagroda otrzymana w ramach Promocji nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie biletowej kina.
 9. Nagroda nie obejmuje pokazów filmów odtwarzanych w technologii 3D, IMAX oraz pokazów specjalnych.
 10. Expander nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub przekazania w inny sposób Nagrody w postaci kodu uprawniającego do odbioru biletu w przypadku, gdy kod ten został przesłany na nieaktualny lub nieprawidłowy numer telefonu, nieaktualny lub nieprawidłowy adres email, jak również w przypadku utraty kodu przez Uczestnika.
 11. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Expander, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zasad Promocji.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.
 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wycofania udzielonych zgód. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Uczestników dostępne są w Polityce Prywatności na stronie www.expander.pl oraz w oddziałach.

§6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z udziałem w Promocji mogą być zgłoszone przez Uczestników Promocji w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Nagrody w następującej formie:
  1. w formie pisemnej na adres: Expander Advisors sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
  2. na adres mailowy: reklamacje@expander.pl;
  3. na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika Expander;
  4. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdym oddziale Expander;
  5. poprzez stronę internetową Expander na: reklamacje.pl/reklamacje;
  6. za pośrednictwem Infolinii Expander o numerze: 801 67 00 00 lub 22 295 44 44;
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 4. Expander zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w tym terminie – nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez nas reklamacji. Wyjaśnienia przyczyny opóźnienia zostaną przesłane odrębną korespondencją. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub – na wniosek Uczestnika Promocji – przesłana elektronicznie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).
 3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian albo opublikowaniem nowej treści regulaminu.
 4. Wydanie Nagrody nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.expander.pl/noty-prawne/#regulaminy_promocji.

REGULAMIN PROMOCJI „OPROCENTOWANIE RACHUNKU”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Oprocentowanie Rachunku” określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Oprocentowanie Rachunku”.
 2. Organizatorem Promocji odpowiedzialnym za jej przeprowadzenie i prawidłowy przebieg jest IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000230737, o kapitale zakładowym w wysokości 2.993.783,60 PLN w całości opłaconym, NIP: 5272468122, REGON: 140086881.
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Grupy IPOPEMA oraz pracownicy agenta firmy inwestycyjnej świadczącego usługi agencyjne na rzecz IPOPEMA, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby związane tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez pracownika rozumie się również osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Promocji pojęcia należy rozumieć następująco:

 1. Aneks do Umowy – aneks do Umowy zawarty pomiędzy Klientem a IPOPEMA w Okresie przystąpienia do Promocji, dotyczący przystąpienia przez Klienta do Promocji;
 2. Grupa IPOPEMA – IPOPEMA oraz inne spółki prawa handlowego, w których IPOPEMA jest wspólnikiem lub posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący co najmniej 50%;
 3. IPOPEMA lub Organizator Promocji – IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 4. Klient – osoba fizyczna, która zawarła z IPOPEMA Umowę, posiadająca status polskiego rezydenta podatkowego;
 5. Okres obowiązywania Promocji – okres od dnia następującego po dniu podpisania Aneksu do Umowy do dnia 10 sierpnia 2018 r.;
 6. Okres przystąpienia do Promocji – okres od dnia 10 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.;
 7. Promocja – Promocja „Oprocentowanie Rachunku”, polegająca na objęciu promocyjnym oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku pieniężnym Uczestnika, w wysokości oprocentowania określonej w § 4 ust. 1 poniżej;
 8. Punkty obsługi klienta – punkty obsługi klienta IPOPEMA wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji, w których możliwe jest zawarcie Aneksu do Umowy;
 9. Rachunek pieniężny – rachunek pieniężny prowadzony przez IPOPEMA na rzecz Klienta na podstawie Umowy i postanowień Regulaminu;
 10. Regulamin – „Regulamin świadczenia usług maklerskich dla Klientów indywidualnych”;
 11. Regulamin Promocji – niniejszy regulamin;
 12. Saldo początkowe – saldo na Rachunku Pieniężnym Klienta na dzień 9 maja 2018 r.;
 13. Strona internetowa IPOPEMA – strona internetowa IPOPEMA – www.ipopema.pl;
 14. Środki objęte Promocją – środki pieniężne zgromadzone na Rachunku pieniężnym Uczestnika, nie będące przedmiotem jakiejkolwiek blokady ani nie obciążone w jakikolwiek inny sposób, stanowiące nadwyżkę nad Saldem początkowym, według stanu na koniec każdego dnia przez Okres obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku danego Uczestnika Środki objęte Promocją nie mogą przekraczać dziennie kwoty 50 000 (słownie pięćdziesięciu tysięcy) złotych, zaś promocyjne oprocentowanie naliczane jest wyłącznie w sytuacji, gdy wysokość Środków objętych Promocją wynosi w danym dniu co najmniej 20 000 (słownie dwadzieścia tysięcy) złotych. W przypadku Rachunku pieniężnego prowadzonego przez IPOPEMA dla małżonków objętych ustawową wspólnością majątkową wartość salda, o którym mowa w zdaniu poprzednim liczy się łącznie dla obydwu małżonków;
 15. Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie przystąpienia do Promocji zawarł z Organizatorem Promocji Aneks do Umowy;
 16. Umowa – „Umowa świadczenia usług maklerskich przez IPOPEMA Securities S.A.”, zawarta pomiędzy Klientem a IPOPEMA na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3

Uczestnictwo w promocji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie przez Klienta w Punkcie obsługi klienta Aneksu do Umowy w Okresie przystąpienia do Promocji.
 2. Uczestnik podpisując Aneks do Umowy potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu Promocji i wyraża na nią zgodę.
 3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika promocyjnego oprocentowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 poniżej, jest posiadanie przez Uczestnika w dniu zakończenia Okresu obowiązywania Promocji aktywnego Rachunku pieniężnego.

§ 4

Zasady promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest promocyjne oprocentowanie Środków objętych Promocją znajdujących się na Rachunku pieniężnym Uczestnika, w wysokości 3,50% (słownie: trzy i pięćdziesiąt setnych procenta) w skali roku przez Okres obowiązywania Promocji.
 2. Oprocentowania promocyjne, o którym mowa w ust. 1 powyżej naliczane jest wyłącznie w stosunku Środków objętych Promocją. W zakresie pozostałych środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku pieniężnym Uczestnika znajdują zastosowanie ogólne zasady ich oprocentowania wynikające z Umowy lub Regulaminu.
 3. W przypadku Uczestnika, który podpisał Umowę po dniu 9 maja 2018 r. i który zawarł Aneks do Umowy w okresie Przystąpienia do Promocji przyjmuje się, iż jego Saldo początkowe wynosi 0 (słownie zero) złotych.
 4. Promocja może obejmować wyłącznie jeden Rachunek pieniężny danego Uczestnika w Okresie obowiązywania Promocji. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku Rachunków pieniężnych prowadzonych przez IPOPEMA dla małżonków objętych ustawową wspólnością majątkową.
 5. Oprocentowanie Rachunku pieniężnego Uczestnika zgodnie z Promocją podlega opodatkowaniu na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5

Zasady naliczania oprocentowania

 1. Oprocentowanie Środków objętych Promocją rozpoczyna się od dnia ich zaksięgowania na Rachunku pieniężnym przez Organizatora Promocji w wysokości powyżej Salda początkowego w Okresie obowiązywania Promocji, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie, wskutek której wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku pieniężnym Uczestnika w Okresie obowiązywania Promocji nie przekracza Salda początkowego lub z dniem ostatniego dnia Obowiązywania Promocji.
 2. Odsetki od Środków objętych Promocją są naliczane odrębnie za każdy dzień w Okresie obowiązywania Promocji według stanu Rachunku pieniężnego na koniec tego dnia i dopisywane zbiorczo do salda Rachunku pieniężnego w terminie 14 dni od ostatniego dnia Okresu obowiązania Promocji.
 3. W przypadku Uczestnika, który zawrze Umowę po dniu 9 maja 2018 r., oprocentowanie jest naliczane od pierwszego dnia w Okresie obowiązywania Promocji, w którym zostaną zaksięgowane środki pieniężne na Rachunku pieniężnym takiego Uczestnika po zawarciu przez niego Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Minimalna wysokość Środków objętych Promocją zgromadzonych na Rachunku pieniężnym, poniżej której te środki pozostające na tym rachunku w danym dniu nie są oprocentowane zgodnie z Promocją wynosi 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych powyżej wartości Salda Początkowego. W przypadku, gdy wysokość Środków objętych Promocją zgromadzonych na Rachunku pieniężnym wynosi co najmniej 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych nadwyżki nad Saldem początkowym, oprocentowana zgodnie z Promocją jest całość tych środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość Środków objętych Promocją wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych nadwyżki nad Saldem początkowym.

§ 6

Zmiany w Regulaminie Promocji

 1. IPOPEMA przysługuje prawo zmiany Regulaminu Promocji w następujących okolicznościach:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu Promocji;
  2. zmiany lub wydania nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  3. gdy zmiany dokonywane są na korzyść Uczestników, w szczególności zmiany polegające na zwiększeniu stawki oprocentowania, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej lub przedłużenia Okresu Przystąpienia do Promocji lub przedłużenia Okresu obowiązywania Promocji.
 2. Zmiana obowiązuje po upływie 7 dni od poinformowania Uczestników poprzez zamieszczenie komunikatu o tej zmianie na Stronie internetowej IPOPEMA oraz jego udostępnienie w Punkcie obsługi klienta, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy z prawnych przyczyn, niezależnych od IPOPEMA będzie konieczne wprowadzenie zmian w krótszym terminie.
 3. Przed terminem wejścia w życie zmian Regulaminu Promocji, moc wiążącą zachowują pierwotne postanowienia Regulaminu Promocji.

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje Uczestnika związane z Promocją są składane przez Uczestnika i rozpatrywane przez Organizatora Promocji na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje od dnia początkowego Okresu obowiązywania Promocji do jego dnia końcowego. Promocja może być odwołana wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa albo zmiany lub wydania nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powodujących konieczność odwołania Promocji z przyczyn niezależnych od IPOPEMA. Do okresu przed odwołaniem Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu Promocji, chyba że będzie to niezgodne z przepisami prawa lub orzeczeniami, zaleceniami lub rekomendacjami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 2. IPOPEMA w każdym momencie Okresu przystąpienia do Promocji przysługuje prawo jego skrócenia poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie internetowej IPOPEMA oraz Punktach obsługi klienta, z zastrzeżeniem iż takie skrócenie może wywoływać skutek najwcześniej od dnia ogłoszenia tego komunikatu. Skrócenie Okresu przystąpienia do Promocji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie odnosiło się do Aneksów zawartych przed dniem takiego skrócenia. Rachunki pieniężne Uczestników, którzy zawarli Aneks przed dniem skrócenia Okresu przystąpienia do Promocji, będą objęte Promocją przez cały Okres obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu Promocji.
 3. Regulamin Promocji dostępny jest w Punktach obsługi klienta oraz na Stronie internetowej IPOPEMA.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator Promocji. Przekazanie danych jest dobrowolne, a IPOPEMA będzie przetwarzała je w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty środków pieniężnych należnych Uczestnikom oraz wykonania obowiązków podatkowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych przekazanych IPOPEMA w związku z Promocją oraz ich poprawiania w dowolnym momencie.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji ma zastosowanie Regulamin.
 6. Organem nadzoru właściwym dla IPOPEMA jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 7. Regulamin Promocji oraz Aneks do Umowy są jedynymi dokumentami określający zasady organizacji i prowadzenia Promocji przez Organizatora Promocji oraz prawa i obowiązki Uczestników.
 8. Promocja nie jest grą ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

,,Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”

§1.Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Expander – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
 2. Porowneo – Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000439594, NIP 521-36-40-335, kapitał zakładowy 5000,00 złotych,
 3. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zakupił Polisę za pośrednictwem Porowneo zgodnie z niniejszym regulaminem;
 4. Oświadczenie Uczestnika Promocji – oświadczenie Uczestnika Promocji o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 5. Oświadczenie dla celów podatkowych – oświadczenie Uczestnika Promocji, o treści zgodnej z brzmieniem Załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu składane przez Uczestnika Promocji osobiście w jednym z oddziałów Expandera o których mowa w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.;
 6. Polisa – umowa ubezpieczenia komunikacyjnego obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC) pojazdu, zawarta za pośrednictwem Porowneo;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”;
 8. Promocja – promocja „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”, której warunki opisane są w Regulaminie;
 9. Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji;
 10. Organizatorzy – łącznie Porównego oraz Expander.

§2.Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”.
 2. Organizatorami Promocji jest Expander oraz Porowneo .
 3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów Porowneo, którzy:
  1. zakupili Polisę obejmującą ubezpieczenie Pojazdu, którego wartość przekracza 60.000,00 złotych lub
  2. najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 roku ukończyli 40 rok życia.
 4. Czas Promocji: od 28.05.2018 roku do 31.08.2018 roku. Organizatorom przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia Czasu Promocji zgodnie z postanowieniami §7 ust.3. W przypadku wydłużenia lub skrócenia Promocji zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatorów odpowiedniej informacji na stronie www.expander.pl.
 5. Miejscem przeprowadzenia Promocji są siedziby Organizatorów oraz oddziały Expandera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Promocja

 1. W ramach Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera” Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, otrzyma od Expandera – świadczenie pieniężne w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Świadczenie pieniężne, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie zrealizowane na wskazany przez Uczestnika Promocji w Oświadczeniu dla celów podatkowych nr rachunku bankowego Uczestnika Promocji.
 2. Uczestnik będzie mógł otrzymać premię w przypadku, gdy spełni łącznie następujące warunki:
  1. w okresie trwania Promocji, o którym mowa w ust. 4 poprzedniego paragrafu dokona zakupu Polisy za pośrednictwem Porowneo,
  2. w ciągu 60 dni od daty zakupu Polisy odbędzie spotkanie w jednym z oddziałów Expandera wskazanych w Załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Oświadczenia dla celów podatkowych,
  3. spełni warunki uczestnictwa określone w § 4.

§4. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Porowneo poprzez zaakceptowanie treści „Oświadczenia Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
  1. najpóźniej w dniu 01.01.2018 roku ukończył 40 rok życia lub zakupiona przez niego polisa obejmuje ubezpieczenie pojazdu o wartości przekraczającej 60.000,00 złotych,
  2. dokona zakupu Polisy za pośrednictwem Porowneo w okresie trwania Promocji, o którym mowa w §2 ust. 4 ,
  3. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Porowneo oraz przekazanie ich Expanderowi w celu dokonania czynności związanych z Promocją, a także przedstawienia produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
  4. podczas rozmowy z Expander wskaże oddział Expandera w którym dokona złożenia na piśmie Oświadczenia dla celów podatkowych w jednym z oddziałów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
  5. złoży pisemne oświadczenie w jednym z oddziałów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu – w obecności przedstawiciela Expander.
 4. Po dokonaniu zakupu Polisy za pośrednictwem Porowneo oraz spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Uczestnik Promocji nie później niż po 60 dniach od dnia dokonania zakupu Polisy, uda się do wskazanego w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Expandera oddziału (jednego spośród oddziałów wskazanych w załączniku nr 3 Regulaminu) w celu złożenia Oświadczenia dla celów podatkowych oraz odbycia rozmowy z przedstawicielem Expandera na temat aktualnej oferty Expandera.
 5. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać nie więcej Niż jedną gratyfikację finansową, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik Promocji obowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem gratyfikacji finansowej od Expander. Uczestnik Promocji otrzyma w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymał gratyfikację finansową na wskazany w Oświadczeniu dla celów podatkowych nr rachunku bankowego, informację PIT-8C, w której będzie zawarta informacja o kwocie gratyfikacji finansowej. Informację PIT-8C Expander przygotuje na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika Promocji Oświadczenia dla celów podatkowych.
 7. Zgodnie z informacją PIT-8C Uczestnik Promocji rozliczy podatek od otrzymanej gratyfikacji finansowej w zeznaniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym go progiem podatkowym. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania innego bonusu ani nagrody.

§5. Reklamacje i skargi

 1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Porowneo lub Expandera w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji lub adres mailowy oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji lub drogą mailową.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

§6.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Porowneo i Expander.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes w postaci przeprowadzanej wspólnie Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Użytkownikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń w związku z organizowaną Promocją.
 9. Administratorzy danych wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl lub ado@porowneo.pl, oraz na adres siedziby Administratorów danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
 10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Expandera znajdującej się stronie internetowej www.expander.pl oraz regulaminie dostępnym na www.porowneo.pl

§7. Postanowienia końcowe

 1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatorów nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.expander.pl, a także www.porowneo.pl.
 3. Organizatorzy Promocji zastrzegają sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu lub warunków Promocji lub wcześniejsze zakończenie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub warunków Promocji lub zakończeniem Promocji.
 4. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl oraz www.porowneo.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera” – treść „Oświadczenia Uczestnika Promocji”

„Niniejszym oświadczam, iż wyrażam chęć uczestnictwa w promocji Extra premia za polisę OC/AC, której organizatorami są wspólnie Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesłanie mi drogą mailową odnośnika prowadzącego do regulaminu Promocji Extra Premia za polisę OC/AC znajdującego się na stronie Organizatora Promocji, na podany przeze mnie adres mailowy.”

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera” – treść zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Porowneo oraz przekazanie ich Expanderowi w celu dokonania czynności związanych z Promocją, a także przedstawienia produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander,

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Porowneo.pl z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w związku z moim udziałem w Promocji „ Extra premia za polisę OC/AC” oraz przekazanie ich spółce Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu dokonania czynności związanych z Promocją, a także w celu umożliwienia przedstawienia mi produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.,

Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera” – lista oddziałów Expandera objętych promocją

 1. ul. Icchoka Malmeda 3 15-440 Białystok
 2. ul. Gdańska 42 85-006 Bydgoszcz
 3. ul. Słowackiego 13 40-093 Katowice
 4. ul. Pawia 18A 31-154 Kraków
 5. ul. Okopowa 15 20-022 Lublin
 6. ul. Koraszewskiego 21 45-011 Opole
 7. ul. Głogowska 83 60-739 Poznań
 8. al. T.Rejtana 23 35-326 Rzeszów
 9. ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 40 70-426 Szczecin
 10. al. Jerozolimskie 56C 00-803 Warszawa
 11. ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław

Załącznik nr 4 do Regulaminu Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera” – Oświadczenie dla celów podatkowych

………………………, dnia ………… 2018 r.

Do: Expander Advisors Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

OŚWIADCZENIE
dla celów podatkowych

Ja, niżej podpisany/a ………………………….., nr PESEL: ………………………………………, zamieszkały w ……………………………………………….., …. – ….. ……………………………., w związku z przystąpieniem do promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”, którego organizatorami są Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Porowneo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczam, iż:

a) organem właściwym dla mnie dla celów podatkowych jest : (wskazać dokładne dane Urzędu Skarbowego) …………………………………………………………………………………………….;
b) nr rachunku do wpłaty przez Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie gratyfikacji finansowej w wysokości 100 PLN to; …………………………………………………
c) wyrażam zgodę na dostarczenie mi deklaracji PIT-8C w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej na który powinien zostać przesłany ten dokument to: ………………………

________________________________-
Czytelny podpis Uczestnika Promocji

Regulamin Promocji dla Klientów Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
,,Ekstra premia od Expandera”

§1.
Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:
1. Expander – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;
2. Aviva – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009857, kapitał zakładowy 59.360.000,00 zł, NIP 526020998, REGON 010587010;
3. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł Umowę ubezpieczenia z Avivą, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
4. Oświadczenie Uczestnika Promocji – oświadczenie Uczestnika Promocji o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu;
5. Oświadczenie dla celów podatkowych – oświadczenie Uczestnika Promocji, o treści zgodnej z brzmieniem Załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu, składane przez Uczestnika Promocji osobiście, w jednym z oddziałów Expandera, o których mowa w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;
6. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia komunikacyjnego obejmująca łącznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC) pojazdu, zawarta z Avivą;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Extra premia od Expandera”;
8. Promocja – promocja „Extra premia od Expandera”, której warunki opisane są w Regulaminie;
9. Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji;
10. Premia – świadczenie pieniężne w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych);

§2.
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Ekstra premia od Expandera”.
2. Organizatorami Promocji są Expander oraz Aviva [Organizatorzy].
3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów Aviva, którzy w Czasie Promocji zawarli z Avivą Umowę ubezpieczenia.
4. Czas Promocji: od 11.06.2018 roku do 30.09.2018 roku. Organizatorom przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia Czasu Promocji zgodnie z postanowieniami §7 ust.3. W przypadku wydłużenia lub skrócenia Czasu Promocji zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatorów odpowiedniej informacji na stronie www.expander.pl, a także www.aviva.pl.
5. Miejscem przeprowadzenia Promocji są siedziby Organizatorów oraz oddziały Expandera wskazane w Załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu.

§3.
Promocja

1. W ramach Promocji „Ekstra premia od Expandera” Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, otrzyma – od Expandera Premię, która zrealizowana będzie na wskazany przez Uczestnika Promocji w Oświadczeniu dla celów podatkowych nr rachunku bankowego Uczestnika Promocji.
2. Uczestnik Promocji będzie mógł otrzymać Premię w przypadku, gdy spełni łącznie następujące warunki:
1) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w ust. 4 poprzedniego paragrafu zawrze z Avivą Umowę ubezpieczenia,
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia odwiedzi jeden z oddziałów Expandera wskazanych w Załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Oświadczenia do celów podatkowych,
3) spełni warunki uczestnictwa określone w §4 Regulaminu.

§4.
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Aviva poprzez zaakceptowanie treści „Oświadczenia Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
1) zawrze z Avivą Umowę ubezpieczenia w okresie trwania Promocji, o którym mowa w §2 ust. 4 ,
2) wyrazi zgodę, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) podczas rozmowy z Expander wskaże oddział Expandera, w którym dokona złożenia na piśmie Oświadczenia dla celów podatkowych w jednym z oddziałów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu,
4) złoży pisemne Oświadczenie dla celów podatkowych w jednym z oddziałów Expandera, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu – w obecności przedstawiciela Expander.
4. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia z Avivą oraz spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Uczestnik Promocji nie później niż w ciągu 60 dni od dnia dokonania zawarcia Umowy ubezpieczenia z Avivą, uda się do wskazanego w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Expandera oddziału Expandera (jednego spośród oddziałów wskazanych w załączniku nr 3 Regulaminu) w celu złożenia Oświadczenia do celów podatkowych oraz odbycia rozmowy z przedstawicielem Expandera, na temat aktualnej oferty Expandera.
5. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać nie więcej niż jedną Premię, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnik Promocji obowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem Premii od Expandera. Uczestnik Promocji otrzyma w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymał Premię na wskazany w Oświadczeniu dla celów podatkowych nr rachunku bankowego, informację PIT-8C, w której będzie zawarta informacja o kwocie Premii. Informację PIT-8C Expander przygotuje na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika Promocji Oświadczenia dla celów podatkowych.
7. Zgodnie z informacją PIT-8C Uczestnik Promocji rozliczy podatek od otrzymanej Premii w zeznaniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym go progiem podatkowym. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania innego bonusu ani nagrody.
8. Realizacja Premii przez Expandera nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia, w jednym z oddziałów Expandera, wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Promocji, Oświadczenia dla celów podatkowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu

§5.
Reklamacje i skargi

1. Reklamacje mogą być składane:
1) w formie pisemnej – osobiście u Organizatora lub w jednostce Organizatora obsługującej jego klientów albo przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 roku poz. 1529),
2) ustnie – telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 295 44 44 do Expander lub 22 557 44 44 do Aviva, albo osobiście do protokołu podczas wizyty u Organizatora lub jednostce Organizatora obsługującej jego klientów,
3) w formie elektronicznej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres: reklamacje@expander.pl lub reklamacje@aviva.pl .
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi osobę, która ją zgłosiła – w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175)). Odpowiedź tą Organizator może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek zgłaszającego reklamację.
3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Organizator wyjaśni, w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej reklamację, przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. Zgłaszającemu reklamację, w sytuacji nierozpatrzenia jego roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Osobie fizycznej będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Udział w postępowaniu jest dla Organizatora obowiązkowy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.rf.gov.pl”.
6. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
7. Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

§6.
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Aviva i Expander.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej wspólnie Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Promocji prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.
5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Promocji ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.
8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń w związku z organizowaną Promocją.
9. Administratorzy danych wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl lub iod@aviva.pl oraz na adres siedziby Administratorów danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Expandera znajdującej się stronie internetowej www.expander.pl oraz w Polityce Prywatności Aviva na znajdującej się na stronie www.aviva.pl

§7.
Postanowienia końcowe

1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatorów nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Premie i nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.expander.pl, a także www.aviva.pl.
3. Organizatorzy Promocji zastrzegają sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub wcześniejsze zakończenie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub zakończeniem Promocji.
4. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl oraz www.aviva.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Ekstra premia od Expandera” – treść „Oświadczenia Uczestnika Promocji”
„Niniejszym oświadczam, iż wyrażam chęć uczestnictwa w Promocji Ekstra premia od Expandera, której organizatorami są wspólnie Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesłanie mi drogą mailową odnośnika prowadzącego do regulaminu Ekstra premia od Expandera znajdującego się na stronie Organizatora Promocji, na podany przeze mnie adres mailowy.”

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Ekstra premia od Expandera” – treść zgody na przedstawienia produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na informowanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej i elektronicznej drogi kontaktu. Zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie”

Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji „Ekstra premia od Expandera” – lista oddziałów Expandera objętych promocją

1ul. Piłsudskiego 1243-300Bielsko Biała
2ul. Icchoka Malmeda 315-440Białystok
3ul. Gdańska 4285-006Bydgoszcz
4ul. Słowackiego 1340-093Katowice
5ul. Pawia 18A31-154Kraków
6ul. Bolesława Chrobrego 1064-100Leszno
7ul. Okopowa 1520-022Lublin
8ul. Koraszewskiego 2145-011Opole
9ul. Głogowska 8360-739Poznań
10Pl. Wolności 761-738Poznań
11al. T.Rejtana 2335-326Rzeszów
12ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 4070-426Szczecin
13ul. Rydla 6670-783Szczecin
14al. Jana Pawła II 8000-175Warszawa
15al. Jerozolimskie 56C00-803Warszawa
16ul. Swobodna 150-088Wrocław
17ul. Strzegomska 2-453-611Wrocław

Załącznik nr 4 do Regulaminu Promocji „Extra premia od Expandera” – Oświadczenie dla celów podatkowych

………………………, dnia ……………… 2018 r.

Do: Expander Advisors Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE
dla celów podatkowych

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………….., nr PESEL: ………………………………………, zamieszkały w ……………………………………………….., ..…. – …………….. ……………………………., w związku z przystąpieniem do promocji „Extra premia od Expandera”, którego organizatorami są Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, iż:

a) organem właściwym dla mnie dla celów podatkowych jest : (wskazać dokładne dane Urzędu Skarbowego) …………………………………………………………………………………………….;
b) nr rachunku do wpłaty przez Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Premii w wysokości 100 PLN to; …………………………………………..…………………
c) wyrażam zgodę na dostarczenie mi deklaracji PIT-8C w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej na który powinien zostać przesłany ten dokument to: ……………………………..…………

 

 

 

________________________________
Czytelny podpis Uczestnika Promocji

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU

I. Uwagi ogólne:

 1. Expander.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255 zwaną w dalszej części regulaminu „Expander”.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Expander.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis Expander.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Expander Advisors Sp z o.o. i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Expander.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 4. Expander zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Expander.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystanie z Exander.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Expander, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Expander

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Expander.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Expander podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 2. Expander nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje zawarte w Expander.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Informacje przedstawione w Expander.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . Expander zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Expander.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Expander.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez Expander nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony Expander.pl pod nazwą „Forum” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Expaderze.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Forum”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Expander – spółki prowadzącej serwis Expander.pl
 10. Expander dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Expander.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Expander ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.expander.pl w dowolnym czasie. Expander dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.expander.pl. Expander zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Expander.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Expander nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.expander.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 12. Niniejsza strona internetowa www.expander.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

IV. Partnerzy Expander

 1. Expander publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Expander.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. Expander nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Expander nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Expander.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. Expander nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Expander.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Expander nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. Expander nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

 1. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Expander nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Expander.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 2. Expander dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Expander nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Expander nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Expander nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Expander.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu Expander.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Expander i w ramach przeznaczenia określonego przez Expander. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Expander Advisors Sp. z o.o. pod adresem webmaster@expander.pl
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Expander.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Expander.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Expander na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do Expander.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Expander – Niezależny Ekspert Finansowy. W sprawie publikacji linku do Expander.pl w innej formie prosimy o kontakt webmaster@expander.pl .

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Expander usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Expander identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Expander, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Expander.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Expander za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.expander.pl .Expander rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Expander wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Expander zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Expander.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Expander i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: marketing@expander.pl

Polityka cookies

 1. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.
 2. Informujemy, że w serwisie mogą być wykorzystane następujące rodzaje plików Cookies:
  1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 5. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w serwisie, nie mają charakteru poufnego oraz że Expander Advisors Sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez spółki Grupy Aviva i podmioty współpracujące ze spółkami Grupy Aviva oraz przez współpracujących z Expander Advisors Sp. z o.o. reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 7. Expander Advisors Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie.
 8. Expander Advisors Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny. Expander Advisors Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w serwisie, ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.
 9. Wszelkie prawa do zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Expander Advisors Sp. z o.o. oraz do Klientów lub Partnerów Expander Advisors Sp. z o.o.

Prospekty informacyjne

Prospekty informacyjne

Zapoznaj się ze skrótami prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, które Expander posiada w swojej ofercie:

Informacja o podmiocie

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Franklin Templeton Investment Funds