REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EXPANDER.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy www.expander.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z Serwisu internetowego www.expander.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis internetowy www.expander.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Expander i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Serwis internetowy www.expander.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 4. Expander zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu internetowego www.expander.pl.
 5. Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z Serwisu internetowego expander.pl.

II. WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu internetowego www.expander.pl.

Serwis internetowy www.expander.pl, Serwis – oznacza informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.expander.pl wraz z jego zasobami.

Expander – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255.

Zasoby Serwisu – oznaczają informacje w postaci stron internetowych oraz plików do pobrania udostępnionych w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE

Expander świadczy następujące usługi na odległość drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, poprzez przekaz danych na żądanie Użytkownika:

 • prezentowanie i udostępnianie informacji w postaci tekstów i grafik, w szczególności informacji handlowych o ofercie usług i produktów świadczonych przez Expander,
 • komunikacja na odległość umożliwiająca kontakt Użytkownika z Expander poprzez formularze kontaktowe,
 • komunikacja na odległość umożliwiająca kontakt Użytkownika z Expander poprzez czat określony odrębnym regulaminem,
 • wyszukiwanie danych adresowych i kontaktowych placówek i oddziałów Expander,
 • korzystanie z porównywarki kredytowej określonej odrębnym regulaminem,
 • korzystanie z wyszukiwarki nieruchomości określonej odrębnym regulaminem.

IV. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 2. Prawidłowe działanie serwisu wymaga od Użytkownika spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu i oprogramowania:
 • system operacyjny: Apple OS, Windows w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficzny,
 • dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer
 1. Expander zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Serwisu skutkujących okresowymi przerwami w dostępie do Serwisu lub do wybranych jego funkcjonalności.
 2. Serwis i prezentowane w nim treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w szczególności w ustawie o ochronie baz danych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawie  własności intelektualnej.
 3. Prawa do materiałów, baz danych i znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługują Expander lub podmiotom trzecim na podstawie odrębnych umów, w szczególności umów licencyjnych.

V. ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Expander zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Jeśli w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik zdecyduje się na podawanie danych osobowych lub innych informacji, zobowiązuje się do tego, że będą one pełne i prawdziwe.

VI. PARTNERZY EXPANDER

 1. Expander publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Expander, odniesienia do Serwisu internetowego www.expander.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. Expander nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Expander nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub w Serwisie (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. Expander nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Expander, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Expander nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. Expander nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Expander nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych, o których mowa w tych informacjach.
 3. Informacje przedstawione w Serwisie pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Expander dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika. Expander zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie oraz za informacje pochodzące od partnerów Expander lub osób trzecich.
 4. Wszelkie informacje publikowane przez Expander nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 5. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego Użytkownika.
 6. Expander nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów Serwisu.
 7. Użytkownik może wykorzystywać Zasoby Serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 8. Serwis internetowy www.expander.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

VIII. TREŚCI NIELEGALNE (BEZPRAWNE)

 1. Expander nie publikuje w Serwisie, a Użytkownik nie może przesyłać do Serwisu treści nielegalnych (bezprawnych) lub treści szkodliwych, tj. w szczególności:
 • naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe,
 • popierających lub głoszących treści terrorystycznych,
 • popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
 • o charakterze rasistowskim,
 • treści pornograficznych,
 • naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste jakichkolwiek osób,
 • naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług,
 • nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw innych osób lub też mogących stanowić pomoc przy popełnieniu czynu zabronionego lub naruszeniu praw innych osób.
 1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia informacji, które Użytkownik uważa za nielegalne treści lub treści szkodliwe Expander pod adresem mailowym compliance@expander.pl.
 2. W zgłoszeniu należy podać:
  • powody dla których zgłaszający Użytkownik uznaje odnośne informacje za nielegalne treści lub treści szkodliwe,
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji (URL lub inne),
  • dane zgłaszającego Użytkownika: imię i nazwisko lub nazwę oraz e-mail,
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie zgłaszającego Użytkownika, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia Expander za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdza zgłaszającemu Użytkownikowi otrzymanie zgłoszenia.
 4. Expander na skutek zgłoszenia przeprowadza postępowania wyjaśniające, które nie powinno trwać dłużej niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużone.
 5. Expander po przeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego sporządza decyzję oraz uzasadnienie decyzji, a następnie przekazuje zgłaszającemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na dane podane w zgłoszeniu oraz każdemu Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie.
 6. Expander nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania zgłoszeń ani możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu polubownego w zakresie rozwiązywania sporów. Zgłaszający Użytkownik może zgłosić odwołanie na zasadach opisanych w rozdziale XI punkcie 9-11 Regulaminu.

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zarówno układ treści zawarty w Serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość Serwisu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Expander i w ramach przeznaczenia określonego przez Expander. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Serwisu, należy się z kontaktować z Expander pod adresem marketing@expander.pl.
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Seriwsie w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują w Seriwsie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Expander na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do Serwisu internetowego www.expander.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Expander. W sprawie publikacji linku do Serwisu internetowego www.expander.pl w innej formie prosimy o kontakt marketing@expander.pl

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Expander przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zostały zawarte w osobnych dokumentach dostępnych w Serwisie:

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.
 2. W relacjach z Użytkownikiem w trakcie użytkowania Serwisu jest stosowany język polski.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Expander opublikuje jego zmienioną wersję na co najmniej 14 dni przed dniem jego wejścia w życie poprzez umieszczenie jej w Serwisie.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Expander oraz pod adres e-mail: marketing@expander.pl.
 5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://expander.pl/reklamacje/.
 6. Expander rozpatruje reklamację tak szybko, jak to możliwe. Zrobi to najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Gdy Expander będzie rozpatrywać reklamację, może poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje lub dokumenty.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Expander wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 8. Jednocześnie wypełniając dyspozycję przepisów powszechnie obowiązującego prawa Expander informuje, że w przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.
 9. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia sporu, wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez Użytkownika roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Expander jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Użytkownika, za pozwanym powinien być Expander.
 • Ewentualne spory które wynikają w związku z korzystaniem z Serwisu, mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym. Wnioski można składać do:
 • Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma prawo rozstrzygnąć spór w trybie pozasądowym przez europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma nazywa się ODR (z ang. online dispute resolution) i jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tylko jeden z uprawnionych podmiotów (zwany podmiotem ADR) może rozpatrywać skargi w trybie pozasądowym zgodnie z jego regulaminem, jeśli wcześniej zgodzą się na to Organizator i Uczestnik. Wykaz podmiotów ADR znajduje się na stronie Platformy ODR. Nawet jeśli Uczestnik skorzysta z Platformy ODR, nadal może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego lub Rzecznika Konsumentów.

Więcej regulaminów, w tym regulaminy promocji znajdziesz tutaj >