dostępność kredytu

dostępność kredytu (ang. mailability period)

okres określony definicją w umowie kredytowej, w którym kredytobiorca może skorzystać z przyznanego mu kredytu. Okres dostępności zaczyna się wraz z postawieniem klientowi środków do jego dyspozycji. Kończy się w chwili pociągnienia przez klienta ostatniej transzy kredytu lub po upływie terminu przewidzianego umową.