emitent

emitent (ang. Issuer) – podmiot wystawiający papiery wartościowe. Ogłasza także ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.