faktoring niepełny

faktoring niepełny (ang. recourse factoring)

zwany też faktoringiem niewłaściwym. Polega on na wykupie dokonanym przez faktora wierzytelności handlowych bez przejmowania ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Kiedy należności nie zostają spłacone przez dłużnika, faktorant musi spłacić należność wobec faktora zamiast dłużnika a potem samemu dochodzić swoich praw w stosunku do dłużnika.