faktoring pełny

faktoring pełny (ang. Non-recourse factoring)

zwany również faktoringiem właściwym. Oznacza wykup przez faktora wierzytelności handlowych i przejęcie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Obowiązkiem faktora jest egzekwowanie należności od dłużnika. Dlatego instytucja factoringowa w swoim interesie dokonuje oceny wypłacalności dłużnika. Wysokość dyskonta zależne jest od oceny ryzyka przez faktora, a koszty faktoringu pełnego są większe niż w przypadku pozostałych form.