Ogólne Warunki

Ogólne Warunki

przepisy ubezpieczeniowe regulujące wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron stosunku ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczenia ustala się dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, wymagają one opinii Rady Ubezpieczeniowej i zatwierdzenia przez Ministra Finansów. Ogólne Warunki powinny być zgodne z ustawą ubezpieczeniową i odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego. Powinny one być opracowane w sposób ścisły i jasny a także być zatwierdzonymi przez władze nadzorcze zakładu ubezpieczeń. Kiedy dochodzi do sporów pomiędzy stronami spowodowanymi niejednoznacznymi przepisami, rację przyznaje się z reguły ubezpieczającemu.