operacje otwartego rynku typu warunkowego

operacje otwartego rynku typu warunkowego (ang. Repo & Reverse Repo)

rodzaj operacji otwartego rynku, których przedmiotem są najczęściej skarbowe papiery dłużne, w Polsce bony skarbowe. Dzielą się one na operacje warunkowe zakupu i sprzedaży. Pierwsze zwiększają płynność bieżącą systemu bankowego i polegają na kupnie dokonywanym przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych pod warunkiem, że banki te odkupią od niego zakupione papiery po ustalonej cenie w wyznaczonym terminie. Z kolei operacje warunkowej sprzedaży powodują spadek bieżącej płynności systemu bankowego. Bank centralny sprzedaje wtedy papiery wartościowe bankom komercyjnym, a jednocześnie zastrzega zobowiązanie tychże banków do odsprzedaży tych papierów w wyznaczonym czasie i po ustalonej cenie.