uposażony

uposażony – osoba wskazana we wniosku przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Może nią być okaziciel polisy ubezpieczeniowej lub wskazana imiennie osoba.