weksel trasowany

weksel trasowany (ang. draft; bill of exchange)

inaczej nazywa się go wekslem ciągnionym lub tratą. To weksel, w którym trasant poleca trasatowi zapłatę danej kwoty pieniężnej w oznaczonym czasie i miejscu remitentowi wskazanemu na wekslu. Trasat powinien zaakceptować tratę i nie odpowiada on za zobowiązania, które wynikają z weksla, aż do momentu, gdy trata zyska jego akcept. Brak uregulowania przez dłużnika należności wynikającej z traty może skutkować zwrotnym poszukiwaniem tylko wtedy, kiedy nastąpi protest weksla. Polega on na tym, że posiadacz weksla zwraca się do swoich poprzedników podpisanych na wekslu o zapłatę sumy wekslowej. Termin płatności powoduje rozróżnienie na tratę płatną za okazaniem i tratę terminową.