weksel

weksel (ang. bill of exchange)

papier wartościowy o sprecyzowanej prawnie formie. To dokument zobowiązujący wystawcę weksla lub wskazaną przez niego osobę do zapłacenia określonej kwoty pieniędzy w danym miejscu i czasie. Zobowiązanie wekslowe jest oderwane od przyczyny wystawienia weksla (abstrakcyjne) oraz bezwzględnie wymagalne, co oznacza, że wystawca weksla nie może tłumaczyć się wobec posiadacza weksla niewykonaniem świadczenia wzajemnego. Poprzez indos można przenosić płynące z niego prawa na inne osoby. Nieuregulowanie zobowiązań wynikających z weksla w terminie oznacza, że jego posiadacz dokonuje protestu weksla, co daje mu prawo dochodzenia roszczeń z weksla od wszystkich osób podpisanych na nim, odpowiadających solidarnie za zobowiązanie wekslowe. Podstawowymi funkcjami weksla są funkcja: płatnicza, kredytowa, obiegowa i gwarancyjna. Dwa główne rodzaje weksla to: weksel własny i weksel trasowany.