Zainwestuj w 20 lat doświadczenia

Informujemy o rozpoczęciu zapisów na emisję publiczną obligacji KRUK S.A w dniach 15.11 – 26.11 2018

Expander Advisors – agent Ipopema Securities, uczestnika konsorcjum dystrybucyjnego

Oprocentowanie: 5,22%*

Prospekt Emisyjny wraz z aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji znajdują się na stronie emitenta: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji

Zapraszamy do placówek Expander lub kontaktu pod nr 801 67 00 00

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów, która w dniu 7.11.2018 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AG1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 22 listopada 2018 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AG1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AG1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AG¹ są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 16 kwietnia 2018 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AG¹ opublikowane dnia 9 listopada 2018 roku dostępne na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących: www.bdm.pl. www.dm.pkobp.pl i www.mdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AG¹ będą przyjmowane przez Współoferującego Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.